Hans de Boer VNO-NCW en Jacco Vonhof MKB Nederland doen in brief dringend beroep op ondernemers

dinsdag - 28 juli 2020
Hans de Boer VNO-NCW en Jacco Vonhof MKB Nederland doen in brief dringend beroep op ondernemers

foto: VNO-NCW

                                                                   

 

 

 

Zoals u in de media ongetwijfeld heeft gelezen laait het Coronavirus weer op in Nederland en elders in Europa. Als ondernemersorganisaties maken wij ons hier grote zorgen over. Dit kan immers leiden tot nieuwe maatregelen variërend van (regionale) lockdowns tot landelijke (vergaande) maatregelen, zoals sluiting van sectoren. In sommige Europese steden is dit helaas al weer realiteit.

 
Onze zorgen zijn nóg groter richting de herfst, als mensen van vakantie terug zijn gekomen en mensen massaal van ‘buiten’ naar ‘binnen’ gaan, waar het virus zich makkelijk verspreidt. Dit soort scenario’s van nieuwe strenge maatregelen van overheidswege moeten we kost wat kost voorkomen aangezien het tot nieuwe grote economische schade zou leiden, niet alleen bij de bij ons aangesloten ondernemingen, maar ook onder de mensen die er werken. Dit natuurlijk nog los van kwetsbare groepen die besmet kunnen raken, en alle gezondheidsrisico’s en ellende in de zorg die daarmee mee gepaard gaan. Ons motto is daarom onverminderd om het virus zoveel mogelijk in te dammen en ‘het vuur’ direct te doven waar het zich voordoet.

 
1. Aandachtspunten
Met deze brief willen we u gelet op de reële gevaren die wij zien voor een hernieuwde opleving van het virus vragen om in uw branches en bij uw leden actief het gevoel voor urgentie te vergroten en met klem aandacht te (blijven) vragen voor zaken als:

 
1.  Het in acht nemen van de basisregels (zowel bij werkenden als klanten)
Let er op dat iedereen in uw sector de basisregels in acht blijft nemen (handen wassen, afstand houden, beschermingsmiddelen waar nodig, bij klachten altijd thuiswerken of thuisblijven, altijd en onverwijld testen bij milde klachten en ten slotte zorgen voor goede ventilatie etc.).

 
2. Het nauw volgen van alle sectorprotocollen
Branches hebben afgelopen maanden met succes gewerkt aan goede sectorprotocollen om de nieuwe situatie met de 1,5 meter regel zo werkbaar mogelijk te maken en medewerkers en klanten houvast te geven. In een sectorprotocol staan de basisafspraken waar iedereen zich aan moet houden om in de betreffende sector veilig te kunnen ondernemen, werken en bijvoorbeeld recreëren. We moeten hier met elkaar strikt aan vasthouden komende tijd om zo te voorkomen dat het virus opnieuw de kans krijgt en alsnog weer zaken/sectoren dicht moeten. Ondertussen moeten we vanzelfsprekend ook kijken met het kabinet hoe zaken nog slimmer en beter kunnen in de toekomst, maar vooralsnog moeten we deze regels strikt naleven en handhaven als ondernemers én met onze klanten en werkenden. Zelf hebben we hierdoor veel in de hand.

 

3. Het belang van snel testen, bronnenonderzoek en quarantaine
Het is van het grootste belang dat dat iedereen met (zelfs milde) klachten zich onmiddellijk laat testen. En dat als blijkt dat iemand Corona heeft (gehad), dat onmiddellijk het GGD-
bronnenonderzoek start en de zelfisolatie van twee weken. De beschikbare testcapaciteit is
afgelopen periode flink verruimd en testen is gratis; hier hebben we hard voor gelobbyd in Den
Haag. Roep uw leden en hun klanten dan ook op hier maximaal gebruik van te maken, want
alleen zo komen we nieuwe besmettingen echt snel op het spoor en voorkomen we een
hernieuwde opleving van het virus. Vanaf 1 juni kan iedereen met klachten die passen bij het
coronavirus (NB. verkoudheidsklachten, neusverkouden, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten,
verhoging, of plotseling verlies van reuk of smaak) zich bij de GGD melden voor een Coronatest.
U hoeft niet eerst naar een (huis)arts voor een doorverwijzing. Maak meteen een afspraak via
0800-1202. Het telefoonnummer is 7 dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar.

 
4. Informatie verschaffing over reizen naar risicogebieden
Zijn uw medewerkers op vakantie en hoe ga je om met reisadviezen? Onze collega’s van AWVN,
maar ook de Rijksoverheid hebben daar goede informatie over beschikbaar gesteld. Zeker voor
werkenden die uit risicogebieden terugkomen, vragen wij met klem om alert te zijn op eventuele
klachten en in dit geval direct te testen. Werkgever in uw branches/sectoren kunnen trouwens
vragen of iemand naar een gebied met code oranje of rood is geweest. Voor het internationale
zakenverkeer vragen wij ook met klem om daar terughoudend in te zijn, zeker richting
risicogebieden.

 
5. Zoek hulp en ondersteuning bij vragen
Hebben uw leden concrete vragen? Bel dan bijvoorbeeld met het KvK Coronaloket. Dit is
telefonisch te bereiken via tel. 0800 - 21 17 (op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur). Op de
website: kvk.nl/coronaloket vindt u het antwoord op veel gestelde vragen. Het landelijk
coronanummer van de Rijksoverheid is verder te bereiken via tel. 0800 - 13 51 (dagelijks
bereikbaar tussen 08.00 en 22.00 uur). Vanuit het buitenland kan gebeld worden met tel. 0031 -
20 205 1351. Het nummer om een coronatest aan te vragen vindt u onder punt 3 hiervoor.
Overleg verder met bijvoorbeeld uw bedrijfsarts als u vragen heeft.

 
2. Samen tegen een tweede golf met een vernieuwende aanpak
Onlangs vroegen wij het kabinet al om snel met een goed plan te komen om de opleving van het
virus en een zogeheten tweede golf zoveel mogelijk te voorkomen. De centrale vraag is hoe we,
naast alle bestaande maatregelen en een goede uitvoering daarvan, aanvullende (slimme)
maatregelen kunnen treffen die verspreiding van het virus voorkomen en nieuwe besmettingen zo
snel mogelijk op het spoor komen. Daarbij kan worden gedacht aan innovatieve testmethoden, het
gebruik van apps en het beter gebruiken van data, zodat we zodat we nieuwe gevallen nog veel
sneller op het spoor zijn. Noodzakelijke intelligente lockdowns bij dit of nieuwe virussen zijn dan bij
voorkeur alleen nog heel gericht en lokaal, om zo de economische schade zo beperkt mogelijk te
houden. Zeker voor een open economie als de Nederlandse geldt dat we ons verder moeten
aansluiten bij de best practices in Europa. Wij zijn hierover actief in gesprek met het kabinet en zullen
u hiervan op de hoogte houden. Onlangs kwamen hiervoor trouwens ook bruikbare adviezen van
experts beschikbaar die hier behulpzaam bij kunnen zijn. Een meerderheid van de Tweede kamer
heeft inmiddels ook aangedrongen op een actualisatie van het OMT-advies rond bijvoorbeeld
mondkapjes.

 
3. Tot slot
Wij volgen het kabinetsbeleid. Waar de daaruit voortvloeiende overheidsmaatregelen en/of
compensatie daarvoor onevenredig uitpakken voor sectoren zullen wij vanzelfsprekend blijven
lobbyen voor u om te zorgen dat de schade die hier door ontstaat wordt gecompenseerd. Dit gaat
immers het normale ondernemersrisico te buiten. Hiervoor kunt u op onze onverminderde inzet
blijven rekenen. Als branches en sectoren hebben we echter ook zelf een belangrijke rol om het virus
actief te bestrijden en te helpen bij het maatschappelijk draagvlak voor alle maatregelen. Zolang het
virus onder ons is moeten we continu bewaken of we de sectorprotocollen en basisregels met onze
leden en hun klanten nog volgen. Dit is van direct maatschappelijk belang, maar uiteindelijk ook puur
eigen belang om nieuwe vergaande maatregelen te voorkomen. Niets weerhoudt branches ook om
waar nodig extra maatregelen te treffen bovenop de afgesproken protocollen nu de situatie daar om
kan vragen. We hebben het met elkaar in de hand. Mogen we op uw steun en hulp blijven rekenen
komende tijd?


Met vriendelijke groet,
Hans de Boer, voorzitter VNO-NCW                                                Jacco Vonhof, voorzitter MKB-Nederland

Home