Werkbezoek Statencommissie Ruimte Wonen Economie aan Midden-Holland

vrijdag - 3 september 2021
Werkbezoek Statencommissie Ruimte Wonen Economie aan Midden-Holland

Op 1 september heeft de Statencommissie Ruimte Wonen Economie Zuid-Holland een werkbezoek gebracht aan de regio Midden-Holland. De aanleiding voor het werkbezoek was de uitnodiging aan de commissieleden door de ondernemersplatforms uit Midden-Holland mede namens de gemeenten bij de inspraak over de provinciale bedrijventerreinenstrategie in het najaar van 2020. Het belang van voldoende ruimte voor bedrijvigheid voor het bedrijfsleven in deze regio was een centraal thema van dit werkbezoek. De bedrijven Houtex en Metacon Next werden bezocht. Belangrijke vraag aan de provincie is hoe om te gaan met de ruimte voor het lokale bedrijfsleven om de vitaliteit van de regio te waarborgen.

 

In de regio Midden-Holland is een sterke samenwerking ontstaan tussen de verschillende Triple-Helix partners. Dit vindt zijn basis in de gezamenlijk opgestelde Economische Strategische Visie uit 2020 met een concrete uitvoeringsagenda.

 

De regio wordt gekenmerkt door een groot aandeel van MKB-maakbedrijven. Maakbedrijven die vaak op hun gebied specialist en marktleider zijn. Bedrijven die lokaal samenwerken met toeleveranciers en daardoor zeer belangrijk zijn voor de regionale economie en - werkgelegenheid.

 

Ruimte voor groei van deze bedrijven is van vitaal belang voor onze regio Midden-Holland. En deze ruimte is er niet zoals het concept STEC-onderzoek aantoont:

 

De ‘mismatch’ in cijfers.

 

  • Grofweg ligt er een vraag naar ruimte voor bedrijven tot 2030 van ruim 80 ha.
  • Vraag bestaat veelal uit lokale MKB-bedrijven in de verschillende kernen van de regio.
  • Deze vraag staat nog los van de ‘additionele’ vraag vanuit de grootschalige logistiek die wil profiteren van de ligging langs de A12 en in de meeste gevallen bedrijvigheid van buiten de regio betreft.
  • Deze vraag staat tegenover een ‘hard’ planaanbod van 3 ha. Dit harde planaanbod ligt ook nog in één gemeente; Waddinxveen.
  • Uitbreidingsmogelijkheden voor lokaal bedrijfsleven rond de kernen van de overige gemeenten van Midden-Holland is dus 0,0.

 

Vanuit het bedrijfsleven en de gezamenlijke economische partners van de Triple-Helix Midden-Holland werd de Statencommissie leden gevraagd of zij de noodzaak van ruimte voor het lokale bedrijfsleven om de vitaliteit van de regio Midden-Holland te waarborgen onderstrepen daarbij de toegelichte ‘mismatch’ voor de regio herkennen.

Daarnaast werd gevraagd welke rol de provincie kan en wil spelen als het gaat om het versneld ‘concretiseren’ van het planaanbod van bedrijventerreinen voor het lokale bedrijfsleven?

 

In de aan het college van gedeputeerde staten gestuurde reactie namens TH-overleg op het concept-rapport provinciale behoefteraming bedrijventerreinen is dit nogmaals onder de aandacht gebracht.

 

 

 

Home