13-12-2021 Uitvoering VCP

 

Nadat in juni de gemeenteraad het verkeerscirculatieplan (VCP) heeft vastgesteld is na de zomer gestart met de daadwerkelijke uitvoeringagenda van het VCP. Zoals de gemeenteraad bij de vaststelling heeft opgedragen, moeten inwoners en bedrijfsleven ook bij de uitvoering van het VCP betrokken te zijn. Daarom is ook het overleg tussen de gemeente en de mobiliteitscommissie van Gouda-Onderneemt weer opgestart, waarbij in eerste instantie gewerkt wordt aan twee onderwerpen:

  1. De opzet van het Monitorings- en Evaluatieplan;
  2. De opzet van de voorgenomen Pilot Nieuwe Veerstal;

 

Parallel wordt door de gemeente een participatietraject met de zgn. ‘Denktank’ doorlopen.
Ook In deze fase laat Gouda-Onderneemt zich adviseren door Gilbert Bal van Roots Advies. Samen met Gilbert heeft de mobiliteitscommissie van Gouda-Onderneemt  2 keer gesproken met de gemeente Gouda en Goudappel Coffeng en hebben we kanttekeningen kunnen plaatsen en input kunnen leveren op de plannen rondom de opzet van het Monitoring- & Evaluatieplan en de Pilot Nieuwe Veerstal.
Het is de bedoeling de Pilot Nieuwe Veerstal rondom de voorjaarsvakantie 2022, in 3 fases van een week, zal worden uitgevoerd. De opzet van deze Pilot wordt nu verder in detail uitgewerkt en komt nog terug in ons overleg met de gemeente voordat deze uitgevoerd gaat worden.

11-5-2021 Stand van zaken

In totaal heeft de gemeente 121 zienswijzen op het VCP ontvangen. Deze zienswijzen en de reactie hierop kan je teruglezen in de reactienota zienswijzeprocedure. In reactie op de input van de stad zijn er een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd in de plannen. Het college van Gouda heeft op 11 mei besloten om in te stemmen met het Verkeerscirculatieplan.  Het aangepaste verkeerscirculatieplan, inclusief de zienswijzennota wordt nu aangeboden aan de gemeenteraad voor besluitvorming. Dit gebeurt op 2, 9 en 16 juni. 

 

Het verkeerscirculatieplan en bijbehorende stukken kunt u downloaden via deze links

Hoofdrapport: https://webdav.goudappel.nl/sharing/3k9kAhdJ7

Achtergrondrapport: https://webdav.goudappel.nl/sharing/16EwOyA1S

Uitvoeringsagenda: https://webdav.goudappel.nl/sharing/ZzCht5uRS

Ook het raadvoorstel en het bijbehorende raadsbesluit kunt uw downloaden.

 

Eind mei organiseert Gouda Onderneemt! een bijeenkomst voor raadsleden waarbij het onderzoek en de resultaten naar de economische gevolgen van dit VCP door de onderzoeker wordt toegelicht.

 

 

Gemeente Gouda presenteert het nieuwe verkeerscirculatieplan.

Weet u wat dat betekent voor uw bedrijf?

De gemeente Gouda heeft een nieuw verkeerscirulatieplan gepresenteerd. Dit plan heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van Gouda en daarmee voor de bedrijven in Gouda.

 

Gouda Onderneemt heeft een participatieproces doorlopen om de belangen van het brede bedrijfsleven in Gouda te vertegenwoordigen en ervoor te zorgen dat er in de besluitvorming oog is voor de belangen van het bedrijfsleven én het belang van het bedrijfsleven voor Gouda. 

De deelnemers aan het overleg zijn de leden van het mobiliteitsoverleg, waaronder vertegenwoordigers van de bedrijfterreinen en de binnenstad. Met elkaar hebben we geprobeerd de belangen zo goed mogelijk te vertegenwoordigen maar alleen u weet precies wat wel en niet voor uw bedrijf gevolgen heeft. We vinden het daarom erg belangrijk dat u zelf de plannen bekijkt en bepaald wat dat voor u betekent! We hopen dat u hiervoor de tijd wilt nemen.

 

Om zoveel mogelijk bedrijven te bereiken hebben we een directmailing verstuurd om aandacht te vragen voor het nieuwe VCP. Deze kaart is bij zo'n 3500 ondernemers in de bus gevallen.

 

Op vrijdag 9 april heeft Gouda Onderneemt! haar zienswijze ingediend bij de gemeente. In deze zienswijze gaan we vooral in op de economische effecten van de voorliggende plannen, waarbij we ons baseren op het onderzoek dat Gouda Onderneemt! in afstemming met de gemeente heeft laten uitvoeren door Roots Beleidsadvies. Deze informatie was ten tijde van de participatie nog niet beschikbaar en heeft hierin dus geen rol gespeeld. Ook input die we van onze achterban ontvangen hebben, komt in dit stuk aan bod.

 

Op onze website vindt u heel veel informatie over de plannen, het participatietraject, de webinars die de gemeente heeft georganiseerd.

Omdat het om heel veel informatie gaat kunt u via onderstaande links rechtstreeks naar het onderdeel dat u wilt bekijken.

 

 

ook kunt u het verkeerscirculatieplan downloaden en de webinars van de gemeente Gouda (terug)-kijken

 

 

Zondag 12 april sloot de inzendtermijn voor de zienswijzen n.a.v. het concept Verkeerscirculatieplan (VCP). De gemeente heeft veel zienswijzen ontvangen die zij gaan verwerken. Daarna staat op 21 april een overleg met de deelnemers aan de partcipatietrajecten (denktank en Gouda Onderneemt) gepland waarbij deze worden gevraagd te reageren op de door de gemeente voorgenomen aanpassingen van het VCP.

 

Na deze bijeenkomst weten we dus meer over het definitieve plan wat aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Uiteraard houden we u via deze website op de hoogte!

 

 

Op 16 juni beslist de Raad over uw bereikbaarheid. Zorg dat u weet wat dat voor u betekent!

 

 Op 14 april hebben we onderstaand persbericht verzonden

Gouda Onderneemt! dient zienswijze VCP in.

 

Ondernemersplatform Gouda Onderneemt! heeft haar zienswijze op het, door de gemeente Gouda gepresenteerde, Verkeers-Circulatie-Plan ingediend. Dit plan met verkeerstechnische aanpassingen heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van Gouda en daarmee voor bedrijven en ondernemers in Gouda.

 

Gouda Onderneemt! beoordeelt de plannen op de economische effecten, waarbij ze zich baseert op het onderzoek dat zij, in afstemming met de gemeente, heeft laten uitvoeren door Roots Beleidsadvies. Ook input die van ondernemers uit de stad en Lokaal Retailbelang (o.a. INretail) ontvangen is, heeft bijgedragen aan de zienswijze.

 

De maatregelen

Het VCP omvat een tiental maatregelenclusters waarvan de economische effecten verschillend worden beoordeeld.  De plannen voor het losknippen van de Kattensingel van het Kleiwegplein en het eenrichtingscarré Thorbeckelaan- Graaf Florisweg hebben in de voorgestelde vorm negatieve economische effecten en vragen om aanpassingen. De plannen voor de knip in de Nieuwe Veerstal komen uit het onderzoek als zeer risicovol voor de bereikbaarheid van en in de stad, naar voren. Gouda Onderneemt! pleit voor intrekking van dit onderdeel van het plan.

De aanpassing van de randwegen is van positieve invloed, met als randvoorwaarde dat de maatregelen ook daadwerkelijk en in de praktijk bewezen, tot de noodzakelijke doorstroming leiden. Dit is een voorwaarde voor het mogelijk maken van een aantal andere onderdelen.

  

De financiën
Naast de beoordeling van de maatregelen wijst Gouda Onderneemt! in haar zienswijze op het belang van het in de juiste volgorde doorvoeren van maatregelen en vraagt ze om meer transparantie over de kosten. In het VCP worden alleen de kosten van de eerste tranche van verkeerstechnische aanpassingen vermeld. De kosten van verdere aanpassingen ontbreken. Daarnaast ontbreekt inzicht in de kosten van en ideeën voor het gewenste “meer groen” en de aanpassingen in de openbare ruimte ter verbetering van de verblijfskwaliteit. Hiervan wordt geen opgave gedaan en het lijkt geen onderdeel uit te maken de plannen waarover de gemeenteraad gaat beslissen. Maar zonder deze aanpassingen leidt het VCP niet tot het beeld wat je krijgt van de artistieke impressies in het plan.

 

Meer informatie
Op de website van Gouda Onderneemt! https://www.gouda-onderneemt.nl/vcp-gouda is de gehele zienswijze, het onderzoeksrapport en veel andere informatie rondom het VCP te vinden.

  

  

 

 Op 10 maart 2021 heeft de gemeente met onderstaand persbericht het nieuwe VCP geïntoduceerd. 

 

PERSBERICHT GEMEENTE GOUDA

Het college van B&W presenteert vandaag (10 maart) het nieuwe ontwerp verkeerscirculatieplan. Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden zijn nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van het ontwerp. De kern van het plan bestaat uit een pakket van tien maatregelen om Gouda ook in de toekomst bereikbaar en aantrekkelijk te houden. De doorstroming op de randwegen wordt verbeterd, de maximumsnelheid gaat op veel wegen omlaag naar 30 km/u en er wordt ingezet op een autoluwe binnenstad. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor fietsers, wandelaars en het openbaar vervoer.


Gouda aantrekkelijke stad, ook in de toekomst

Gouda is een stad in ontwikkeling. Het aantal inwoners groeit de komende jaren onder andere door extra woningbouwontwikkelingen, zoals Westergouwe. Ook trekken we graag meer bezoekers naar onze stad, dat zorgt voor een impuls van de lokale economie. Extra inwoners en extra bezoekers betekent ook extra verkeersstromen. Gouda is een compacte en dichtbebouwde stad en de ruimte is schaars. Het is een uitdaging om het verkeer in goede banen te leiden in de historische binnenstad binnen de singels. Ook in andere wijken in Gouda zijn er knelpunten met het verkeer. Het is daarom noodzakelijk om maatregelen te nemen, zodat Gouda ook in de toekomst een aantrekkelijke stad blijft.  

Balans tussen bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid
De gemeenteraad van Gouda heeft in 2017 het Mobiliteitsplan ‘Stad in beweging’ vastgesteld. Het nu gepresenteerde ontwerp verkeerscirculatieplan vormt een meer precieze uitwerking van dit Mobiliteitsplan. In het ontwerp verkeerscirculatieplan wordt een pakket van tien maatregelen voorgesteld, die gefaseerd en stap voor stap worden ingevoerd. Daarbij is een zo goed mogelijk evenwicht gezocht tussen een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Wethouder Niezen is blij met het ontwerp: “Het is een plan met ambitie waar veel mensen uit de stad over hebben meegedacht. Dankzij deze inzet presenteren we een afgewogen pakket waarmee we aan de slag kunnen. Voor een autoluwe binnenstad, voor meer ruimte voor fiets en voetganger én voor een goede autobereikbaarheid.”

Ruim baan voor fietsers en wandelaars, 30 km/u nieuwe norm
Het doorgaand verkeer via de singels en door woonstraten wordt beperkt. Fietsers en wandelaars krijgen ruim baan en fietspaden worden opgewaardeerd. Binnen de bebouwde kom wordt 30 km/u de nieuwe norm, dit sluit ook aan bij het landelijk beleid. Verkeersknelpunten, zoals bij het Kleiwegplein en op de singels worden aangepakt. In de binnenstad wordt ingezet op het verbeteren van de verblijfskwaliteit en meer ruimte voor groen. Ook worden voorstellen gedaan om anders om te gaan met parkeren in en rond de autoluwe binnenstad. Bij de Nieuwe Veerstal wordt voorgesteld om te starten met een autoluwe pilot. Dit biedt de mogelijkheid het gebied een aantrekkelijkere inrichting te geven.

Participatie en inspraak
Bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden hebben de afgelopen periode meegepraat en meegedacht over het nieuwe ontwerp verkeerscirculatieplan. De voorstellen uit het verkeerscirculatieplan worden nu gepresenteerd aan de stad. Hiervoor worden twee online bijeenkomsten georganiseerd, die voor iedereen toegankelijk zijn1. Ook kan iedereen de komende vier weken reageren door een zienswijze te geven op het conceptplan. De zienswijzen worden besproken met de vertegenwoordigers van bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden die de afgelopen maanden al hebben meegedacht. Daarna gaat het verkeerscirculatieplan naar de gemeenteraad, zodat die voor de zomervakantie een besluit kan nemen.


4 maart 2020

Het participatietraject is gestart

Eind oktober 2019 heeft wethouder Niezen, onder grote druk, het veelbesproken VCP teruggenomen met de opdracht vanuit de gemeenteraad, de plannen met ‘de stad’ te bespreken door middel van een zorgvuldig participatietraject. Dit betekent dat het VCP terugging naar de ‘tekentafel’ om vanuit een nieuwe basis tot een beter gedragen en integraal verkeerscirculatieplan voor Gouda te komen.

    

De mobiliteitscommissie van Gouda-Onderneemt heeft vanaf dat moment direct de regie genomen en is het overleg met de wethouder en de verkeersdeskundige aangegaan. Lees verder

31 oktober 2019

Wethouder neemt VCP nu eerst terug

Wethouder Hilde Niezen heeft onder grote druk en niet in de laatste plaats van Gouda Onderneemt en met goedkeuring van de gemeenteraad het veelbesproken verkeers-circulatieplan teruggenomen. Ze wil inwoners en ondernemers meer tijd geven voor een reactie.  lees verder

   

 

Home