Bedrijventerreinstrategie 2020 provincie Zuid-Holland gepubliceerd

vrijdag - 16 oktober 2020
Bedrijventerreinstrategie 2020 provincie Zuid-Holland gepubliceerd

foto Provincie Zuid-Holland

 

De Provincie Zuid-Holland heeft op 13 oktober de bedrijventerreinstrategie 2020 gepubliceerd. Hierin wordt aangegeven dat de inzet van de provincie hierbij is; het realiseren van een aantrekkelijk en toekomstbestendig vestigings- en werkklimaat voor werkgevers, werknemers en bedrijven .

 

"Aantrekkelijke en concurrerende bedrijventerreinen spelen hierin een belangrijke rol. Daarom is de provinciale bedrijventerreinenstrategie geactualiseerd met als doel om toe te werken naar voldoende geschikte, duurzame bedrijventerreinen in Zuid-Holland. De provinciale inzet op het beleid voor bedrijventerreinen blijft grotendeels gelijk. "

 

De bestaande uitgangspunten van het provinciaal bedrijventerreinenbeleid blijven overalsnog in stand. Dit staat op gespannen voet met de regionale behoefte bedrijven zoals in de regionale bedrijventerreinenstrategie is vastgelegd.

 

Daarom hebben vertegenwoordigers van de ondernemersplatforms Midden-Holland en wethouder Thierry van Vugt ingesproken op 30 september jl.  tijdens een vergadering van de commissie Ruimte Wonen en Economie (RWE)

De gebundeld inspraakteksten van deze sprekers kunt u hier nalezen.

 

Naast een onderbouwde oproep ondernemers in de regio Midden-Holland de ruimte te geven om te blijven ondernemen, is ook de uitnodiging gedaan een bezoek aan de regio te brengen, zodat er met elkaar in gesprek gegaan kan worden over samenwerkingskansen en de nieuwe Economische Visie Midden-Holland. Inmiddels is er bericht ontvangen dat er op deze uitnodiging in gegaan zal worden.

 

De uitgangspunten  van het provinciaal bedrijventerreinenbeleid zijn:

  1. Evenwicht in vraag en aanbod is het hoofddoel waaraan beleidslijn 2 (beter benutten) en 3 (verduurzamen) een belangrijke bijdrage leveren. Essentieel hierbij is het maken van behoefteramingen om vraag en aanbod inzichtelijk te maken. Het beter benutten van bestaand aanbod, functiemenging en het ontwikkelen van nieuwe terreinen kan leiden tot een vergroot aanbod aan ruimte op bedrijventerreinen.
  2. Beter benutten en functioneren van bestaande bedrijventerreinen. Voorbeelden zijn de bedrijventerreinen Schieoevers bij Delft en Binckhorst bij Den Haag waar men werkt aan mogelijkheden om diverse functies te mengen. In specifieke gevallen is ook (extra) woningbouw mogelijk.
  3. Verduurzamen en voorbereiden op de toekomst: de provincie zet in op het duurzamer en aantrekkelijker maken van bedrijventerreinen. Zo heeft vergroening vele positieve effecten: het leidt tot een verhoging van de ruimtelijke kwaliteit en tot een betere inpasbaar in het landschap. Het biedt betere mogelijkheden tot ontspannen: werknemers en omwonenden kunnen op het bedrijventerrein een 'groener' rondje lopen. Groen en vergroening werkt klimaatadaptief (water stroomt beter weg en helpt tegen hitte). Hiervoor kunnen ondernemers/gemeente planvormingssubsidie(verwijst naar een andere website) aanvragen. Verder komt er een duurzaamheidsregeling, waarin groen ook een belangrijk onderdeel wordt. Voorbeelden hierbij zijn Zuidland in Nissewaard en vanuit Westland, Dordrecht en Den Haag zijn dit jaar subsidieaanvragen ontvangen om zonnepanelen op bedrijfsdaken te realiseren.
     

Omgevingsbeleid

De bedrijventerreinenstrategie bevat ook voorstellen voor aanpassing van onderdelen van het provinciale Omgevingsbeleid. Deze strategie doet onder andere voorstellen voor nieuwe mogelijkheden op het gebied van compensatie van bedrijventerreinen, de status van de regionale bedrijventerreinenvisies, de introductie van woon-werk-akkoorden, de structurele inzet op leegstandsaanpak en een bredere inzet op duurzaamheid en energieverbruik.

 

Meer documentatie rondom deze publicatie vindt u op de website van de Provincie

Home