HOOFDOPGAVE 2:

Innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken

 

Het bedrijfsleven maar ook het onderwijs werkt aan de maatschappelijke vraagstukken van vandaag en morgen. De uitdaging is om vernieuwing en innovatie te stimuleren door verbindingen over bestaande grenzen te leggen, om elkaar te kunnen uitdagen, te versterken en te versnellen. Dit doen we lokaal maar ook in regionaal verband in de triple helix innovatieprojectenagenda met de bijbehorende MKB-deal. Er zijn verschillende maatschappelijke vraagstukken waar het bedrijfsleven en het onderwijs aan werken. In deze economische agenda leggen we de focus op de energietransitie en klimaatadaptatie, zorgtechnologie en bodemdaling, logistiek.

 

2.5 Energietransitie en klimaatadaptatie in het bedrijfsleven

 

 

 

Wat

 

Betrokkenheid

 

Aanpak

 

Wie

 

2.5.1

 

35% benutting van het beschikbare oppervlak van bedrijfsdaken voor zon PV

 

Realiseren in samenwerking

 

Inzet van servicepunt voor bedrijven t.b.v. ontzorging

 

DPG i.s.m. DPMH, Ener- gie Coöpera- ties, gemeen- te en PZH

 

2.5.2

 

Activeren MKB/bedrijfs- leven om energie te besparen i.h.k. WMB- doel 80% per 2025

 

Aanjagen van een ambitie


 • In regionaal verband perma- nente aandacht genereren door middel van voorlichting en communicatie ‘best practices’ en energielabel C in 2023 voor kantoren
 • ODMH aanzetten tot adviesrol

 

DPG i.s.m. DPMH,

gemeente en ODMH

 

2.5.3

 

Gouwespoor als eerste gasloze bedrijventerrein voorbereiden

 

Realiseren in samenwerking

 

Via haalbaarheidsstudie, intensieve bedrijfsbenadering, werken aan positieve business cases voor bedrijven met hands-on begeleiding

 

DPG, VBG, OVG,

Gemeente

 

2.5.4

 

Participeren GHW

 

Monitoren van ontwikkelingen

 

Periodiek overleg en kijken naar waar kansen zijn voor Gouda

 

DPG, GO,

Gemeente

2.5.5

Inzetten van klimaat- adaptieve maatregelen (tegen hittestress, wateroverlast, droogte

en voor biodiversiteit) op bedrijventerreinen

Aanjagen van

een ambitie

Signaleren van koppelkansen en samenstellen van handvatten voor inzet klimaatadaptatieve maatregelen op bedrijventerreinen in samenwerking met bedrijfsleven en overheid o.a.

 • Aanpak openbare ruimte (o.a. het aanleggen van groen) eigenaren
 • Eigenaren activeren om aan de slag te gaan met klimaat
 • adaptieve maatregelen op, aan en rondom het pand, bij nieuw- bouw of herontwikkeling aan de hand van het Bouwconvenant Klimaatadaptief Bouwen
 • Stimuleren ondernemersvere-
 • nigingen om met gezamenlijke acties aan de slag te gaan

Gemeente,

VBG, DPG,

ondernemers verenigingen

2.5.6

Opzetten Living Lab binnen CIV Smart Technology gericht op energietransitie

Realiseren in samenwerking

Inrichten van een CIV/LivingLab gekoppeld aan de startwijken uit TVW. Samenwerking faciliteren tussen woningcorporaties, lokaal bedrijfsleven (bouw&techniek), gemeente en MBO naar voorbeeld Palenstein (Zoetermeer)

MBO, DPG,

Woning- corporaties, Gemeente

2.5.7

Vergroten bewustzijn circulaire economie

Delen van kennis

Volgen van ontwikkelingen in de circulaire economie en initiatieven vanuit de markt

Gemeente

Gouda en DPG

2.6 Living Lab Zorg & Technologie

 

Onder de vlag van Campus Gouda werken onderwijsinstellingen, bedrijven en overheid in het living lab Zorg & Technologie aan het toepasbaar maken en implementeren van bestaande zorgtechnologie. De samenwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven is essentieel om in de living labs tot innovatieve oplossingen te komen voor de zorgsector. In eerste instantie richten de living labs zich op de ouderen- en gehandicaptenzorg daar waar de nood het hoogst is vanwege personeelstekorten en toenemende vergrijzing.

 

 

Wat

 

Betrokkenheid

 

Aanpak

 

Wie

 

2.6.1

 

Bedrijfsleven verbinden met het onderwijs en hun innovatieve oplossingen voor zorgtech/ domotica binnen het living lab Zorg & Tech- nologie

 

Realiseren in samenwerking

 

 • • Duurzame verbinding reali- seren met kennisinstellingen (HBO onderwijsaanbod)
 • • Versterken netwerk/samen- werking zorgpartners en (zorg) techbedrijven, gericht op versterking beroepsonderwijs

 

Partners Campus Gouda, i.s.m. met regio MH, CIV WZ

+ ST

 

2.6.2

 

Onderwijs verbinden met bedrijfsleven binnen het living lab Zorg & Technologie

 

Realiseren in samenwerking

 

Challenges/prijsvragen organise- ren voor studenten door bedrijven /overheid /zorginstellingen

 

Campus Gouda, MRDH

Zorgtech, mbo’s en vo- scholen

 

 

2.7 Living Lab Bodem en Technologie

 

Dé grote uitdaging van de regio Midden-Holland is bodemdaling. Campus Gouda organiseert het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen – mbo, hbo én wo – om op een duurzame manier aan te sluiten op verschillende testlocaties rondom bodemdaling in de regio. In deze testlocaties kunnen studenten en werkenden meten, experimenteren en prototypes testen, in samenwerking met bedrijven en overheden. Feitelijk is de gehele regio Midden-Holland één groot living lab.

 

Actiepunten Living Lab Bodem en Technologie

 

 

Wat

 

Betrokkenheid

 

Aanpak

 

Wie

 

2.7.1

 

Bedrijfsleven verbinden met het onderwijs en hun innovatieve oplossingen voor bodemdaling binnen het living lab Bodem en Technologie

 

Realiseren in samenwerking

 

 • • Duurzame verbinding realise- ren met bedrijven en onderwijs en laten aanhaken op acties/ projecten/proeftuinen (MBO, HBO en WO onderwijsaanbod)
 • • Creëren netwerk van ambassa- deurs voor realisatie kenniscentrum bodemdaling en living lab
 • • Aandacht voor de Regiodeal

Bodemdaling

 

Partners Campus Gouda i.s.m. Platform Slappe Bodem, regio MH, project- leider TH

 

2.7.2

 

Onderwijs verbinden met bedrijfsleven binnen het living lab Bodem & Technologie

 

Realiseren in samenwerking

 

Challenges/prijsvragen organiseren voor studenten door bedrijven/ overheid/ zorginstellingen

 

Campus Gouda, MRDH

Zorgtech,

mbo’s en vo- scholen

2.8 Logistiek

 

Met de invoering van een zero-emissiezone voor stadslogistiek (ZES) in de binnenstad van Gouda per 2025 moeten ondernemers van winkels, kantoren en horeca anders gaan bevoorraden of pakketjes versturen. Het goederenvervoer in de binnenstad (bestel- en vrachtauto’s) wordt beperkt en moet schoon en duurzaam worden. Deze maatregel vraagt om andere, betere en slimmere mogelijkheden om goederen te gaan vervoeren. Ondernemers in de binnenstad moeten daarop voorbereid worden én we moeten op zoek naar innovatieve mogelijkheden op het gebied van logistiek, distributie en mobiliteit samen met de regio.

 

Actiepunten Logistiek

 

 

Wat

 

Betrokkenheid

 

Aanpak

 

Wie

 

2.8.1

 

Aansluiten Gouda bij regionale ambities voor een distributie hub

 

Aanjagen van een ambitie

 

 • • Meewerken aan verkennend regionaal onderzoek (onderdeel triple helix agenda)
 • • Op zoek gaan naar kansen en ruimte voor vestiging van een distributiehub met regionale

partners

 

Gemeente samen met Gouda Onderneemt en DPG

 

2.8.2

 

Ondernemers voorbe- reiden op zero-emissie- zone voor stadslogistiek

 

Monitoren en netwerken

 

Tijdig informeren en betrekken van bedrijfsleven

 

Gemeente i.s.m. binnenstads- ondernemers

Home