Evaluatie agenda 2018 - 2020

Het vertrekpunt van de Economische Agenda is de evaluatie van het vorige actieprogramma dat eind 2020 is afgelopen. In de Economische Agenda 2018 – 2020 zijn negen thema’s benoemd met in totaal 29 speer- punten. Deze brede scope is de inzet geweest om in de beginjaren de samenwerking tussen de gemeente Gouda en Gouda Onderneemt vorm te geven.

 

De evaluatie van de aflopende agenda heeft als doel gerichter te kunnen kijken naar het actieprogramma. Wat waren de doelstellingen uit de Economische Agenda? Hoe staan we er voor? Door middel van een stoplichtenmodel zijn alle actiepunten één voor één langs gegaan. De kleuren van het stoplicht geven aan hoe de samenwerking er aan het einde van de vorige agenda bij stond. Wat zijn de grootste successen en wat zijn aandachtspunten? Wat nemen we mee en wat niet?

Wat is er afgerond?

 

Verschillende actiepunten zijn naar tevredenheid afgerond óf onderdeel van het dagelijks werk geworden. Dit zijn actiepunten die dusdanig onderdeel zijn geworden van de bedrijfsvoering dat er vanuit de econo- mische agenda geen aandacht (meer) vereist is. Dit zijn actiepunten die opgenomen zijn bij afdelingen van gemeente of binnen een van de organisaties van de koepel Gouda Onderneemt. Deze actiepunten zetten we op groen.

 

 

 Actiepunten die naar tevredenheid zijn afgerond of onderdeel van het dagelijks werk zijn geworden

 

Actualiseren regionale kanto- renstrategie

 

De kantorenstrategie 2019 – 2024 is opgesteld en vastgesteld door triple helix

Onderzoek naar laad- en los- faciliteiten voor een logistieke hotspot in de vorm van een containerterminal

Uitkomst van het onderzoek liet zien dat er nog geen mogelijke watergebonden locatie is in de regio. Er is mogelijk wel een link naar stadsdistributie op regionaal of lokaal niveau.

Impulsagenda sector Zorg en Welzijn

Opgenomen in Campus Gouda.

Regionaal platform DPX

Onderdeel van het dagelijks werk– samenwerkingsverband in Duurzaamheidsplatform Midden-Holland.

MVO scans voor DPG

Onderdeel van het dagelijks werk– onderdeel van de reguliere werkzaamheden DPG.

Concrete projecten Goudse Poort

De voorbereidingen tot aanpak Shell Entree zijn getroffen, verschil- lende kantoren zijn getransformeerd naar bedrijfsverzamelgebouwen (o.a. Color Business Centre). In de nieuwe agenda moet opnieuw stra- tegisch worden gekeken naar de ontwikkelingen op de Goudse Poort.

Regionale Ondernemersprijs Midden-Holland

Onderdeel van het dagelijks werk- jaarlijks terugkerend evenement met goede netwerkmomenten. Maakt bijzondere ondernemers uit de regio zichtbaar.

Actualiseren van regionale detailhandelsvisie

Regionale detailhandelsstructuurvisie Midden-Holland 2020 is vastgesteld.

Lobby voor behoud afrit 11

Er is een lobby gevoerd voor het behoud van de toe- en afrit van de A12. Ook vindt er een lobby plaats voor het vergroten van de capaciteit van de A20. Bereikbaarheid blijft een heel belangrijk onderwerp lokaal en regionaal.

Participatie in klankbordgroep Gouda 750

Lopend proces richting feestjaar 2022.

Organisatie ‘Kom binnen bij Bedrijven’

Deze week draagt bij aan de exposure van Goudse bedrijven als werkgever, een verbeterde samenwerking en de mogelijkheid om el- kaar te leren kennen op informele wijze. De organisatie van dit evenement is vanaf 2021 in handen van de afdeling Werk en Financiën van de gemeente Gouda en heet nu BinnenKijken bij Bedrijven (BKBB).

Toekomstvisie Binnenstad (programma Binnenstad)

Acties gericht op het versterken van de binnenstad zijn opgenomen in het werkdocument Programma Binnenstad wat grotendeels is uitgevoerd en uitgangspunt is voor verdere verbreding van de samen- werking in en door de binnenstad.

Project afvalstromen

Project is ondergebracht onder Stichting Gouda Schoon en daardoor

onderdeel van dagelijks werk.

Project bestrijding zwerfafval

Project is ondergebracht onder Stichting Gouda Schoon en daardoor

onderdeel van dagelijks werk.

Jaarlijkse ondernemersbijeen- komst

Onderdeel van het dagelijks werk- Jaarlijks terugkerend evenement met goede netwerkmomenten. Maakt de samenwerking tussen gemeente en Gouda Onderneemt zichtbaar. Sinds een aantal jaren gekoppeld aan evenement Kom binnen bij Bedrijven, nu BinnenKijken bij Bedrijven (BKBB).

Cheese Experience

Gerealiseerd.

Cheese Valley

Cheese Valley is opgericht – in samenwerking met NBTC. In 2021 staan nieuwe activiteiten gepland op het gebied van meerdaagse arrangementen en een fietsroute. Daarnaast wordt de samenwerking organisatorisch verankerd in een Stichting.

Wat heeft blijvende aandacht?

 

Een groot deel van de actiepunten uit het Economisch Actieprogramma 2018-2020 staan op oranje en hebben blijvende aandacht van de samenwerkingspartners. Dit zijn actiepunten die momenteel in uit- voering zijn maar ook actiepunten waarbij nieuwe kansen worden gezien. Deze actiepunten zetten we op oranje.

 

 

Actiepunten die aandacht vragen

Verkennen mogelijkheden

samenwerken en profilering Gouda en regio

In de afgelopen jaren is veel ingezet op de regionale samenwerking in de regio Midden-Holland, maar blijvende aandacht is nodig voor samenwerkingsverbanden binnen en buiten de regio en met de provincie Zuid-Holland. In de regio Midden-Holland zijn verschillende successen behaald zoals het opstellen van de economische visie Midden-Holland. Het vervolg, de triple helix innovatieprojecten- agenda, behoeft blijvende aandacht.

Regionale samenwerking in CIV en versterking CIV Smart Technology

Samenwerking is vastgelegd tot 2023 – belangrijk om nog meer aan- sluiting met het regionale bedrijfsleven, en in het bijzonder het MKB te zoeken en samenwerking in het kader van de TH-innovatieprojecten- agenda.

 Regionale samenwerking m.b.t. innovatie

Het Goudse innovatieplatform heeft zich niet doorontwikkeld naar een regionaal platform. Innovatie is wel centraal komen te staan in de regionale triple helix uitvoeringsagenda, gekoppeld aan vier thema’s waarbij bedrijven worden betrokken.

Stages beter invullen en begeleiden (SSB)

MBO Rijnland heeft Jobsurfing geïntroduceerd. Stages worden vermeld op GoudaWerkt.nl. Toch geven onderwijsinstellingen regelmatig aan dat er een stagetekort is en dus blijvende aandacht nodig heeft.

Energiebesparing op bedrijven- terreinen

Energiebesparing op bedrijventerreinen biedt voldoende kansen om nader op in te gaan, bovendien moeten kantoorgebouw verplicht aan label C voldoen in 2023.

Kansenkaart werklocaties

De bedrijventerreinenvisie is in 2021 voltooid.

Regionale Energie Strategie Midden-Holland

RES 1.0 is vastgesteld.

Kennismaking met bedrijven voor scholieren en studenten

Is opgepakt in het kader van de organisatie Kom binnen bij bedrijven.

GoudaWerkt!

Vacatureplatform is opgezet. Financiering vindt plaats met sponsor- bedrijven en inzet gemeente Gouda en Gouda Onderneemt. Door- ontwikkeling is een issue. Er spelen inmiddels ook andere initiatieven op het vlak van matching zoals Jobsurfing.

Participatie van de Mobiliteits- commissie Gouda-Onderneemt bij het VCP

Participatietraject is afgerond – VCP is door de raad vastgesteld. Gouda Onderneemt blijft betrokken bij vervolg.

ICT bedrijven koppelen aan communities

• 3D/virtual reality project “3D Canvas” in samenwerking met Centric en Geodan is bij een ontwikkelproject toegepast en geëvalueerd
• Gemeente Gouda onderzoekt met Geodan mogelijkheden voor doorontwikkeling richting andere projecten.
• Techniek t.b.v. Xplore app 2.0 wordt ontwikkeld en toegepast bij projecten voor toerisme, evenementen en Gouda750.
Deze innovatieprojecten kenmerken zich door een zekere vorm van
‘trial and error’.

 

Doorlopende ICT leerlijn met onderwijs en bedrijfsleven

 

ICT Praktijk Academie (HBO-BBL opleiding) is een leerwerktraject waar bedrijf en student worden gekoppeld. De ICT Praktijk Academie heeft de ambitie om verder uit te rollen en te versterken. Onderstreept de ambitie om HBO studenten te binden aan Gouda.

 

Verkenning stimuleren hybride leren

 

Verschillende initiatieven lopen (Sterk Techniek Onderwijs tot 2024, doorontwikkeling Chocoladefabriek (huisvesting van o.a. de Techniek- werkplaats), continueren Techniekpunt Gouda).

 

Uitbreiding en vernieuwing kaasmarkt

 

Niet in de nieuwe agenda; doorlopend proces.

 

Zakelijk toerisme

 

Partners zakelijk toerisme hebben in samenwerking met gemeente Gouda ‘Spot On’ opgericht met een gezamenlijk beeldmerk en een communicatiestrategie gericht op het aantrekken van zakelijk toerisme. Dit bestaat uit een coalitie van 16 bedrijven. Kansrijk als Gouds bedrijfsleven hier diensten afneemt.

 

Evenementen per straat (in de binnenstad)

 

Winkeliersverenigingen van SOG hebben hier initiatieven op ont- plooid zoals Midzomermarkt, Fair Trade kwartier Groenendaal, Gouda Modestad samenwerking. De SBG zet dit voort.

 

Bestrijding van leegstand in de binnenstad

 

Door middel van de leegstandsverordening en Project Wonen Boven Winkels waar afspraken worden gemaakt met eigenaren. Leegstand is relatief gedaald t.o.v. 2017. Effecten corona in leegstandscijfers nog niet zichtbaar.

 

Bevorderen samenwerking van ondernemers in de binnenstad

 

De samenwerking in de binnenstad is een nieuwe impuls gegeven, vernieuwd en versterkt. Aan de hand van een samenwerkingsagenda zetten de binnenstadondernemers en de gemeente zich samen in voor de ontwikkeling van de binnenstad, waarbij ieder bijdraagt vanuit zijn of haar toegevoegde waarde, rol en verantwoordelijkheid.

 

Bewustzijn Gouda750 onder ondernemers

 

In volle voorbereiding, contacten met sponsoren, samenwerking met grotere bedrijven/communicatie.

Wat staat er op ons te wachten?

Natuurlijk het feestjaar in 2022. Belangrijk om contacten intact te houden na het feestjaar -> Atelier 800. Bedrijven trots op Gouda laten uitstralen.

Aanpassen Shell Entree

De Shell Entree is later dan oorspronkelijk gepland door het college goedgekeurd. Naar verwachting vinden de werkzaamheden in het eerste kwartaal 2022 plaats.

Welke actiepunten zijn gestopt of anders ingevuld?

 

Een aantal actiepunten zijn op rood gezet. Dit betekent dat zij zijn gestopt, anders ingevuld óf niet meer als een gezamenlijk actiepunt worden gezien. Een aantal van de benoemde actiepunten zijn gestopt omdat de urgentie is afgenomen, is verlegd, ofwel omdat beoogde samenwerkingspartners andere prioriteiten hadden. Dit is onvermijdelijk bij een dynamische samenwerkingsagenda die ook onder invloed staat van externe factoren.

 

 

Actiepunten die zijn gestopt en/of anders ingevuld

Website Gouds aanbod

 De website is uit de lucht, nadat de ICT partner failliet is gegaan. De informatie van makelaars die op de website gezet werd, was moeilijk te verkrijgen en de website overkopen was te duur.

Gouda Magazines

Online magazine waarin ontwikkelingen in de binnenstad centraal stonden, maar is gestopt door faillissement ICT partner die het magazine samenstelde. Recent is wel een fysiek en online magazine verschenen, Gouda!Magazine.

Smart Grid Goudse Poort

Uit vooronderzoek bleek dat er (nog) geen business case mogelijk was.

 

Verkenning samenwerking innovatie GHW!

 

Bij DPG is behoefte aan evaluatie over GHW! Binnen het platform zijn behoudens het betonconvenant geen initiatieven ontplooid waarbij Goudse bedrijven konden worden aangehaakt.

Doorontwikkeling innovatie- platform

Er heeft in de loop van jaren een serie bedrijfsbezoeken plaats- gevonden gericht op kennismaking vernieuwende technologieën en kennisuitwisseling. Bedrijven hebben onderling contacten gelegd. De activiteit is afgerond en focus is verlegd naar de triple helix innovatie- projecten waarbij gemeente betrokken is als ‘launching customer’.

Zoals project 3D canvas en Xplre app (2.0).

Samenwerking Zuidelijke Randstad

Is onderdeel van doorlopende lobby – krijgt nu vorm binnen Campus Gouda.

Loyaliteitssysteem Joyn

Onder binnenstadondernemers was onvoldoende draagvlak voor deelname aan een loyaliteitssysteem. In de binnenstad zal nu (eerst) het communicatieplatform Chainels worden uitgerold, niet alleen als communicatieplatform maar ook voor gezamenlijke projecten zo- als data-verzameling. In Winkelcentrum Bloemendaal is Chainels al langere tijd in gebruik genomen.

Lokale invulling sociaal

ondernemen en prestatieladder

Deze activiteit is niet belegd bij de afdeling economie.

Startersavond / GROW

Er heeft een aantal startersavonden plaatsgevonden die werden georganiseerd in samenwerking met Rabobank. Wanneer opnieuw een initiatief door Rabobank genomen wordt zullen Gouda Onder- neemt en gemeente Gouda deelname bezien. Starters weten wellicht informatie al via andere bronnen te vinden (o.a. KVK). De vraag is hoe starters beter verankerd kunnen worden binnen de ondernemers- netwerken. Uitzoeken of er behoefte is aan een netwerk gericht op young professionals.

Home