Succes door regionale samenwerking: Steun voor het regionale MKB via MKB-deals Zuid-Holland

donderdag - 29 juli 2021
Succes door regionale samenwerking: Steun voor het regionale MKB via MKB-deals Zuid-Holland

Gemeenten in de regio Midden-Holland ontvangen €200.000,- euro subsidie van de provincie Zuid-Holland voor de regionale MKB-deal ‘Ondernemend Midden-Holland’. In deze MKB-deal ligt de focus op concrete activiteiten voor de maakindustrie, logistiek en transport. De deal is gesloten tussen provincie, gemeenten en ondernemersverenigingen. Midden-Holland is een van de eerste regio’s in de provincie die deze subsidie ontvangt.

 
Met het sluiten van MKB-Deals wil provincie Zuid-Holland regionale samenwerking bij de ondersteuning van het MKB bevorderen en regio’s helpen om concrete plannen uit te voeren. Daartoe stelt de provincie subsidie van totaal €1.000.000,- beschikbaar. De deal is tot stand gekomen door intensieve samenwerking tussen de gemeenten en de ondernemersverenigingen.

 
Met de MKB-deal ‘Ondernemend Midden-Holland’ gaan de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Krimpenerwaard, Waddinxveen en Zuidplas samen met de ondernemersverenigingen OPBR, FOZ, Gouda Onderneemt, OK Krimpenerwaard en de OPW aan de slag met projecten die het vestigingsklimaat in de regio versterken. Wethouder Jan Vente van de gemeente Krimpenerwaard en voorzitter van het regionaal Triple Helix overleg Economie, Onderwijs, Arbeidsmarkt: “De MKB-Deal draagt bij aan het verder werken aan een economische vitale regio Midden-Holland. We zien het als uitdaging om de dynamiek van de bedrijven in te zetten voor de ontwikkeling van het brede MKB én het onderwijs in de regio. De ambitie van de MKB-Deal is om economische speerpunten als techniek, modern vakmanschap en logistiek en distributie verder te brengen om zo te blijven werken aan een sterke regio.”


Wat gaan we doen?

Met behulp van de subsidie worden vijf projecten opgestart binnen de maakindustrie, logistiek en transportsector in Midden-Holland. De activiteiten moeten zorgen dat deze sectoren beter gaan samenwerken, kunnen innoveren en nieuw talentvol personeel kunnen opleiden.
De Bouwacademie krijgt subsidie om te onderzoeken waar het bedrijfsleven behoefte aan heeft op het gebied van personeel en opleidingen. Dit moet leiden tot een plan van aanpak om scholing te ontwikkelen voor personeel in de bouw en installatietechniek.
Ook in de metaalsector is er vraag naar goed opgeleid personeel. Daarom wil de regio ook in een project onderzoeken hoe personeel verder opgeleid kan worden bijvoorbeeld met draai- en freesmachines, leren programmeren of werken met 3D-printers. Met de subsidie wordt onderzocht waar in de regio vraag naar is. Een ander project richt zich op innovatie en digitalisering in de metaalsector. In dit project wordt een “fieldlab” opgericht waar bedrijven en onderwijs samen op een locatie kunnen leren werken met nieuwe innovaties zoals een lasrobot.

 

Tot slot gaat de regio Midden-Holland met de subsidie plannen uitwerken hoe de logistieke sector kan aanhaken op innovaties in de logistiek en distributie. Een van de plannen is om bedrijven en overheden in te laten spelen op duurzame stadslogistiek. Op steeds meer plekken, waaronder Gouda, mogen over een aantal jaar alleen emissieloze voertuigen de stad in. Ondernemers moeten daar hun logistieke processen op inrichten om op de trends in te kunnen spelen. We onderzoeken hoe dit in de regio gezamenlijk opgepakt.

 
Regionale speerpunten
De MKB-deal ondersteunt de economische koers die Midden-Holland heeft afgesproken. In deze koers staan vier speerpunten centraal:
1. Techniek: Midden-Holland als het centrum van modern vakmanschap in de Randstad
2. Zorgtechnologie: Ontwikkelen van toepassingen voor langer thuis wonen
3. Bodemdaling: Midden-Holland als innovatiecentrum voor bouwen in moeilijke bodemomstandigheden
4. Logistiek: Midden-Holland als ‘goede voorbeeld’ in transport, logistiek en distributie.

 

Naast de projecten onder de MKB-deal, werkt de regio ook aan de onderwerpen zorgtechnologie en bodemdaling onder de vlag van Campus Gouda.

Home