Ruimtelijk beleid

Ruimtelijk beleid

Het economisch belang van ruimtelijk beleid is evident. Het gaat om het bewaren en liefst uitbreiden van werkgelegenheid. Er moet ruimte zijn om te ondernemen. Planprocedures en voorstellen voor wijzigingen in het bestemmingsplan brengt de gemeente in nauwe samenwerking met de bedrijven tot stand. Bedrijven zijn o.a. met het oog op geplande investeringen gebaat bij een lange termijn bestemmingszekerheid.

 

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Dit zal ingrijpende gevolgen hebben voor de planologische procedures. In het kader van de omgevingswet moet de gemeente een omgevingsvisie opstellen. De komende jaren wil de gemeente samen met ondernemers werken aan bouwstenen voor een omgevingsvisie door het bepalen van de gewenste ontwikkelrichting van werklocaties  (bedrijventerreinen en Spoorzone). Daarvoor zijn onder meer een Economische Effect Rapportages (EER) opgesteld voor Kromme Gouwe, Goudse Poort en Gouwestroom en zal de gemeente samen met ondernemers een kansenkaart voor werklocaties opstellen .

 

De gemeente en ondernemers doen daarom mee met een pilot Slim Ruimtegebruik van de provincie Zuid-Holland. Het doel is met de belangrijkste eigenaren in het noordelijk gebied in een zogenaamde “Versnellingskamer” tot verbetering van het vestigings- en ondernemersklimaat te komen. Zo werd een ontwikkelstrategie voor de Goudse Poort gemaakt. De Ontwikkelstrategie Goudse Poort is in een intentieovereenkomst bekrachtigd als vertrekpunt voor de revitalisering van Goudse Poort. In de komende tijd zullen aan de hand van de uitkomsten van deze onderzoeken keuzes gemaakt worden voor specifieke maatregelen op Goudse Poort, die uitgewerkt worden in zogenaamde “gebiedsdeals”

 

2. RUIMTELIJK BELEID
Projecten/activiteiten
2.1. Voorbereiding op omgevingswet Opstellen kansenkaart werklocaties
Opstellen toekomstvisie binnenstad
2.2. Versnellingskamer Goudse Poort Aanpassing Shell entree a.h.v. keuze variantenstudie

Start uitvoering concrete projecten a.h.v. ontwikkelstrategie:

ontwikkelen gebiedsdeals

Home