Hoofdopgaves en doelstellingen

 

De thema’s van de Economische Agenda zijn continu aan veranderingen onderhevig. Dat maakt evaluatie van gestelde doelstellingen eens in de vier jaar noodzakelijk. Ook is toetsing aan de actualiteit belangrijk in het licht van de geschetste ontwikkelingen in de Goudse economie. Deze agenda is tot stand gekomen

door middel van een aantal werksessies met als doel evalueren en vooruitkijken. Daarbij kwam aan de orde welke onderwerpen blijvende aandacht nodig hebben en welke nieuwe speerpunten we zien. Deze zijn samengevat in drie hoofdopgaven met een bijbehorende doelstelling voor de komende jaren. De hoofd- opgaves vormen de kapstok van het nieuwe actieprogramma. We volgen hier het uitgangspunt: Gouda heeft een blijvend sterke, levendige economie en een regionale centrumpositie, met gezonde werklocaties en modern en innovatieve bedrijvigheid en we werken aan vernieuwend (HBO) onderwijs.

De ruimte in Gouda is beperkt. Met een grote opgave voor woningbouw, een ruimtevraag van bedrijven en opgaven op het gebied van de energietransitie en klimaatadaptatie komt de balans tussen wonen en werken meer onder druk te staan. Oplossingen vragen om een integrale aanpak waarbij ook over de gemeentegrenzen heen gekeken moet worden. We stellen daarbij als doel:

 

HOOFDOPGAVE 1: Structuurversterking economie en vestigingsklimaat

‘Wij werken aan ruimte om te ondernemen en ontwikkelen, te wonen en werken, in een sterke stad als onderdeel van een dynamische regio’

 

HOOFDOPGAVE 2: Innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken

‘Gezamenlijk zien we nieuwe kansen en oplossingen voor de uitdagingen van vandaag en morgen’

 

HOOFDOPGAVE 3: Verbinding en verdieping van de relatie onderwijs, overheid en bedrijfsleven

‘We ondersteunen werkgevers zodat hun huidige en toekomstige medewerkers een leven lang beschikken over de gevraagde competenties en skills van de 21e eeuw’

 

De oude Economische Agenda 2018 – 2020 bestond uit een negental thema’s. Met het gaan van deze thema’s naar drie hoofdopgaven, lijkt het alsof er doelstellingen uit de vorige economische agenda’s verloren zijn gegaan. De oude thema’s zijn echter goed te herleiden tot de drie hoofdopgaven. Onder- staand figuur geeft dit schematisch weer.

Werkwijze

 

De Economische Agenda 2021-2024 bestaat uit verschillende actiepunten binnen tien aandachtsgebieden en de drie hoofdopgaven. Door middel van de actiepunten wordt de samenwerking tussen Gouda Onder- neemt en de gemeente Gouda onderschreven en werken we samen aan een levendige economie met een sterke regionale positie, aan gezonde werklocaties, een modern en innovatief bedrijfsleven en vernieuwend onderwijs. De economische agenda is zeker niet uitputtend maar geeft richting aan de samenwerking in de komende jaren.

 

Rolverdeling

Elke hoofdopgave uit de economische agenda wordt getrokken door een tandem van een bestuurder van Gouda Onderneemt en een bestuurder uit het college van B&W. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de strategische aansturing van de benoemde acties en prioriteiten. Het duo kijkt op basis van terugkoppeling vanuit de aandachtsgebieden wat er speelt, wat er (nog) nodig is en wie gemobiliseerd moet worden om de voortgang te bewaken. Dit is ook het niveau waar bepaald kan worden of bijsturing of aanscherping van actiepunten nodig is.

 

Dagelijkse regie vindt plaats op het niveau van de verschillende aandachtsgebieden. Het bestuur van Gouda Onderneemt verbindt een bestuurder aan elk aandachtsgebied. Die werken samen met bestuurders uit het college van B&W en betrokken adviseurs uit verschillende beleidsvelden van de gemeente Gouda. Door de dagelijkse regie worden contacten onderhouden met betrokken partijen, (nieuwe) partijen bij elkaar gebracht en vindt organisatie rondom de uitvoering plaats. De dagelijkse regie over een aandachts- gebied weet wat er speelt in de stad, faciliteert en rapporteert aan het tandem van bestuurders van de gemeente Gouda en Gouda Onderneemt op de hoofdopgave.

 

Deze rolverdeling vormt een onderdeel van afspraken maar is een separate bijlage van de Economische Agenda, die vaker geactualiseerd kan worden.

 

Programmamanager Economische Agenda

De programmamanager is sinds de vorige economische agenda een nieuwe rol die wordt ingezet als verbinder, het bestuur van Gouda Onderneemt ondersteunt en een bijdrage levert in de communicatie over de economische agenda. Hiermee wordt een impuls gegeven aan het betrekken van de achterban en regio bij de uitvoering van de economische agenda. Zowel Gouda Onderneemt als de gemeente Gouda leveren een financiële bijdrage aan de programmamanager. Met het vastleggen de nieuwe economische agenda voor de periode van 2021 tot 2024 zien Gouda Onderneemt en de gemeente Gouda voor de programmamanager een rol weggelegd om verschillende aandachtsgebieden met elkaar te verbinden eveneens als het betrekken van de achterban om aan de slag te gaan.

Lijst met afkortingen

 

BKBB BinnenKijken Bij Bedrijven

BVGP Belangenvereniging Goudse Poort

CIV Centrum voor Innovatief Vakmanschap - de gemeente Gouda is partner in zowel CIV Smart Technology (ST) als in CIV Welzijn & Zorg

DPG DuurzaamheidsPlatform Gouda

DPX Regionaal Duurzaamheidsplatform Midden-Holland

EBZ Economic Board Zuid-Holland EVGP Exploitatievereniging Goudse Poort GHW! Groene Hart Werkt!

MRDH Metropoolregio Rotterdam Den Haag

PDV Perifere detailhandel

RMT Regionaal Mobiliteitsteam Midden-Holland

SBG Samenwerkende Binnenstadsondernemers Gouda

SOG Samenwerkende Ondernemersverenigingen Gouda (de SOG is inmiddels opgegaan in de SBG)

STO Sterk Techniek Onderwijs

TH Triple helix

VBG Vereniging Bedrijventerreinen Gouda

VCP Verkeerscirculatieplan

WSP WerkgeversServicePunt Midden-Holland

Home