Ondernemersvereniging Gouda Onderneemt

De bestaansgrond van Gouda Onderneemt is de behoefte aan samenwerking tussen een aantal partijen ten aanzien van de economie in Gouda. In Gouda Onderneemt worden de ondernemersbelangen van het Gouds bedrijfsleven gebundeld. Gouda Onderneemt is een vereniging met ondernemers als leden. In deze vereniging zijn daarnaast de belangen van ondernemers uit de detailhandel, uit de horeca via KHN en de ondernemers van de bedrijventerreinen via de VBG verankerd in de verenigingsstructuur. Gouda Onderneemt werkt samen met meerdere ondernemersclubs en andere partijen in Gouda. Onder andere via het Platform Economie wordt samengewerkt met ondernemersorganisatie VNO-NCW, de gemeente Gouda, het onderwijscluster en het zorgcluster in Gouda.

Visie

Gouda Onderneemt is de meest invloedrijke ondernemersvereniging waarin Goudse ondernemers zich thuis voelen om te netwerken en waarin zij hun belangen optimaal behartigd zien bij de gemeente en andere stakeholders bij ondernemend Gouda en omgeving.

Missie

Gouda Onderneemt verenigt en behartigt de belangen van ondernemers, ondernemingen, ondernemersverenigingen en andere stakeholders en draagt zo bij aan een gestructureerde, groeiende economie in Gouda en directe omgeving. Gouda Onderneemt doet dat lokaal en regionaal in een vaste structuur met Ondernemers, Onderwijs en Overheid. Ook wel aangeduid met Triple Helix. Zij is daarmee de vertegenwoordiging van de ondernemers en tevens aanspreekpunt voor Overheid en Onderwijs. Uitvoering gebeurt aan de hand van de Economische Agenda 2021-2024 en door de inzet van en het verbinden door hun programmamanager. Gouda-Onderneemt behartigt langs de as van samenwerken, zo primair ondernemersbelangen en zorgt ervoor dat ondernemend Gouda elkaar kent en opzoekt waar nodig om gezamenlijk het ondernemersklimaat en de gehele economie in Gouda en directe omgeving te versterken. Als zodanig fungeert Gouda Onderneemt voor overheden en onderwijs als aanspreekpunt voor ondernemend Gouda.

Beleidsdoelstellingen

  1. Vormen van één actieve ondernemersvereniging in Gouda en directe omgeving die onder andere de succesvolle thema's en activiteiten van de VBG en de KHN en detailhandel in zich verenigt.
  2. Gouda Onderneemt zelf op de kaart te zetten in Gouda en directe omgeving
  3. Realiseren afspraken die met de gemeente gemaakt worden ten aanzien van de economische agenda, onder andere via het Platform Economie
  4. Bijdragen aan een aantrekkelijk klimaat voor ondernemers ten einde economische groei te realiseren door het verzorgen van netwerkactiviteiten, ondernemersprijzen, kennisoverdracht en inspiratie.
  5. Optimaal benutten beschikbare subsidies en fondsen ten behoeve van het behartigen van de gebundelde belangen van ondernemers in Gouda en directe omgeving.

 

Strategie

  1. Het mobiliseren van ondernemers in en rond Gouda om gestructureerd de meest relevante beleidsdossiers ten behoeve van Goudse ondernemers op te pakken, samen met bestuurlijke stakeholders via het platform
  2. Intensieve ledenwerving om zo veel mogelijk Goudse ondernemers te verenigen
  3. Gestructureerd overleg met gemeentefunctionarissen en aanpalende organisaties zoals KvK en andere stakeholders, ook in de regio met relevante organisaties
  4. Het bijeenbrengen van ondernemers ten behoeve van kennisuitwisseling, netwerken en educatie door het organiseren van bijeenkomsten, deels inhoudelijk, deels met puur netwerkkarakter
  5. Actieve communicatie over, van en door ondernemers over voor hen relevante onderwerpen waarmee de binding tussen de ondernemers en de gezamenlijkheid gestimuleerd wordt: uitgeven periodieken (in ieder geval nieuwsbrieven en bijhouden eigen website); opbouwen en actief onderhouden online communicatieplatform; gestructureerde publiciteit in lokale en regionale media

Lidmaatschap

Met uw lidmaatschap draagt u bij aan een goede ondernemerstoekomst in Gouda. U steunt de belangenbehartiging, u ontmoet andere ondernemers, u kunt zich laten inspireren. Uitnodigingen voor relevante bijeenkomsten, periodieke nieuwsbrief met wetenswaardigheden voor ondernemers in Gouda en met de vereniging vele verbindingen met ondernemers en ondernemersorganisaties in de gehele regio. U raakt betrokken bij Goudse ondernemersinitiatieven en krijgt contact met uiteenlopende Goudse ondernemers.

 

Meld u aan!

Home