Vestigingsklimaat & dienstverlening

Vestigingsklimaat en dienstverlening

Het vestigingsklimaat wordt, naast de overkoepelende thema’s uit het actieprogramma, in directe zin met name beïnvloed door fysieke en ruimtelijke aspecten zoals de bereikbaarheid, de kwaliteit van de openbare ruimte en veiligheid en de kwaliteit van de dienstverlening door de gemeente.

 

De kwaliteit van de dienstverlening van de gemeente hangt samen met de informatievoorziening door de gemeente, de mate waarin de gemeente moeite doet voor ondernemers (denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen), de mate van deregulering en vermindering van administratieve lasten. In de afgelopen jaren zijn door de gemeente veel stappen gezet op het terrein van vestigingsklimaat en dienstverlening. Er is sinds oktober 2015 een accountmanager /acquisiteur werkzaam die als aanspreekpunt optreedt voor ondernemers.  Daarnaast heeft de gemeente bijvoorbeeld het project Antwoord© uitgevoerd waardoor 80% van de vragen rechtstreeks door het KlantContactCenter (KCC) afgedaan kan worden. Het ondernemersdeel van de website van de gemeente Gouda is opnieuw ingericht waardoor informatie sneller vindbaar is. De “ja, mits” houding is letterlijk opgenomen in het coalitieakkoord.

 

Branding Gouda

Gouda is nog niet bij alle ondernemers positief in beeld als mogelijke vestigingslocatie. Daarom is een verdere positieve branding van Gouda gewenst. Hiervoor is  in de afgelopen tijd een on-line tijdschrift ontwikkeld (www.gouda-magazine.nl) en een bidbook in de vorm van een 3D website, waar onder meer panden die beschikbaar zijn op een 3D wijze zichtbaar worden gemaakt (www.goudsaanbod.nl). Een gerichtere verspreiding van (delen) van de Gouda Magazines zorgt voor meer attentiewaarde onder bedrijven die nieuwe huisvesting zoeken. Hierop richten wij ons in eerste instantie: beter benutten wat je hebt.

 

Mobiliteit

Besloten is om vanaf het najaar van 2017 een structureel overleg met vertegenwoordigers van Gouda Onderneemt te voeren over het mobiliteitsplan. Dit overleg zal ca. zes keer per jaar plaatsvinden. Daarnaast zal afhankelijk van het type project,  met een vertegenwoordiging van de ondernemers, een projectgroep worden gevormd waarin mogelijke oplossingen voor (beleids)doelstellingen worden besproken. Het gaat de gemeente er om de doelstellingen uit het mobiliteitsplan (en de gewenste effecten om deze doelstellingen te bereiken) overeind te houden maar hiervoor zijn meerdere oplossingen mogelijk. Bij de keuze voor een van de oplossingen zoekt de gemeente (vanuit onderzoek) samen met ondernemers naar de meest gewenste variant (plussen en minnen). Dergelijke varianten worden vervolgens gewogen op basis van criteria voor verkeersveiligheid, bereikbaarheid, kosten etc. Invloed door ondernemers kan dan vroegtijdig worden uitgeoefend op:

  • welke varianten de gemeente onderzoekt;
  • welke criteria benoemd worden.

Uit onderzoek blijkt dan welke voorkeursvariant naar voren komt. De uiteindelijke voorkeursvariant dient zo breed mogelijk gedragen te worden door belanghebbenden en wordt voor instemming aan het gemeentebestuur voorgelegd.

 

Parallelstructuur en afrit 11 (Gouda)

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft samen met de provincie Zuid-Holland het plan opgevat om de doorstroming op de A20 aan te pakken. De files op de A20 richting Gouda staan al geruime tijd in de top 3 van files in Nederland. De planvorming is gestart met diverse informatie uitvragen en bijeenkomsten. Gouda Onderneemt maakt zich samen met de gemeente Gouda en met vele andere ondernemersverenigingen en instanties zorgen over de voorgestelde varianten. De goedkoopste variant voorziet in het leiden van het verkeer uit Rotterdam uitsluitend via de parallelstructuur, waarmee afrit 11 (Gouda) op de A12 mogelijk afgesloten zal worden. Dit is zeer ongewenst. Zeker nu de ontwikkelstrategie van Goudse Poort is vastgesteld waarbij de goede bereikbaarheid (via afrit 11) niet alleen een sterk punt is maar zelfs een randvoorwaarde. Het bestuur van Gouda Onderneemt zal dan ook het voortouw nemen om samen met de Commissie Mobiliteit en diverse andere ondernemersvertegenwoordigingen uit de gehele regio en de gemeente Gouda sterk te protesteren tegen deze uitwerking van het plan.

3. VESTIGINGSKLIMAAT EN DIENSTVERLENING
Projecten/activiteiten
3.1. Positieve branding Gouda als vestigingsplaats in kader van acquisitie Gerichte verspreiding van (onderdelen van) Gouda Magazines (binnenstad en bedrijvigheid algemeen), de website www.goudsaanbod.nl wordt per kwartaal bijgehouden met nieuwsfeiten.
3.2. Uitvoering mobiliteitsplan Raadplegen klankbordgroep ondernemers en participatie ondernemers in projectgroepen
3.3. Behoud afrit 11 A12 Krachtige lobby voor behoud toe- en afrit Gouda op de A12
Home