Nieuwsbrief 13 Beter Bereikbaar Gouwe - 18 mei 2021

woensdag - 19 mei 2021
Nieuwsbrief 13 Beter Bereikbaar Gouwe - 18 mei 2021

Voorstel voor één maatregelenpakket

Fietsroutes, maatregelen op de Gouwe, de Bodegravenboog en een noordelijke ontsluitingsroute bij Boskoop. Dat zijn de maatregelen die de samenwerkende overheden in Beter Bereikbaar Gouwe voorstellen om de bereikbaarheid en leefbaarheid op en rond de Gouwe te verbeteren. Er is nog niks besloten. In juni gaan de overheden in gesprek met de mensen in de omgeving over de maatregelen. Daarna volgt een definitief advies over een maatregelenpakket.

 

Inhoud pakket

Een betere bereikbaarheid in de regio vraagt om een goede noord-zuidverbinding en een nieuwe oostwest (oever)verbinding. Vanuit die visie zijn deze maatregelen voorgesteld:

 

  • De fietsroutes van Alphen aan den Rijn naar Gouda en van Bodegraven naar Gouda worden verbeterd. Denk aan het vervangen van hobbelige delen door asfalt, een verbreding en voorrang voor fietsers waar dat kan. Hierdoor wordt fietsen aantrekkelijker en is het openbaar vervoer beter bereikbaar.

 

  • Maatregelen op de Gouwe zorgen voor een betere doorstroming en veiligheid voor scheepvaart. Er komen wachtplaatsen voor recreatieboten en wegverkeerslichten bij bruggen worden beter afgestemd op schepen.

 

  • De Bodegravenboog zorgt voor een directe aansluiting van de N11 op de A12. Deze maatregel heeft een groot oplossend vermogen en veel draagvlak in de regio. Met het Rijk wordt intensief samengewerkt aan een onderzoek naar de mogelijkheden.

 

  • Een noordelijke route bij Boskoop maakt het gebied beter bereikbaar. Op deze 60-kilometerweg kan op lange termijn, wanneer er budget is, een aquaduct aansluiten. Er zijn drie mogelijke routes. Deze tracés liggen nog niet vast.

 

De samenwerkingspartners willen een aquaduct ten noorden van Boskoop en een tunnel(bak) in Hazerswoude-Dorp op lange termijn uitvoeren en hier studies naar doen. Als hier in de toekomst geld voor is, kunnen gemeenteraden en Provinciale Staten besluiten om deze maatregelen te realiseren.

 

Niet in het pakket

Een aantal wegmaatregelen zitten niet in het pakketvoorstel, omdat deze bijvoorbeeld niet wenselijk zijn volgens bewoners, gemeenteraden en Provinciale Staten. Of omdat ze geen oplossing bieden voor de hele regio of omdat ze juist meer verkeer aantrekken. Het gaat om de noord-zuidroute (W18), de randwegen bij Hazerswoude-Dorp (W18b en W22) en het Coenecooppootje (W25). De gemeente Bodegraven-Reeuwijk ziet het doortrekken van de parallelstructuur A12 (W21) als een ondersteunende maatregel. Hiervoor is geen draagvlak bij de raad van Waddinxveen.

 

Overige afspraken

Over een nieuwe ontsluiting bij Reeuwijk-Dorp (W24) is afgesproken dat gemeenten Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen samen in overleg gaan over de verkeersdrukte op de Brugweg en het sluipverkeer in Reeuwijk-Dorp en omgeving.

 

Over de snelheid op de N207 Henegouwerweg wordt besloten als er een beslissing is genomen over de aanleg van de Bodegravenboog. Als de (Verlengde) Bentwoudlaan is aangelegd, gaan de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen in overleg over hoe het doorgaande verkeer op het Noordeinde beperkt kan worden.

 

Meer weten? 

Meer uitleg over de maatregelen vindt u hier.

Benieuwd hoe dit pakket tot stand is gekomen? Klik hier.

 

Vervolgstappen

 

online bijeenkomsten

In juni organiseren we online bijeenkomsten voor bewoners, bedrijven en belangenorganisaties. Tijdens deze sessies gaan we in gesprek over de voorgestelde maatregelen. U kunt meepraten via:

 

  • Webinar op 7 juni. We geven een algemene presentatie met uitleg over het voorstel en de vervolgstappen om tot een besluit te komen. Er is ruimte om vragen te stellen.
  • Online gesprekstafels op 9, 10 en 14 juni. We gaan via MS Teams in kleine groepen in gesprek over de voor- en nadelen van de verschillende maatregelen en tracés.

 

Aanmelden voor de bijeenkomsten kan vóór 2 juni via de website.

 

Besluit

De inzichten van de omgeving uit de komende participatieronde nemen de bestuurlijke partners mee in een definitief advies voor een maatregelenpakket aan de colleges van burgemeester en wethouders en de Gedeputeerde Staten. Eind 2021 nemen de gemeenteraden en Provinciale Staten een besluit. Daarna worden de maatregelen verder uitgewerkt naar bijvoorbeeld bestemmingsplannen.

 

Nieuwe kaarten in vorig rapport 

We hebben geconstateerd dat in de concept kaarten van de pakketten 3 en 4 op meerdere plekken de spitscijfers staan, in plaats van de gemiddelde verkeerscijfers per dag. Deze vergissing heeft géén invloed op de conclusies van de rapporten. Een andere, externe partij heeft alle kaarten en rapporten nogmaals gecontroleerd. Op de website staat een bericht met de nieuwe kaarten.

 

Vertrek gedeputeerde Floor Vermeulen

Gedeputeerde Floor Vermeulen vertrekt bij de provincie Zuid-Holland en dus ook als bestuurder binnen Beter Bereikbaar Gouwe. Hij is dinsdagavond 13 april door de gemeenteraad van Wageningen voorgedragen als burgemeester van deze Gelderse gemeente. Wie hem opvolgt, is nog niet bekend. Houd daarvoor de website van de provincie in de gaten.

 

Meer informatie

We houden u regelmatig via deze digitale nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang van het programma Beter Bereikbaar Gouwe.

 

U kunt actuele informatie over Beter Bereikbaar Gouwe vinden op de website: www.beterbereikbaargouwe.nl. Heeft u een vraag? Stel deze via beterbereikbaargouwe@pzh.nl

 

Beter Bereikbaar Gouwe is een samenwerkingsverband tussen gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen, Regio Midden-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland en provincie Zuid-Holland

 

 

Home