Resultaten van de vervolg-enquête over de gevolgen van de Corona-crisis voor bedrijven en ondernemers in Gouda

dinsdag - 9 juni 2020
Resultaten van de vervolg-enquête over de gevolgen van de Corona-crisis voor bedrijven en ondernemers in Gouda

wie hebben de enquête ingevuld

De enquête is 123 keer ingevuld. De branche waaruit de meeste antwoorden op de enquête zijn gegeven is horeca, 28% van het totale aantal. Het OFG gebied waaruit de meeste antwoorden op de enquête zijn gegeven is centrum, 50% is hier gevestigd. Qua bedrijfsgrootte heeft bijna de helft van de respondenten een omzet van minder dan € 250.000, 10% van meer dan € 5.000.000. ZZP maakt 36% van de respondenten uit.

 

de resultaten

Slechts 6% van de bedrijven heeft te maken met uitval van personeel door ziekte, 15% heeft uitval uit voorzorg en bijna 80% heeft geen toename van uitval.

 

Qua toekomstige werkgelegenheid geeft 22% aan na de coronacrisis minder personeelsleden in dienst te zullen houden, en slecht 3% verwacht blijvend extra personeel in te zetten.

 

Ondernemers verwachten over het algemeen, dat hun omzet de komende 3 maanden zal verbeteren, maar 50% verwacht nog te maken te hebben met een omzetdaling tov van voor de cc van tussen de 20% en 60%, nog steeds aanzienlijk dus.

Ruim 70% maakt zich hierover, veel of heel veel zorgen. 18% geeft aan dat het voorbestaan van het bedrijf bedreigd wordt.

 

De op 6 mei aangekondigde versoepelingen verbetert de situatie voor 27% van de bedrijven, 43% geeft aan dit nog niet te kunnen inschatten.

 

Bijna 70% van de bedrijven heeft te maken met omzetdaling, ruim 40% heeft te maken met eigen liquiditeitsproblemen of liquiditeitsproblemen bij afnemers.

Een groot deel van de omzetdaling komt voort uit gesloten eigen bedrijf of gesloten afzetmarkt en uitval van de vraag. Ook toekomstige omzet staat door uitstel van nieuwe contracten bij 28% onder druk.

 

overheidsregelingen

Bijna 60% geeft aan behoefte te hebben aan voortzetten van de regelingen. 34% geeft aan op een of meerdere gebieden behoefte te hebben aan praktische hulp (advies op gebied van HRM, business coaching, hulp bij het invullen van formulieren, hulp bij onderhandeling met vastgoedeigenaren)  In de nieuwsbrief wordt daarom het expertteam nogmaals onder de aandacht gebracht.

 

De Top 3 van meest toegekende en aangevraagde regelingen is:

  1. TOGS (34% toegekend – 7 % aangevraagd) in centrum (52% toegekend – 11% aangevraagd)
  2. Tozo (27% toegekend – 11% aangevraagd) in centrum (38% toegekend – 15 aangevraagd)
  3. NOW (25% toegekend – 5% aangevraagd) in centrum (34% toegekend – 8% aangevraagd)

Opvallend bij de regelingen is dat het antwoord “ik weet niet of ze mij gelden”, bij alle regelingen meermaals gegeven wordt, bij de regelingen rond de 5% bij de kredieten/financieringen en betalingsuitstel 10%, ook hier kan het expertteam vaak helpen.

 

30% geeft aan geen Tozo aangevraagd te hebben, er is een ook antwoordoptie, niet op mijn bedrijf van toepassing waardoor je er vanuit zou moeten gaan dat dus 30% van de personen die wel aanspraak konden maken op deze regeling dit niet gedaan hebben.

 

83% verwacht geen andere vormen van financiële steun van de gemeente, 17% wel zij vragen;

-verlening tozo en steunmaatregelen in het algemeen

-kwijtschelding lokale belastingen (genoemd worden precario en toeristenbelasting)

-hulp met huur

-tijdelijk afschaffen betaald parkeren mede vanwege de OV maatregelen

-ondersteuning van de cultuursector

 

afspraken over huur

van de bedrijven die een bedrijfspand huren heeft 49% afspraken met de verhuurder kunnen maken over uitstel (36%) of kwijtschelding (13%) van huur. Slecht in 9% (#7 bedrijven) wilde de verhuurder hier niet aan meewerken, 42% heeft het niet gevraagd.

 

toekomst/1.5 meter economie

46% van de ondernemers geeft aan dat werken in de 1,5 mtr economie goed te doen is, bij 40% leidt het tot capaciteitsvermindering, maar 14% van de ondernemers kan er niet mee uit de voeten. Er zijn diverse websites die protocollen verzameld hebben over hoe je in diverse beroepen toch kunt werken met de 1,5 mtr regel. Kom je er zelf niet uit, kijk dan bijvoorbeeld eens op https://www.mijncoronaprotocol.nl

 

Voor wat betreft duurzaamheidsbeslissingen geeft 66% dat de coronacrisis hierop geen invloed heeft, 9% heeft deze juist versneld doorgevoerd en 25% moet deze juist uitstellen.

 

Het vertrouwen in economisch herstel krijgt overall een 4.9 (schaal 10), in het centrum ligt dit iets lager met een 4.5. Branche onroerend goed is het meest negatief met een 3.7 en advies en consultancy heeft meest positief met een 6,4. Grootste branche in deze enquête, horeca geeft een 4.1.

 

marketing

41% van de ondernemers heeft extra ingezet op marketing en reclame, van de bedrijven actief in detailhandel of horeca heeft ruim 60% zich aangemeld op een of meerdere van de digitale platforms kies voor lokaal, vanuitjehuis en help de horeca.

 

communicatie

56% van de ondernemers die de enquete hebben ingevuld is geabonneerd op de nieuwsbrief van Gouda Onderneemt, 47% heeft het coronaloket op de website van Gouda Onderneemt bezocht.

Home