HOOFDOPGAVE 3:

Verbinding en verdieping van de relatie onderwijs, overheid en bedrijfsleven

 

Een leven lang leren en ontwikkelen komt steeds centraler te staan in het profiel van huidige en toekomstige medewerkers. Van huidige medewerkers worden steeds vaker nieuwe vaardigheden gevraagd, de ‘21st century skills’ zoals technische en digitale vaardigen. Dit vraagt ook iets van de nog op te leiden medewerkers én het onderwijs. Door onderwijs, overheid en het bedrijfsleven te verbinden zorgen we voor het ontwikkelen van de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

 

3.9 Technisch Vakmanschap en ICT

  

Techniekonderwijs en ICT-onderwijs zijn twee belangrijke pijlers binnen deze hoofdopgave, gezien de grote sector in ICT en maakindustrie in Gouda en de regio. Zo is technisch vakmanschap een van de vier pijlers in de regionale innovatieprojectenagenda en is STO Gouda met verschillende onderwijsinstellingen aan de slag met het toekomstbestendig maken van techniekonderwijs.

 

Actiepunten Doorontwikkeling lopende (hybride) leerlijnen Technisch Vakmanschap en ICT

 

 

Wat

 

Betrokkenheid

 

Aanpak

 

Wie

 

3.9.1

 

Samenwerking STO Gouda, Rijnstreek en Krimpenerwaard in ver- schillende opleidings- portfolio’s in het MBO

 

Monitoren van ontwikkelingen/ netwerken


  • Uitvoering STO Gouda leidend tot versterkte aandacht en toekomstbestending techniek- onderwijs in VMBO en MBOSamenwerking tussen STO’s in de regio bewerkstelligen

 

STO Gouda, gemeenten en onderwijs, Gouda Onderneemt

 

3.9.2

 

Goudse inbreng in de regionale ambities m.b.t. thematische leerlijnen maakbedrijven en logistiek

 

Netwerken, monitoren van ontwikkelingen

 

Ondersteunende bedrijven in platforms ‘De Vrienden van techniek’, ophalen behoefte van bedrijven m.b.t. skills/vakman- schap

 

Triple Helix, Gouda Onderneemt

 

3.9.3

 

HBO ICT leerlijn met on- derwijs en bedrijfsleven (ICT Praktijk Academie)

 

Monitoren van ontwikkelingen

 

Verbreden aantal bedrijven dat actief aangesloten is

 

ICT Praktijk Academie, Gouda Onderneemt, Campus Gouda

 

3.9.4

 

Versterken aandacht voor techniek op het basisonderwijs

 

Aanjagen van een ambitie

  • Toekomstbestendige tech- niek werkplaats (Chocolade- fabriek) creëren door afsluiten Techniekakkoord
  • Doorontwikkeling Techniekpunt Gouda door middel van vergro- ten betrokkenheid bedrijven

 

Bibliotheek, GO,

Gemeente, Brede School Gouda, Techniekpunt, bedrijfsleven,

STO Gouda

3.10 Arbeidsmarkt, onderwijs en overheid

 

Werkgevers hebben moeite om geschikt nieuw personeel te vinden. Daarom is het noodzakelijk om in de komende jaren de ‘gap’ tussen de gevraagde competenties en het aanbod van werkzoekenden te overbruggen. In de arbeidsmarktregio Midden-Holland wordt in verschillende platformen gewerkt aan

deze uitdagingen van de toekomst o.a. in de regionale triple helix samenwerking Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt (EOA) en in het samenwerkingsverband Werk&3-O waarin eveneens in regionaal triple helix verband samengewerkt wordt aan de inzet van het onbenut arbeidspotentieel en de bestrijding en het voorkomen van jeugdwerkloosheid. Het WSP zet in op het begeleiden van werkzoekenden naar werk al of niet met inzet van scholing (zoals werkzoekenden met een beperking, statushouders, zij-instromers en alle andere werkzoekenden die moeite hebben om een passende baan te vinden). Tegelijkertijd ondersteunt het WSP ondernemers bij het vinden van gemotiveerd en goed geschoold personeel en oplossingen voor de juiste match die de kloof overbruggen. Tot slot bemiddelt het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) tussen werknemers en organisaties die een overstap willen/moeten maken naar een andere baan.

Ook onderwijsinstellingen moeten bijdragen aan de nieuwe ‘21st century skills’ om wendbaar vakmanschap bij studenten te stimuleren en flexibel beroepsonderwijs aan te bieden opdat werkzoekenden en werkenden een leven lang kunnen leren (bijvoorbeeld door praktijkverklaringen en leerwerktrajecten). Het onderwijs draagt in nauwe samenwerking met Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) zorg voor onderwijs dat aansluit op de vraag uit de arbeidsmarkt en voldoende stage- en leerwerkplekken.

 

Actiepunten Arbeidsmarkt, onderwijs en overheid

 

 

Wat

 

Betrokkenheid

 

Aanpak

 

Wie

3.10.1

Inzet van onbenut arbeidspotentieel en bestrijding/voorkomen van jeugdwerkloosheid in samenwerking met werkgevers in Gouda en voorkomen dat werkne- mers werkloos worden

 

Realiseren in samenwerking

• WSP begeleidt werkzoekenden

i.s.m. met werkcoaches van de gemeente Gouda naar werk al of niet met inzet van scholing (zoals werkzoekenden met

een beperking, statushouders, zij-instromers en alle andere werkzoekenden die moeite hebben om een passende baan te vinden).

• WSP ondersteunt ondernemers bij het vinden van gemotiveerd en goed geschoold personeel en oplossingen voor de juiste match die de kloof overbrug- gen (o.a. door inspirerende voorbeelden te geven).

• Het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) bemiddelt tussen werk- nemers en organisaties die een overstap willen/moeten maken

naar een andere baan.

 

Samenwer- kingsverband Werk&3-O met o.a. gemeente Gouda,

WSP, RMT

en regionaal onderwijs, bedrijven en overheden

3.10.2

Ontwikkelen en inspelen op behoefte aan com- petenties en een leven lang leren

Signaleren van kansrijke

(ondernemers)- initiatieven

• Aanbieden van onderwijs dat aansluit op de vraag uit de ar- beidsmarkt o.a. ondernemende competenties, IT-vaardigheden en inzichten in nieuwe tech- nologieën (bijv. kunstmatige intelligentie)
• Inzet van flexibele onderwijsconcepten in het beroepsonderwijs (o.a. praktijkverklaringen en leerwerk- arrangementen) en voldoende stage- en leerwerkplekken

Gemeente Gouda, on- derwijsinstel- lingen, SBB

3.10.3

Organisatie ‘Binnen- kijken bij Bedrijven’

Realiseren in samenwerking

Doorontwikkelen van ‘Binnenkij- ken bij Bedrijven’ om werkzoe- kenden/scholieren met bedrijven in Gouda kennis te laten maken door het openstellen van bedrijven

Gemeente Gouda, WSP en Gouda Onderneemt

3.10.4

Initiatieven rondom mat- chmaking scholieren en stages bij bedrijven (o.a. GoudaWerkt, Jobsurfing) doorontwikkelen tot een effectief platform

Aanjagen van

een ambitie

Versterken, verbinden en verbreden van verschillende platforms die zich bezighouden met matchmaking en skills- ontwikkeling in combinatie met regionale activiteiten WSP

Gemeente Gouda, Gouda Onder- neemt, WSP, onderwijs, GoudaWerkt, Jongeren Werkplan Human Capital Agenda

3.10.5

Het tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt voor een ‘inclusieve arbeidsmarkt’

Delen van kennis

Gemeente Gouda als voorbeeld- functie voor werkgevers in de stad op het gebied van inclusie en diversiteit in navolging van de ondertekening Charter Diversiteit in 2019. Inspireren en informeren door het organiseren van een bijeenkomst voor werkgevers over diversiteit

Gemeente Gouda (EZ, Werk & Inkomen en MBL), WSP,

RMT, Gouda Onderneemt

Home