Bedrijventerreinenvisie Gouda 2021-2030

vrijdag - 17 september 2021
Bedrijventerreinenvisie Gouda 2021-2030

In het afgelopen jaar heeft de gemeente Gouda, in nauwe samenwerking met de Verenigde Bedrijventerreinen Gouda (VBG), gewerkt aan een vernieuwde visie voor de bedrijventerreinen in Gouda.

 

De behoefte naar ruimte voor bedrijven tot 2030 wordt, afhankelijk van de economische ontwikkeling, geschat tussen de 9 en 12 ha. Deze ruimte is in Gouda niet of nauwelijks beschikbaar. Naast de Engelvaartlocatie (4 ha.) en enkele kleinere braakliggende kavels (totaal 2,8 ha.) zal door verdichting en de inzet van meerlaags-bouwen de vraag, kwantitatief, enigszins benaderd kunnen worden. In een confrontatie van de ruimtevraag, aanbod en verdichtingsmogelijkheden is er sprake van een tekort van 2 ha. Terwijl voor een gezonde bedrijfsruimtemarkt ook doorschuifruimte gewenst is, wat een extra behoefte van nog eens 2 ha. betekent.

 

Naast de behoefte aan ruimte voor bedrijven is er ook de enorme opgave voor het bouwen van woningen. Deze opgave wordt deels ingevuld door transformatie en functiemenging van de Spoorzone en Goudse Poort Zuidoost (Burgemeester kwartier) naar een gehele of gedeeltelijke bestemming wonen. Dit gaat ten koste van ruimte voor het bedrijfsleven en zal op een andere plek gecompenseerd moeten worden.  

 

De ruimte voor bedrijven is niet enkel een kwestie van vierkante meters. Door sterker de nadruk te leggen op de profilering van bedrijventerreinen wordt gestreefd naar voldoende ruimte voor reguliere bedrijven en bedrijven in de hogere milieucategorie. Dit speelt concreet op Kromme Gouwe waar verplaatsing van perifere en grootschalige detailhandel (PDV) ruimte kan bieden aan bedrijven die watergebonden zijn dan wel een hogere milieucategorie vereisen. Het clusteren van deze PDV op de Goudse Poort betekent ruimte voor bedrijven die zich vanwege (milieu)hinder moeilijk elders laten vestigen en een versterking van het cluster perifere en grootschalige detailhandel op Goudse Poort (Go Stores e.o.).
VBG spant zich met name in om te waarborgen dat de juiste ruimte om te ondernemen niet wordt aangetast, door ten aanzien van de hogere milieucategorieën de vinger aan de pols te houden.

 

Al met al is het aanbod van ruimte voor bedrijven binnen de gemeentegrenzen van Gouda onvoldoende. Dit betekent dat de ontwikkeling van Gouwepark II vanuit regionaal perspectief en voor het behoud van werkgelegenheid onontbeerlijk is. In de bedrijventerreinenvisie Gouda 2021-2030 is de keuze gemaakt om Gouwepark II, gefaseerd te ontwikkelen als regionaal georiënteerd bedrijventerrein. Met deze extra hectares net buiten de gemeentegrens ontstaat er de benodigde schuifruimte waardoor ook maximaal ingezet kan worden op het effectief benutten van de bedrijfslocaties binnen de gemeentegrens van Gouda. Het bovenstaande duidt al het feit dat een lokale bedrijventerreinenvisie moet aansluiten bij de regio en vraagt om regionale afstemming.
Het is goed om te zien dat binnen de regio Midden-Holland deze gezamenlijke uitdaging wordt erkend door het Triple Helix overleg, waarin ook Gouda Onderneemt / VBG een belangrijke rol vervult.

 

Het bovenstaande is in de visie vertaald naar een ‘gewenste ontwikkelrichting’ die meer in detail beschreven staat in hoofdstuk 6 ‘Toekomstvisie en Strategie’. Via deze link kunt u dat rapport downloaden

 

Als laatste vraagt de versterking van bedrijventerreinen in Gouda om een integrale koppeling met andere stedelijke opgaven als waterberging, circulaire economie, verduurzaming en intensief ruimte gebruik. Uitdagingen waarvoor de antwoorden nog niet altijd beschikbaar zijn.

 

 

Home