De gemeente Gouda werkt met Gouda Onderneemt aan een aantrekkelijke stad met een levendige economie. In de Economische Agenda spreken we acties af waarmee we in de volgende jaren samen aan de slag gaan om de economie van Gouda nog sterker te maken en die leiden tot een vitale stad en een innovatieve economie.

 

Sinds 2014 trekken de gemeente Gouda en Gouda Onderneemt samen op met de economische agenda van de stad Gouda. Daarmee wordt structureel samengewerkt aan de ontwikkeling van de economie van Gouda. Deze samenwerking tussen de gemeentelijke overheid en de ondernemerskoepel van het Goudse bedrijfsleven en onderwijs is in de laatste jaren geïntensiveerd met de inzet van een programmamanager op het economische actieprogramma.

 

De Economische Agenda 2021- 2024 is samengesteld door middel van een aantal gezamenlijke werk- sessies waarin de ontwikkelingen en uitdagingen voor de Goudse economie benoemd en onderschreven zijn. Daarnaast is teruggekeken op welke onderwerpen uit het vorige economisch actieprogramma, naast nieuwe actiepunten, de aandacht nodig hebben. Vanuit deze ontwikkelingen zijn drie hoofdopgaves gefor- muleerd. We zien uitdagingen en kansen op het gebied van het Goudse vestigingsklimaat, het bevorderen van innovatie in het bedrijfsleven als een oplossing voor maatschappelijke vraagstukken en zoeken de verbinding tussen onderwijs en het bedrijfsleven.

 

In deze Economische Agenda wordt de samenwerking tussen de gemeente Gouda en koepelorganisatie Gouda Onderneemt vormgegeven door middel een uitgebreid actieprogramma op tien aandachtsgebieden. De Economische Agenda beoogt geen uitputtend document te zijn waarin alle activiteiten ten behoeve aan de Goudse economie worden beschreven, maar wel een agenda waarin gezamenlijke doelstellingen en actiepunten zijn afgesproken. De gemeente Gouda heeft daarnaast verschillende economische beleids- stukken, met verschillende looptijden, die de basis vormen voor het gemeentelijk economisch beleid en bijbehorende activiteiten: de Winkelvisie Gouda 2017 – 2025, Horecavisie 2020 (in concept), de Bedrijven- terreinenvisie Gouda 2021 - 2030, Ontwikkelstrategie Goudse Poort 2017, de actualisatie evenementen- nota uit 2019 en het koersdocument toerisme. Op regionaal vlak wordt samengewerkt in triple helix verband aan de Economische Visie Midden-Holland, de innovatieprojectenagenda en op regionaal niveau op het gebied van detailhandel, bedrijventerreinen en de kantorenmarkt. In verschillende actiepunten in

dit document wordt verwezen naar deze beleidsstukken daar waar door middel van samenwerking het verschil gemaakt kan worden.

 

Op deze website vindt u een aantal hoofdstukken uit deze agenda volledig terug. Dit zijn

Evaluatie agenda 2018 - 2020

Hoofdopgaves en doelstellingen

 

U kunt de volledige Economische Agenda Gouda 2021 hier downloaden

Home