Nieuwsbrief Beter Bereikbaar Gouwe nr 10 - november 2020

vrijdag - 6 november 2020
Nieuwsbrief Beter Bereikbaar Gouwe nr 10 - november 2020


Deze nieuwsbrief informeert u over het programma Beter Bereikbaar Gouwe.

 

Gespreksronde over maatregelenpakketten

De samenwerkende overheden in Beter Bereikbaar Gouwe leggen in een reactieronde vijf mogelijke maatregelenpakketten voor aan raadsleden en provinciale staten. De vijf maatregelenpakketten zijn combinaties van mogelijke oplossingen voor een betere bereikbaarheid, leefbaarheid en versterking van de economie in het Gouwe gebied. Uit de reactieronde volgt nog geen definitieve keuze. Het is een stap om te komen tot een advies over een maatregelenpakket. Gemeenten, waterschap en provincie nemen naar verwachting volgend jaar een definitief besluit.

 

Vijf opties
Na een uitgebreid inhoudelijk onderzoek en participatietraject naar 40 maatregelen zijn vijf opties voor maatregelenpakketten samengesteld. De opties lossen zoveel mogelijk knelpunten op met zo weinig mogelijk negatieve effecten. Hierbij is rekening gehouden met draagvlak voor de maatregelen, impact op de openbare ruimte en hoeveel geld dat ervoor beschikbaar is.

 

Niet in beton gegoten
Over de vijf opties hebben de deelnemende partijen in Beter Bereikbaar Gouwe verschillende inzichten. De vijf opties hebben allemaal voordelen - te denken valt aan oplossend vermogen - en nadelen - zoals doorsnijding van een open gebied (alternatieve N209, W18). De pakketten zijn dan ook nog niet in beton gegoten. Ze zijn bedoeld als leidraad om met elkaar in gesprek te gaan. Het is ook mogelijk dat er een ander samenhangend pakket uit voortkomt. De reacties van raden, staten en omgeving uit de gespreksronde worden betrokken bij het opstellen van een advies voor een maatregelenpakket.

 

Inhoud opties
In elk pakket zitten maatregelen voor fiets, ov-bereikbaarheid, vaarroute Gouwe en wegen.
In vier van de vijf pakketten zit de Bodegravenboog. Dat is een verbeterde aansluiting van de A12 met de N11. Deze maatregel aan het Rijkswegennet staat met stip op 1, want het heeft een groot oplossend vermogen én groot draagvlak in het gebied. Of de Bodegravenboog er op termijn komt, is nog niet zeker. Eerst is een Rijksbesluit nodig over een verkenning naar de verbeterde aansluiting A12-N11. Deze wordt verwacht in 2021.

 

In een aantal pakketten zitten wegmaatregelen om de knelpunten in Hazerswoude-Dorp op te lossen. Bijvoorbeeld een westelijke randweg rondom Hazerswoude-Dorp of een variant op de alternatieve N209 die ten noorden van Hazerswoude- Dorp aansluit op de N209. Andere wegmaatregelen in de voorgestelde pakketten zijn een alternatieve N209, een verbinding Boskoop-Alphen tussen spoor en Gouwe, een parallelstructuur A12 en een nieuwe ontsluiting bij Reeuwijk-Dorp. Een uitleg over de vijf pakketten staat op www.beterbereikbaargouwe.nl/pakketten

 

Financiële middelen voor middellange termijn
Er is een eerste inventarisatie gedaan van de bereidheid van de verschillende samenwerkingspartners om financieel bij te dragen aan Beter Bereikbaar Gouwe. Het financieel beeld ziet er als volgt uit: Alphen aan den Rijn € 20 mln. gereserveerd, Bodegraven-Reeuwijk € 0,30 mln. gereserveerd en Provincie Zuid-Holland € 30 mln. gereserveerd waarbij een deel is bestemd als bijdrage aan de verkenning A12/Bodegravenboog. Waddinxveen heeft op dit moment geen middelen gereserveerd.

 

Besluit
Het is aan de samenwerkingspartners om te komen tot een advies voor een samenhangend en gedragen maatregelenpakket. In het najaar gaan de gemeenteraden en Provinciale Staten in hun commissies in gesprek over de vijf mogelijke maatregelenpakketten. Het is dan niet de bedoeling een definitieve keuze te maken uit een van de pakketten, maar om wensen en zorgen bij de pakketten en maatregelen te horen.
Een besluit over een definitief maatregelenpakket en de financiering door de gemeenten, waterschap en provincie volgt naar verwachting in 2021. Hierna worden alle voorgestelde maatregelen vertaald naar bestemmingsplannen of andere planologische kaders. Tijdens de procedures hiervoor kunnen reacties en zienswijzen worden ingediend.


Korte termijnmaatregelen in uitvoering

Naast de middellange termijnmaatregelen zien bestuurders kansen voor maatregelen die op korte termijn, binnen vijf jaar, zijn waar te maken. Met een aantal korte termijnmaatregelen van Beter Bereikbaar Gouwe is al gestart. Zo is in samenwerking tussen gemeenten Alphen aan den Rijn en Bodegraven-Reeuwijk gewerkt aan het tegengaan van sluipverkeer door vrachtwagens van en naar Boskoop/ITC terrein. Op de wegen tussen Boskoop en de A12 zijn daartoe wegwijzers geplaatst.

Met de scheepvaart en watersportorganisaties wordt samengewerkt aan maatregelen voor varen op de Gouwe. Bijvoorbeeld door konvooivaren en het maken van wachtplaatsen, zodat bruggen korter open hoeven. In 2018 is gestart met geclusterd varen op de Gouwe, waardoor bruggen minder vaak open hoeven.


Online bijeenkomsten
In het najaar gaan de gemeenteraden en Provinciale Staten in hun commissies in gesprek over de vijf mogelijke maatregelenpakketten. Het is dan niet de bedoeling een definitieve keuze te maken uit een van de pakketten, maar om wensen en bedenkingen bij de pakketten en maatregelen te horen.

De samenwerkende partijen in Beter Bereikbaar Gouwe leggen in een reactieronde vijf mogelijke pakketten voor aan hun raden en staten.
• Op 24 november a.s. voor bewoners, bedrijven, belangenorganisaties, raadsleden en statenleden een online informatiebijeenkomst met een algemene presentatie over de maatregelenpakketten.
• Op 30 november en 1 december organiseren we online gesprekstafels via MS Teams. Hierin kunnen bewoners, bedrijven en belangenorganisaties in kleine groepen in gesprek gaan over de voor- en nadelen van de pakketten.

Aanmelden voor de online bijeenkomst en gesprekstafels kan tot 20 november a.s. via: www.beterbereikbaargouwe.nl

De inbreng van de deelnemers aan de online bijeenkomsten verwerken we in een overzicht van het draagvlak voor de maatregelen.

 

Meer informatie
U kunt actuele informatie over Beter Bereikbaar Gouwe vinden op de website: www.beterbereikbaargouwe.nl.

Heeft u een vraag? Stel deze via beterbereikbaargouwe@pzh.nl.

 

Beter Bereikbaar Gouwe is een samenwerkingsverband tussen gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk en Waddinxveen, Regio Midden-Holland, Hoogheemraadschap van Rijnland en provincie Zuid- Holland.

Home