Nieuwsbrief 12 Beter Bereikbaar Gouwe 17 maart 2021

woensdag - 17 maart 2021
Nieuwsbrief 12 Beter Bereikbaar Gouwe 17 maart 2021

Samen toewerken naar één maatregelenpakket

De samenwerkingspartners in Beter Bereikbaar Gouwe werken de komende weken samen toe naar één maatregelenpakket op hoofdlijnen voor een betere bereikbaarheid en leefbaarheid in het Gouwe-gebied. Dat is de uitkomst van de bestuurlijke afstemgroep (BAG) van 3 maart. De partners bespraken in dit overleg de opgehaalde wensen en bedenkingen uit de omgeving, raden en staten.

Raden, staten en bewoners hebben zich eind vorig jaar kunnen uitspreken over vijf mogelijke maatregelenpakketten. Deze gespreksronde heeft waardevolle informatie opgeleverd en de BAG verder geholpen. Naar verwachting komen de partners na de volgende BAG eind april/begin mei met een conceptadvies voor een maatregelenpakket. Dit pakket geeft invulling aan de opgehaalde reacties en moet passen binnen het budget dat ervoor is.
 
Planning en besluit

Nadat het conceptadvies voor een maatregelenpakket is gegeven, informeren we raden en staten. Ook raadplegen we de omgeving over het uitwerken van de maatregelen. Dit vindt plaats van mei tot en met juni. Als fysieke bijeenkomsten dan nog steeds niet mogelijk zijn, organiseren we weer een webinar en online gesprekstafels. Naar verwachting nemen de gemeenteraden en Provinciale Staten eind 2021 een besluit over het maatregelenpakket. In de fase daarna worden alle voorgestelde maatregelen vertaald naar bestemmingsplannen of andere planologische kaders.
 
Andere projecten
Het project N207 Zuid en de studie N206/N209 hebben raakvlakken met het programma Beter Bereikbaar Gouwe. De plannen van het project N207 Zuid zijn maatregelen die van 2023 tot 2025 worden gerealiseerd. De maatregelen die onderzocht worden binnen het programma Beter Bereikbaar Gouwe zijn aanvullend op de maatregelen van de N207 Zuid. De studie N206/N209 is een apart onderzoek dat zich richt op het oplossen van knelpunten in Zoetermeer, Zoeterwoude en omgeving. In de volgende BAG bespreken de partners de resultaten van de studie N206/N209.

 

Verkeerscijfers in absolute getallen en referentie 2018
Eind 2020 zijn vijf mogelijke maatregelenpakketten gepresenteerd. De effecten van deze maatregelen zijn berekend met een verkeersmodel. Hierbij zijn de resultaten van de maatregelen voor 2030 vergeleken met de referentiesituatie van 2030. Op verzoek van een aantal bewonersgroepen zijn voor 44 wegen de volgende vergelijkingen gemaakt:

  

  • Berekeningen voor de referentiesituatie in 2030 in vergelijking met de huidige situatie (rekenjaar 2018).
  • Berekeningen voor de vijf pakketten voor 2030 in vergelijking met de huidige situatie (rekenjaar 2018).

  

Deze verkeerscijfers vindt u in het document ‘Verkeerscijfers in absolute getallen en referentie 2018’ op de pagina Documenten onder november-december 2020. Ze zijn aanvullend op de documenten ‘Memo verkeersmodellering opties’ en ‘Verkeersmodellering’.

 

Verkeercijfers pakket 2 en 4 verder uitgewerkt

Nadat de vijf maatregelenpakketten eind 2020 zijn gepresenteerd, hebben enkele bewoners gevraagd om de voorstellen voor (rand)wegen langs Hazerswoude-Dorp goed vergelijkbaar te maken. Daarom hebben we pakket 2 en 4 gepresenteerd met en zonder een snelheidsverlaging op de N209 (van 80 naar 60 kilometer per uur en van 50 naar 30 kilometer per uur). Dat laat het effect zien van het wel of niet verlagen van de snelheid als er een randweg langs Hazerswoude-Dorp komt.

Deze verkeerscijfers vindt u in het document ‘Verkeerscijfers pakket 2 en 4 verder uitgewerkt’ op de pagina Documenten onder januari-maart 2021.

 

Meer informatie

We houden u regelmatig via deze digitale nieuwsbrief op de hoogte van de voortgang van het programma Beter Bereikbaar Gouwe. U kunt actuele informatie over Beter Bereikbaar Gouwe vinden op de website: www.beterbereikbaargouwe.nl. Heeft u een vraag? Stel deze via beterbereikbaargouwe@pzh.nl

 

 

Beter Bereikbaar Gouwe is een samenwerkingsverband tussen gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen, Regio Midden-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland en provincie Zuid-Holland

Home