Inspraak Gouda Stevige Stad - ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad

woensdag - 4 maart 2020
Inspraak Gouda Stevige Stad - ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad

Vanaf 2 maart tot en met zondag 12 april 20202 kunt u een zienswijze indienen op Gouda Stevige Stad – ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad (klik hier om het plan in te zien). Dit is een gezamenlijk plan van de Gemeente Gouda en het hoogheemraadschap van Rijnland.

 

Wat is een zienswijze?

Met een zienswijze laat u het bestuur van de gemeente en het hoogheemraadschap van Rijnland weten wat u vindt van Gouda Stevige Stad – ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. U kunt aangeven dat u het met (onderdelen van) het plan eens of juist oneens bent. Ook kunt u een voorstel doen om delen van het plan aan te passen.

 

U kunt een zienswijze indienen door:

  • Een email te sturen naar stevigestad@gouda.nl.
  • Een brief te schrijven naar de gemeente Gouda, afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB Gouda.
  • Een afspraak te maken voor een mondelinge zienswijze. Hiervoor kunt u bellen naar: 140182.

De zienswijzen zijn openbaar. U kunt gemotiveerd verzoeken om geheimhouding van uw zienswijze.

 

Vermeld bij uw zienswijze altijd:

  • De tekst ‘zienswijze Gouda Stevige Stad’
  • Uw naam, adres en contactgegevens
  • Namens wie u de zienswijze indient. Dit kunnen één of meerdere personen zijn, maar bijvoorbeeld ook een organisatie.
  • Een onderbouwing van uw zienswijze.

 

Wat gebeurt er met uw zienswijze?

Als de inspraakperiode is afgesloten, beoordeelt het college van Burgemeester en Wethouders, samen met het college van Dijkgraaf en Hoogheemraden van Rijnland of de zienswijzen aanleiding zijn om Gouda Stevige Stad – ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad aan te passen. Vervolgens wordt het plan, al dan niet aangepast, voor vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad en de verenigde vergadering van Rijnland. Dat gebeurt dit najaar. De leden van de gemeenteraad en de verenigde vergadering worden daarbij geïnformeerd over de zienswijzen die zijn ingediend en of deze aanleiding zijn geweest om het plan aan te passen. Iedereen die een zienswijze heeft ingediend krijgt persoonlijk bericht over wat er met zijn/haar zienswijze is gebeurd. U ontvangt dit bericht voordat er dit najaar een definitief besluit over het plan wordt genomen.

 

Peilbesluit Rijnland

Vanaf vandaag tot en met zondag 12 april 2020 kunt u ook een zienswijze indienen op het ontwerp peilbesluit voor de stadsboezem van het hoogheemraadschap van Rijnland Dit ontwerp peilbesluit is opgesteld om het voorstel over de aanpassing van het oppervlaktewaterpeil in een deel van de binnenstad formeel te regelen. Als u een zienswijze op het peilbesluit wilt indienen, dan kan dat alleen bij Rijnland. Klik hier om het peilbesluit in te zien en om te lezen hoe u hierop een zienswijze kunt indienen.  

 

Meer informatie over Gouda Stevige Stad 

Home