Gemeente Gouda stelt nieuwe horecavisie (binnenstad) Gouda 2022-2028 vast.

woensdag - 28 september 2022

Gemeente Gouda heeft een nieuwe horecavisie vastgesteld.

Hierin worden ambities, de aanpak en plannen voor de toekomst verwoord.

 

De samenvatting treft u hieronder aan. Het volledige document is te lezen via bovenstaande link.

 

Samenvatting

 

 • 1.

  Ten aanzien van de huidige horecavoorzieningen (alle categorieën) geldt consoliderend beleid in de binnenstad mits deze zaken een horecabestemming in het huidige bestemmingsplan hebben en voldoen aan de wettelijke verplichtingen zoals het hebben van een exploitatievergunning.

 • 2.

  In het kernhorecagebied in de binnenstad (Markt en directe omgeving) zijn lichte (dag)horeca (categorie 1) en middelzware (avond)horeca (categorie 2) mogelijk. Hier is een aantal horecazaken in categorie 3 al gevestigd. Een eventuele vestigingsvraag voor nieuwe nachthoreca vraagt vanwege de impact van de exploitatie op de woon- en leefomgeving altijd een nadere integrale afweging waarbij alle relevante aspecten en betrokken belangen zorgvuldig gewogen worden (maatwerk). Afhaal- en bezorgzaken kunnen niet op de Markt gevestigd worden omdat deze zaken niet bijdragen aan het beoogde doel van een levendig uitgaanscentrum.

 • 3.

  In de mixzone “aaneengesloten voorzieningenzone” in de binnenstad is lichte (dag)horeca (categorie 1) mogelijk, maar zijn de mogelijkheden voor een terrasfunctie beperkt. Nieuwe afhaal- en bezorgzaken (categorie 4) kunnen alleen gevestigd worden na een zorgvuldige beoordeling (maatwerk).

 • 4.

  In de mixzone “westzijde van de Markt” in de binnenstad is lichte (dag)horeca (categorie 1) mogelijk, maar zijn de mogelijkheden voor een terrasfunctie beperkt. Vestiging van nieuwe afhaal- en bezorgzaken in het westelijk deel van de Markt is uitgesloten omdat dit type horeca niet passend is bij het gebruiksdoel van de Markt.

 • 5.

  In de overige gebieden geldt een grotendeels consoliderend beleid. Transformatie van woonfuncties naar horeca is niet toegestaan. Herbestemmingsprojecten waarin vestiging van een horecafunctie gevraagd wordt vragen maatwerk en een integrale benadering en afweging. Vestiging van nieuwe afhaal- en bezorgzaken is in dit deel van de binnenstad, waar de woonfunctie dominant is, niet mogelijk.

 • 6.

  In drie aangewezen ontwikkelgebieden (Kop van de Kleiweg, Nieuwe Veerstal en Nieuwe Markt) is in de toekomst, na aanpassing van de bestaande inrichting van de openbare ruimte, versterking van horeca onder voorwaarden mogelijk. De openbare ruimte van de Kop van de Kleiweg is in het verleden al aangepast. Afhaal- en bezorgzaken kunnen niet in de potentiele ontwikkelgebieden uitbreiding horeca gevestigd worden omdat deze zaken niet bijdragen aan het beoogde doel van een levendig verblijfsgebied met horecafunctie in deze gebieden.

 • 7.

  Afhaal en bezorgzaken vormen een nieuwe categorie. Vestigingsvragen van nieuwe afhaal- en bezorgzaken vragen vanwege de implicaties die de exploitatie op de omgeving kan hebben altijd nader overleg en onderzoek en derhalve maatwerk. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij de gebiedsindeling die in deze horecavisie is uitgewerkt. Dit zal onder andere gevolgen hebben voor de mogelijke openingstijden voor de afhaal- en bezorgzaken. De mogelijkheid van een terrasvergunning wordt voor deze inrichtingen in beginsel uitgesloten omdat een terrasfunctie tegenstrijdig is aan het karakter van een afhaal- en bezorgzaak

  Als er alleen wordt bezorgd en er dus geen gelegenheid wordt geboden om af te halen, is er geen sprake van horeca type 4 (afhaal- en bezorgzaken). Dit betreft zgn. “dark kitchens” die qua uitstraling en bedrijfsvoering niet passen in de binnenstad.

 • 8.

  Bovengenoemde uitgangspunten worden (na vaststelling van de definitieve Horecavisie (binnenstad) Gouda 2022-2028 door de gemeenteraad) verwerkt in de partiële herziening van de bestemmingsplannen voor binnenstad. De bestemmingsplanprocedure voorziet in formele inspraak. De visie dient voorts als nieuw beoordelingskader bij vestigingsvragen van horeca ondernemers.

 • 9.

  In afwachting van nadere landelijke regelgeving worden onder voorwaarden vormen van blurring al toestaan. Verkoop van alcohol in niet-horecagelegenheden is hierbij in ieder geval uitgesloten.

 • 10.

  Het blijft mogelijk dat zaken die een detailhandelsfunctie hebben dit, onder voorwaarden, kunnen combineren met een bescheiden ondersteunende horecafunctie.

 • 11.

  Ten aanzien van de vrije sluitingstijden in samenhang met een evaluatie van het Convenant Veilig Uitgaan gaat de gemeente in gesprek met de afdeling Gouda van Koninklijke Horeca Nederland. Ook andere aspecten die raken aan de horecafunctie zullen verkend worden met als doel het opstellen van een nieuw horecaconvenant dat randvoorwaardelijk is voor voortzetting van de (verlenging van de) verruimde sluitingstijden.

 • 12.

  Ten aanzien van de ontwikkeling van nieuwe horeca in Gouda buiten de binnenstad geldt hetzelfde kader als voor categorie c “overige gebieden” in de binnenstad (pagina 9). Uitzondering zijn afhaal- en bezorgzaken. Vestiging van nieuwe afhaal- en bezorgzaken is, onder strikte voorwaarden, mogelijk mits het woon- en leefklimaat niet onevenredig wordt aangetast.

 

Home