Onderwijs & arbeidsmarkt

Onderwijs en arbeidsmarkt

Een goede aansluiting tussen het onderwijs en het bedrijfsleven in de regio is een speerpunt van het rijksbeleid. Hier ligt een gezamenlijke opgave voor de onderwijsinstellingen en het lokale en regionale bedrijfsleven.

 

Instroom en vernieuwing

Technisch personeel en personeel voor de zorg is schaars en ook voor de toekomst worden personeelstekorten verwacht. Daarom is het belangrijk om initiatieven te ondernemen die erop gericht zijn om de instroom in dit type onderwijs te vergroten. Daarnaast kan ook gedacht worden aan projecten die de zij-instroom in deze sectoren bevorderen. Andere sectoren kennen ook uitdagingen m.b.t. personeel, bijvoorbeeld de foodsector. De regio heeft ambities om de logistieke dienstverlening te laten groeien. In het verlengde daarvan is een groeiende behoefte aan goed geschoold personeel voor deze sector te verwachten. Daarnaast verandert de aard van het werk. Hiervoor is vernieuwing van het onderwijs nodig en initiatieven om zittend personeel bij te scholen. We zullen met elkaar moeten onderzoeken welke opleidingen nodig zijn voor de nieuwe manieren van werken die zullen ontstaan en op welke manier een Leven Lang Leren bevorderd kan worden.

 

Zoals eerder gesteld heeft de invulling van het thema onderwijs en arbeidsmarkt in de afgelopen jaren een meer lokale invulling gekregen t.o.v. het gestelde in het actieprogramma economie 2014 en 2015. Er is in 2015 een werkconferentie georganiseerd en naar aanleiding daarvan is een Platform onderwijs en arbeidsmarkt opgericht. De betrokken partijen ontmoeten elkaar op het platform en hebben met elkaar speerpunten benoemd in de betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt / bedrijfsleven. Dat leverde de volgende lokale speerpunten op:

 

  • Scholieren en studenten een betere keuze laten maken voor een opleiding die aansluit bij de lokale /regionale arbeidsmarkt

Dit doen we vooral door ouders, leerlingen, leerkrachten kennis te laten maken met het werk dat er is. Kom binnen bij bedrijven is daar een voorbeeld van en diverse activiteiten van Techniekpunt Gouda. Hier valt de komende tijd nog meer winst te halen met als ideale plaatje: bedrijven en onderwijs vullen samen het onderwijs in, liefst zoveel mogelijk bij bedrijven op locatie. Het CIV Smart Technology werkt al zo en er is bijvoorbeeld een mooie samenwerking tussen mboRijnland en Het Groene Hart ziekenhuis, die samen de zorgopleiding invullen met het ziekenhuis als les locatie.

 

  • Versterken van de lokale arbeidsmarkt

Werkzoekenden komen via landelijke vacaturesites niet altijd in aanraking met de vacatures in hun directe woonomgeving. Hierdoor werken mensen soms onnodig ver van huis. Werkgevers daarentegen hebben graag lokaal personeel. Daarom hebben gemeente Gouda en Gouda Onderneemt het initiatief genomen voor de introductie van de website www.gouda-werkt.nl. Dit is een lokaal online platform dat vraag en aanbod naar werk en stages in Gouda bij elkaar brengt. Werkgevers kunnen vacatures en stageplekken plaatsen op het platform en werkzoekenden kunnen hier rechtstreeks op reageren. Op deze manier kunnen lokale vraag en aanbod naar werk en personeel beter gematcht worden. In korte tijd zijn vele bedrijven verbonden aan het platform en het platform bood al snel toegang tot meer dan 60 actuele vacatures en evenzoveel stageplaatsen. De eerste vacatures zijn vervuld en de site wordt goed bezocht. De site wordt o.a. onder de aandacht gebracht via social media, maar heeft ook een fysieke zichtbaarheid gekregen in Stadswinkel in de binnenstad. De site is bij de start financieel ondersteund door de gemeente Gouda en Gouda Onderneemt, maar de bedoeling is dat de website in de toekomst (grotendeels) financieel zelfstandig zal functioneren omdat bedrijven hieraan financieel bijdragen.

  • Stages beter invullen en begeleiden

Om hun opleiding succesvol te kunnen afronden hebben jongeren stageplekken nodig. In tegenstelling tot de gangbare opvatting is in het platform onderwijs en arbeidsmarkt ter sprake gekomen dat de beschikbaarheid van stageplekken in deze regio niet zozeer een probleem is als wel de kennis over de gewenste invulling en begeleiding. De verwachtingen tussen onderwijsinstellingen en (leer)bedrijven zijn over en weer niet altijd duidelijk waardoor de kwaliteit van de stage invulling een wisselend beeld vertoont. Hier liggen kansen voor verbetering. S-BB is een professionele landelijke organisatie die toeziet op voldoende leerwerkbedrijven en het matchen van stagezoekenden aan stageplekken. We gaan met S-BB onderzoeken op welke manier hun dienstverlening nog meer ingezet kan worden bij dit vraagstuk. Daarnaast zullen we verdiepende gesprekken voeren met het onderwijs en bedrijven om beter zicht te krijgen op de problematiek en mogelijke oplossingsrichtingen.

 

CIV Smart Technology

Op 12 oktober 2017 vond de tweede werkconferentie aansluiting onderwijs-bedrijfsleven plaats. Hierbij werden lopende initiatieven gepresenteerd en vonden diverse workshops plaats. Veel aandacht ging uit naar de invulling van stages en leerbanen, want die vormen een belangrijke schakel tussen onderwijs en arbeidsmarkt, maar ook andere nieuwe uitdagingen voor de toekomst werden samen verkend. Hybride leren, waarbij een deel van het onderwijs in de praktijk bij bedrijven aangeboden wordt, is een uitdaging waaraan we een vervolg willen geven. Het CIV Smart Technology experimenteert hier al mee in de satellietlabs. Deze vorm van onderwijs kan ook bij andere opleidingen leiden tot een betere aansluiting op de praktijk en een verrijking van de leerervaring.

 

Techniekpunt Gouda

De keuze voor een profiel binnen het VMBO is bepalend voor de doorstroommogelijkheden naar MBO opleidingen. Leerlingen in VMBO 2 moeten aan het einde van het schooljaar de profielkeuze maken. Beïnvloeding van deze keuze zodat de keuze aansluit bij de werkkansen in de regio en hierbij passende MBO opleidingen is gewenst om de zogenaamde “doorlopende leerlijn” te bevorderen. Samen met Techniekpunt Gouda willen we onderzoeken hoe de doelgroepen in het Voortgezet Onderwijs meegenomen kunnen worden in de activiteiten.

 

Zorgvraag

Het Transmuraal Netwerk is samen met betrokken partners zoals Care2Care en het 3-O overleg een offensief gestart om de verwachte tekorten op de arbeidsmarkt binnen zorg- en welzijnsinstellingen het hoofd te bieden en oplossingen te bedenken voor de veranderende en toenemende zorgvraag. O.a. (technische) innovaties zijn nodig om hiermee om te kunnen gaan. Het doel van het cluster Zorg en Welzijn is om partijen bij elkaar brengen en samen, op basis van een gemeenschappelijke agenda, initiatieven en innovatie realiseren. De agenda richt zich op het verbeteren van het beroepsonderwijs, het vergroten van de instroom, het optimaliseren van de doorstroom, het behoud van personeel voor de sector, scholing van zorgprofessionals rondom de regierol van de burger, technologische ontwikkeling en verschuivingen in de zorg, het ontwikkelen en inbedden van automatisering, technologisering en ICT in de zorg en het realiseren van randvoorwaarden voor de zorg zoals huisvestingsmogelijkheden voor personeel. Ook is er een wens om HBO onderwijs naar Gouda te trekken. Op basis van een arbeidsmarktagenda zijn er via Care2Care sectormiddelen beschikbaar gesteld om aan deze uitdagingen te werken.

8. ONDERWIJS EN ARBEIDSMARKT
Projecten/activiteiten
Algemeen Werkconferentie onderwijs-arbeidsmarkt
8.1. Scholieren en studenten betere keuze laten maken t.a.v. opleiding/studie Aanbieden van voorlichting en kennismaking met bedrijven/sectoren in eerste leerjaren VO scholen
8.2. Versterken lokale arbeidsmarkt Doorontwikkeling vacatureplatform Gouda Werkt! in combinatie met duurzame financiering
8.3. Stages beter invullen en begeleiden Verdiepende interviews scholen en bedrijven
Beter benutten bestaande mogelijkheden (met name S-BB)
8.4. Hybride leren Verkennen mogelijkheden om met betrokken partners hybride leren te stimuleren
8.5. Cluster Zorg en Welzijn Uitvoeren impuls-agenda voor de sector Zorg en welzijn

 

 

Home