HOOFDOPGAVE 1:

Structuurversterking economie en vestigingsklimaat

 

We werken aan voldoende ruimte in Gouda en regio om te kunnen ondernemen en ontwikkelen, te wonen en werken, in een sterke stad als onderdeel van een dynamische regio. Voor een baan hoef je in Gouda niet de stad uit. Het vestigingsklimaat onderscheiden we in vier aandachtsgebieden: de Goudse bedrijventerreinen, de binnenstad en toerisme, regio Midden-Holland en ondernemersnetwerken.

 

1. Bedrijventerreinen

Gouda heeft vijf bedrijventerreinen die samen goed zijn voor bijna dertig procent van alle banen in Gouda. De bedrijventerrein zijn van belang voor de economische structuur van de stad. Voor het behoud van bedrijven en bedrijventerreinen in de stad moeten bedrijventerreinen beter benut en versterkt worden. In de Economische Agenda spreken we acties af waarmee we uitvoering geven aan de Ontwikkelstrategie Goudse Poort uit 2017 en de Bedrijventerreinenvisie Gouda 2021-2030.

 

Actiepunten Bedrijventerreinen

 

 

Wat

 

Betrokkenheid

 

Aanpak

 

Wie

 

1.1.1

 

Verplaatsen van

PDV-cluster Goudkade naar Goudse Poort en/ of binnenstad i.k.v. de Winkelvisie

 

Realiseren in samenwerking

 

Aanstellen projectleider met de opdracht:

 1. Het sluiten van een intentie- overeenkomst, om door o.a. functiemenging, ‘schuifpuz- zel’ PDV en watergebonden kavels mogelijk te maken
 2. Koppelkansen signaleren voor verhuisbewegingen en vestiging van nieuwe bedrijven
 3. Terugdringen kantorenleeg- stand door acquisitie, func- tiemenging en transformatie

    naar bedrijvigheid

 

Gemeente, provincie Zuid-Hol- land, EVGP/ BVGP/VBG,

eigenaren/ gebruikers Goudse Poort en Kromme Gouwe

1.1.2

Intensivering van ge- bruik watergebonden kavels

Aanjagen van een ambitie

1.1.3

Terugdringen van

kantorenleegstand met 30%

Signaleren van kansrijke (ondernemers)initiatieven

 

1.1.4

 

Bedrijventerreinen bereikbaar binnen een kwartier vanaf het

station met OV/OV-fiets

 

Aanjagen van een ambitie

 

Lobby voor verbeterde ont- sluiting OV richting bedrijven terreinen en beschikbaarheid van OV-fietsen

 

VBG en gemeente

 

1.1.5

 

Afstemmen in de regio voor het gefaseerd ontwikkelen “Gouwe Park II”

 

Netwerken

 

Lobby richting regio en pro- vincie voor een gefaseerde ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein

 

VBG en gemeente

Binnenstad en toerisme

De historische binnenstad van Gouda, centrumgemeente in de regio, in het Groene Hart en in de ‘Cheese Valley’ maakt Gouda uniek. Samen met de SBG en verschillende toeristische partners werken we aan het nog aantrekkelijker maken van de binnenstad voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Met de actiepunten geven we onder meer uitvoering aan de Winkelvisie, het koersdocument toerisme en het samenwerkingsdocument binnenstad.

 

2. Actiepunten Binnenstad en toerisme

 

 

Wat

 

Betrokkenheid

 

Aanpak

 

Wie

 

1.2.1

 

Het bevorderen van een aantrekkelijke, bruisende en economisch vitale binnenstad door samenwerking met de verschillende branches in de binnenstad die samenwerken binnen de SBG.

 

Realiseren in samenwerking

 

Uitvoering geven aan samenwer- kingsdocument Binnenstad met daaraan gekoppelde samen werkingsagenda met acties als:

 • Dataverzameling (pilot Omzetontwikkeling)
 • Chainels
 • Leegstandsaanpak
 • Opstellen van jaarplan
 • Stimuleren ondernemerschap

 

SBG,

gemeente en centrum- manager

 

1.2.2

 

Toeristisch bezoek moet bijdragen aan een aantrekkelijke binnenstad door meer uitgaven in de binnenstad en bezoekers die langer blijven

 

Realiseren in samenwerking

 

Versterken van de lokale vrijetijdseconomie door:

 • Verhogen bekendheid
 • Verhogen omzet binnenstad
 • Verhogen meerdaags verblijf
 • Productontwikkeling zoals CheeseValley, Groene Hart Verbinders, SpotOn Gouda

 

Gemeente en toeristisch werkveld (ook VVV en Gouda750)

3. Gouda in de omgeving

 

Gouda werkt samen in de regio Midden-Holland, een bestuurlijk samenwerkingsverband dat naast Gouda bestaat uit Zuidplas, Waddinxveen, Bodegraven-Reeuwijk en Krimpenerwaard. Samen met vertegenwoordigers uit het lokale bedrijfsleven en het onderwijs in de regio wordt op de thema’s economie, onderwijs en arbeidsmarkt in triple helix verband samengewerkt. In 2020 is de regionale Economische Visie vastgesteld en werken partijen aan concrete projecten binnen de innovatieprojectenagenda. Maar ook buiten de regio zoekt Gouda verbinding en aansluiting om Gouda en omgeving te positioneren als een aantrekkelijk en innovatief vestigingsklimaat voor bedrijvigheid.

 

Actiepunten Samenwerken in de regio Midden-Holland en met andere partners

 

 

 

Wat

 

Betrokkenheid

 

Aanpak

 

Wie

 

1.3.1

 

Optimaliseren van de ruimtelijke structuur voor de vestiging van bedrijven (bedrijven- terrein, detailhandel/ kantoren) in overleg met partners in de regio Midden-Holland

 

Realiseren in samenwerking

 

Stimuleren van regionale samen- werking waarbij bedrijven met een ruimtevraag voor de regio behouden blijven. Actualiseren en uitvoering geven aan visies op het gebied van detailhandel, bedrijventerreinen en kantoren in de regio

 

Gemeente in samen- werking met Regio Midden- Holland

 

1.3.2

 

Bevorderen van inno- vatieklimaat in de regio Midden-Holland door het positioneren van Campus Gouda als een vanzelfsprekend platform bij innovatieve projecten

 

Realiseren in samenwerking

 

Campus Gouda gebruiken als platform en aanjager voor triple helix innovatie projecten: Verbinden van bedrijven, kenni- sinstellingen en overheden aan innovatieprojecten op het gebied van:

• Bodemdaling
• Zorgtechnologie
• Technisch Vakmanschap
• Logistiek & Distributie

 

Triple Helix samenwer- king, Campus Gouda

 

1.3.3

 

Inzetten van Campus Gouda voor een aan- trekkelijk en innovatief vestigingsklimaat

 

Realiseren in samenwerking

 

Campus Gouda als platform voor innovatieve projecten inzetten voor het vestigingsklimaat van Gouda en regio door middel van:

• Imago
• Communicatie
• Samenwerking

 

Campus Gouda, gemeente Gouda, Gouda Onderneemt

 

1.3.4

 

Samen met bedrijfs- partners van Gouda750 optrekken in Atelier800 (werktitel) voor een aantrekkelijk vestigings- klimaat

 

Realiseren in samenwerking

 

Gouda750 en de vertaling in blijvende betrokkenheid bieden een kans. Netwerk Atelier 800 zal rond oktober/november ’22 opgestart worden voor behoud netwerk betrokken bedrijven.

 

Campus Gouda, gemeente Gouda, Gouda Onderneemt

 

1.3.5

 

Versterken positie en bekendheid regio Midden-Holland binnen de Zuidelijke Randstad

 

Inzetten van lob- by/netwerken

 

Door samenwerking in:

 • EBZ
 • Human Capital Agenda
 • InnovationQuarter
 • MRDH
 • G40
 • Innovatieve hotspot Zuid- Holland Oost (ROEM II)
 • Provincie Zuid-Holland d.m.v. inbreng bedrijventerreinen- strategie, kantorenvisie, detailhandelsvisie

 

Gemeente Gouda, Gouda Onderneemt

 

1.3.6

 

Waarderen van onder nemerschap in de regio

 

Realiseren in samenwerking

 

Actief ondersteunen van organi satie jaarlijkse Ondernemersprijs Midden-Holland

 

Onderne- merskoepels in de regio en regio- gemeenten

 

1.3.7

 

Optimaliseren van regio- nale infrastructuur

 

Inzetten van lobby

 

Continue onder de aandacht brengen van het belang

van een optimale regionale bereikbaarheid bij de provincie Zuid-Holland, Rijksoverheid en

Rijkswaterstaat

 

Regio Midden- Holland

4. Ondernemersklimaat en ondernemerschap

 

Bonafide en gastvrij ondernemerschap alsmede het stimuleren van nieuw ondernemerschap zorgt voor dynamiek in het ondernemersklimaat, voor innovatie en voor groei van de werkgelegenheid. Veel onder- nemers hebben tijdens de coronacrisis flinke tegenvallers gehad en beperkingen gekend. Het is belangrijk deze ondernemers te stimuleren en ondersteunen.

 

Actiepunten Ondernemersklimaat en ondernemerschap

 

 

Wat

 

Betrokkenheid

 

Aanpak

 

Wie

 

1.4.1

 

Stimuleren van kli- maat voor startups en jongeren met een ondernemersambitie

 

Realiseren in samenwerking

 

 • Creëren van netwerk StartUp Gouda
 • Creëren van een fysieke ruimte voor een incubator, waar ruimte is voor kennisuitwisseling en netwerken

 

Gemeente Gouda, Gouda Onderneemt, Centric, Hoorn- beeck College, MBO Rijnland, Goudse Verzekeringen, VNO-NCW,

Goudse Waar-

den, CIV ST

 

1.4.2

 

Continueren coronanet- werk met oog op herstel

 

Realiseren in samenwerking

 

 • In stand houden van het coronaloket voor ondernemers
 • Met partners coronaloket Gouda werken aan herstel na coronacrisis

 

Gemeente Gouda, Gouda Onderneemt in coronaoverleg

1.4.3

Vergroten bewustzijn ondermijning en veilig ondernemen

Delen van kennis

Communicatie en organiseren van bijeenkomsten om te informeren hoe ondermijning te

herkennen en waar te melden

Gemeente Gouda

1.4.4

Vergroten bewustzijn cybersecurity

Delen van kennis

Communicatie en organiseren bijeenkomsten

Gemeente Gouda, Gouda Onderneemt

1.4.5

Gouda is een gastvrije en inclusieve stad waarin iedereen mee kan doen

Delen van kennis

Aandacht voor het toegankelijk maken van de fysieke leefom- geving d.m.v. Lokale Inclusie Agenda “Onbeperkt Meedoen” en aan te stellen coördinator toegankelijkheid in de fysieke leefomgeving: hoe en op welke manier kan de stad en bedrijfsle- ven toegankelijker gemaakt wor den, bijvoorbeeld in navolging evenement ‘Gouda, Niks Mis

mee’ in 2019 in de binnenstad.

Gemeente Gouda

Home