Innovatie & kennismanagement

Innovatie en kennismanagement

Onder het thema Innovatie en kennismanagement vallen alle activiteiten die erop gericht zijn om nieuwe onderwerpen of elementen aan de economische structuur van Gouda toe te voegen. Vernieuwing komt vaak tot stand door verbindingen te leggen over bestaande grenzen; dit kunnen organisatiegrenzen zijn, grenzen van sectoren, gemeentegrenzen en regiogrenzen.

 

Innovatieplatform

In de afgelopen jaren is op initiatief van de gemeente en Gouda Onderneemt een aantal toonaangevende en innovatieve ondernemers bij elkaar gebracht op een Innovatieplatform. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van onderlinge kennismaking d.m.v. bedrijfsbezoeken. Hierdoor zijn bilateraal samenwerkingsverbanden tussen de ondernemers ontstaan. Ook heeft een aantal ICT bedrijven projecten geïnitieerd die gericht zijn op het tot stand brengen van cross-overs en toepassing van ICT kennis voor het oplossen van bestaande problemen. Het vermelden waard zijn het fieldlabproject aan de Turfmarkt waarbij studenten van het Centrum voor Innovatief Vakmanschap Smart Technology onder leiding van twee toonaangevende Goudse ICT bedrijven een toolkit hebben ontworpen waardoor bewoners inzicht kunnen krijgen in de actuele waterstanden en de verzakking van hun huis. Dit project is onderdeel van “Stevige stad op slappe bodem”. Daarnaast is een project gestart waarbij onderzocht wordt op welke manier ICT toepassingen kunnen helpen bij vraagstukken in de zorg. 

Human Capital Agenda

Naast de instelling van het Innovatieplatform zijn de afgelopen jaren twee initiatieven tot stand gekomen die nieuw waren voor de regio of voor Gouda. Dit zijn de netwerksamenwerking CIV Smart Technology en het Techniekpunt Gouda. Deze initiatieven maakten deel uit van de zgn. “Human Capital Agenda” van het Innovatieplatform en zijn gericht op het bevorderen van de instroom van studenten en het verbeteren van de kwaliteit van de technische opleidingen en het vergroten van de mogelijkheden voor een leven lang leren. Het CIV Smart Technology en Techniekpunt Gouda behoren inmiddels tot de reguliere activiteiten en zijn daarom in het vernieuwde actieprogramma ergens anders ondergebracht (thema Structuurversterking;  Profilering – ICT en Smart Industry).

 

Kennismakelaar

Bij het nadenken over de ontwikkelingen rond het thema innovatie in de toekomst, komt regionalisering van het thema Innovatie vaak naar voren. De omgeving van Gouda huisvest een keur aan innovatieve MKB bedrijven. Op welke manier kan informatie over deze bedrijven worden ontsloten zodat samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan? Wij denken dat de inzet van de kennismakelaar CIV Smart Technology hierbij kan helpen, mits de kennismakelaar voldoende toegang krijgt tot deze bedrijven. Daarnaast kunnen presentaties van onopgeloste vraagstukken een startsein geven voor de verkenning van cross-sectorale samenwerking, zoals al gebeurd is bij het thema slappe bodem en in de zorgbranche. Ook hierbij kan de kennismakelaar of het CIV Smart Technology een rol spelen. De ontwikkeling van succesvolle ecosystemen voor innovatie in bijvoorbeeld Delft,  Rotterdam en Leiden kunnen als inspiratie dienen.

 

SLIM City en SMART City

Samen met leden van het Innovatieplatform zijn ook mogelijke andere denkrichtingen voor de toekomst verkend. Op basis van de goede ervaringen die zijn opgedaan in de projecten slappe bodem en zorg lijkt het investeren in het samenstellen van (niet voor de hand liggende) “communities” die zich met een moderator “vastbijten” in een bepaald vraagstuk of problematiek kansrijk te zijn voor het vinden van nieuwe oplossingen. We noemen dit SLIM city. De vraagstukken kunnen worden aangedragen door de gemeente, ondernemers, beroepsgroepen, branches of partijen uit de stad. Technologie kan een deel van de oplossing zijn, maar dit hoeft niet. Soms helpt het ook om anders en slimmer te organiseren of om processen te vereenvoudigen. Door vertegenwoordigers uit verschillende doelgroepen en disciplines bij elkaar te zetten kunnen innovatieve oplossingen tot stand komen. Dit vergt een andere manier van organiseren waarbij de gemeente faciliterend kan optreden. SLIM city kan mogelijk onderdeel worden van het project “Kracht van de samenleving” van de gemeente Gouda. Eventuele pilotprojecten zouden bijvoorbeeld de ontwikkeling van het ecopark kunnen zijn, een betere verkeersdoorstroming en bereikbaarheid van de stad, invoering van hybride leren, etc. Daarnaast kan het toepassen van technologie en ICT in bestaande situaties leiden tot vernieuwing en mogelijkheden die daarvoor niet bestonden. Of kan inbreng van technologie bij bepaalde vraagstukken leiden tot vernieuwende oplossingen. In sommige steden zijn bijvoorbeeld zogenaamde ‘slimme’ afvalbakken geplaatst die door middel van een sensor aangeven of ze geleegd moeten worden. Of denk aan sensoren in het wegdek die waarschuwen wanneer gestrooid moet worden. Dit noemen we SMART city.

 

4. INNOVATIE EN KENNISMANAGEMENT
Projecten/activiteiten
4.2 Regionalisering thema Innovatie Verkennen regionale samenwerking m.b.t. innovatie (structuurversterking)
4.3 Stimuleren (cross-over) samenwerking (Regionale) doorontwikkeling Innovatieplatform
Versterken (regionale) samenwerking binnen CIV Smart Technology door inzet kennismakelaar (structuurversterking)
(ICT) bedrijven koppelen aan “communities” die zich richten op maatschappelijke vraagstukken en/of sectoren ( SLIM city / SMART city)

 

 

Home