Programma binnenstad

Actueel

Op 22 februari heeft de gemeenteraad de Winkelvisie Gouda 2017-2025 “Gezellig en gemakkelijk winkelen en boodschappen doen in Gouda” vastgesteld.

Programma binnenstad

Het doel van de werkgroep binnenstad, waarin alle partijen die actief zijn in de binnenstad, bij elkaar gebracht zijn, is om de stad nog aantrekkelijker te maken voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Daartoe worden veel projecten en activiteiten ontplooid. De samenhang wordt bewaakt in het programma binnenstad.  De programma coördinator binnenstad zorgt voor een goede interne afstemming en afstemming met partijen in de stad. De centrummanager is vooral de verbindende schakel met de ondernemers en vrijwilligers in de binnenstad. De inhoud van het programma binnenstad wordt regelmatig afgestemd met de werkgroep binnenstad.

 

Het programma binnenstad heeft de afgelopen jaren vruchten afgeworpen. Naast de titel Beste Binnenstad 2015-2017 werd Gouda in november 2018 opgenomen in de top 20 beste binnensteden van het land. Deze ranking is gebaseerd op onderzoek door Jones Lang Lasalle. De lijst is een belangrijke indicator in de vestigingsafwegingen voor internationale retailers.

 

Het economisch functioneren van de binnenstad is één van de onderdelen van het programma binnenstad. Het programma binnenstad werkt met speerpunten die uitgewerkt zijn in projecten en activiteiten. De mogelijkheden voor verbetering in een binnenstad zijn talrijk; om focus in het programma te houden is daarom afgesproken om een beperkt aantal speerpunten te benoemen en een plek te geven in het programma en pas een nieuw project of activiteit op te nemen wanneer een ander speerpunt is afgerond. Voor 2017/2018 liggen de prioriteiten op een schonere binnenstad, het bestrijden van de leegstand, een gevarieerd aanbod aan winkels, het ontwikkelen van het uitstallingenbeleid en het bevorderen van wonen in de stad. Daarnaast hebben bewoners aangegeven meer betrokken te willen worden bij de ontwikkelingen in de stad. 

 

Schonere binnenstad

Het project schonere binnenstad is een initiatief vanuit de SOG. Het project concentreert zich op het afval van horeca ondernemers en het bestrijden van zwerfafval, m.n. op zon- en feestdagen. De stad heeft veel horeca ondernemers, die individuele afvalcontracten hebben lopen bij een groot aantal afvalverwerkers. Dit leidt tot veel vervoersbewegingen in de stad en een wirwar aan vuilcontainers op straat. Doel van het project is om te komen tot één raamcontract met een afvalverwerkingsbedrijf waar alle horeca dan individueel contracten mee af kunnen sluiten. Het project bevindt zich in de afrondende fase. Na afronding van dit project mogen horeca ondernemers geen containers meer op straat zetten

 

Henri maakt schoon

Voor het bestrijden van zwerfafval is een nieuw project gestart, “Henri maakt schoon”. Het project werkt onder de slogan “Gouda, stad van schoon, sauber, clean, propre”. Op zon- en feestdagen wordt op ludieke wijze (herkenbare bakfiets, zakken, prikkers, schoonmaakspullen etc.) zwerfafval in het kernwinkelgebied verzameld en de stad schoongehouden. Ook bij evenementen wordt deze schoonmaakservice ingezet. In de toekomst zal door samenwerking met bijvoorbeeld de kinderkaasmarkt ook een educatief element aan het project worden toegevoegd. Het project is mogelijk gemaakt door een bijdrage van Nederland Schoon. 

 

Leegstand

In de afgelopen jaren is een succesvolle start gemaakt met de bestrijding van de leegstand in de binnenstad. We hebben daarbij ingezet op de pand voor pand benadering. Met name in de aanloopstraten hebben zich gespecialiseerde zelfstandige ondernemers gevestigd. Maar ook landelijke spelers zijn naar Gouda gekomen (o.a. Flying Tigers, Ziengs, Bagels & Beans). De titel Beste Binnenstad kon bij de acquisitie activiteiten goed worden ingezet. Ondanks het feit dat de economie aantrekt en de leegstand afneemt is specifiek beleid om de leegstand te bestrijden nog steeds nodig. In het voorjaar van 2017 is de leegstandverordening vastgesteld waardoor het instrumentarium voor de bestrijding van leegstand is uitgebreid.

 

Uitstallingenbeleid

De pilot uitstallingenbeleid is afgerond. Er zijn nieuwe beleidsregels opgesteld die gedragen worden door gemeente en de SOG. De komende tijd wordt duidelijk op welke manier de ondernemers binnen het geboden kader invulling zullen geven aan hun uitstalling en welke invloed dit heeft op de uitstraling van de winkelstraten.

 

Smart City

De detailhandel zal steeds moeten vernieuwen om klanten te trekken en omzet te genereren. Er komt steeds meer informatie beschikbaar over de kracht van samenwerking tussen ondernemers en het gebruik van (big) data om deze samenwerking aan te jagen en te ondersteunen. We willen deze samenwerking en het gebruik van (big) data in de Goudse binnenstad bevorderen, liefst in samenwerking met ICT partijen in de stad (als toepassing van “Smart City”). De complexiteit van het project is groot. We zoeken daarom ook actief naar samenwerking met externe initiatieven (zoals de Nieuwe Winkelstraat) en willen ook op provinciaal niveau onderzoeken in hoeverre daar mogelijkheden zijn om deze denkrichting te kunnen faciliteren.

 

Droombeeld

De werkgroep binnenstad heeft in de afgelopen jaren gericht toegewerkt naar de realisatie van het in 2012 opgestelde “droombeeld” voor de stad in 2016. Vanwege deze succesvolle benadering zal de werkgroep binnenstad komend jaar het droombeeld voor 2022 opstellen. Dit geeft richting aan het vaststellen van de projecten en activiteiten die met voorrang opgepakt worden. De gemeente neemt het voortouw om samen met alle betrokken partijen een nieuwe visie voor de binnenstad op te stellen.

 

Gouda smaakt naar meer

De samenwerking tussen culturele instellingen, horeca en winkeliers zullen we nog meer gaan bevorderen. Het project Gouda 750 biedt hiervoor kansen, die momenteel ook al benut worden in het kader van het themajaar “Gouda smaakt naar meer”. Ook het Roze Jaar biedt hiervoor volop mogelijkheden waarbij een verbinding gelegd kan worden naar de evenementen die in Gouda georganiseerd worden. In het afgelopen jaar is een promotiefilmpje van de Goudse binnenstad gemaakt, dat rondom voorstellingen in de bioscoop en schouwburg getoond zal worden.

 

Loyalty systeem

Het Randstad Koopstromenonderzoek 2016 heeft laten zien dat er een tweedeling optreedt in winkelgebieden: de winkelcentra dicht bij huis worden bezocht met een nadruk op de dagelijkse boodschappen en de grootschalige winkelgebieden van de grote steden trekken in toenemende mate bezoekers voor de winkelfunctie. Winkelgebieden met een omvang van de binnenstad van Gouda zullen het volgens het koopstromenonderzoek zwaar gaan krijgen. Gouda heeft gelukkig een prachtig historisch centrum dat een eigen aantrekkingskracht heeft. De kunst voor Gouda zal zijn om voor zichzelf een relevante positie te veroveren die aantrekkelijk is en blijft voor bezoekers en ondernemers die zich in Gouda willen vestigen. We willen een bruisende binnenstad zijn waarbij een mix aan functies zoals winkels, horeca, leisure, maatschappelijk, wonen, en dienstverlening in samenhang met elkaar zorgen voor een unieke beleving. Ook is het belangrijk om de lokale en regionale inwoner trouw te laten zijn en houden aan de stad (“community building”). Het opbouwen van een community kan ondersteund worden met verschillende loyaliteit systemen. De afgelopen jaren zijn de mogelijkheden hiervoor intensief verkend. Een loyaliteitssysteem kan Gouda en de Goudse ondernemers helpen om in contact te komen en te blijven met de klanten en de bezoekerservaring aan winkel, horecagelegenheid, culturele instelling, dienstverlener in de stad te optimaliseren en te laten aansluiten bij de klantbehoefte. Ook voor dit project geldt dat het een complex karakter heeft met veel partijen, veel communicatie, veel informatieverstrekking en de noodzaak tot het “opleiden” van gebruikers van het systeem in de mogelijkheden die het systeem biedt. Joyn Urban wil de ondernemers in Gouda een aanbod doen voor de uitrol van hun systeem in Gouda. SOG en de gemeente ondersteunen dit aanbod en faciliteren in organiserende zin.

 

Meer informatie over het programma en de activiteiten in de binnenstad op de site van de SOG.

7. PROGRAMMA BINNENSTAD
Projecten/activiteiten
7.1. Schoon, heel en veilig Uitvoering project afvalstromen (horeca binnenstad) i.s.m. DPG, SOG en gemeente (duurzaamheid)
Voortzetting / uitbreiding project bestrijding zwerfafval
7.2. Binnenstadsmanagement Bestrijding leegstand door pand voor pand benadering, acquisitie en leegstandsverordening
Bevorderen samenwerking tussen ondernemers – gebruik van (big) data
Uitvoering uitstallingenbeleid
Ontwikkelen nieuw droombeeld voor de binnenstad 2022
7.3. Winkeliers, gastvrijheid en cultuur Versterken samenwerking ondernemers-culturele instellingen onder meer in het kader van Roze Jaar 2018
Faciliteren van de introductie loyaliteitssysteem “Joyn Urban”
Meer inzetten op evenementen als verbindende factor. Per straat inspelen op evenementen

 

Home