Brief aan leden Gemeenteraad

maandag - 28 oktober 2019
Brief aan leden Gemeenteraad

Op 26 oktober heeft het bestuur van Gouda Onderneemt een brief gestuurd aan de leden van de Gemeenteraad over het VCP. De inhoud van de brief en de links naar de bijlagen treft u hieronder aan.

 

Aan:   Leden van de gemeenteraad Gouda

 

 

                                                                                              

 

 

Geachte raadsleden,

 

Inleiding

Gouda-Onderneemt is u als Raad erkentelijk voor de toegankelijkheid en snelheid waarmee we inmiddels met velen van u in gesprek konden gaan. De open dialoog wordt zeer op prijs gesteld. Daarmee is duidelijk geworden dat ook de Raad open staat voor integraliteit, wegen van belangen en een toekomstgerichte behoefte heeft aan de mobiliteit en het woongenot van de hele stad. Dit sluit aan bij de visie en inzet van Gouda-Onderneemt om te komen tot een uitvoeringsprogramma op mobiliteit, dat in gezamenlijkheid moet kunnen worden vastgesteld en waarbij er een brede scope is voor de meerdere belangen/doelgroepen die onze stad kent.

 

Al vele jaren zet Gouda-Onderneemt zich op veel terreinen in, vanuit het credo samenwerken aan onze stad. Samenwerken in de zogenaamde triple helix. Arbeidsmarkt, Onderwijs en Overheid (ook regio breed). Centraal hierbij; een vitale stad, voldoende werkgelegenheid en een vernieuwende economie. Immers samen maken we de Stad!

 

Het werken langs een gezamenlijke economische agenda (met de bovengenoemde doelstellingen) kent echter ook een zorg. Vertrouwende op het in 2017 aangenomen amendement, is de inzet van Gouda-Onderneemt en haar mobiliteitscommissie, gelet op de uitkomst van het VCP, naar onze opvatting, door de Gemeente Gouda niet voldoende gewaardeerd. De Raad lijkt te hebben vertrouwd op een inhoudelijk, effectief en constructief overleg om in gezamenlijkheid te komen tot een gedragen plan. Echter plots lag er een VCP met een maatregelenpakket waarin wij ons niet herkennen. Integendeel, onderzoeksresultaten, conclusies, interpretaties van data, en onderdelen/maatregelen van het VCP zijn, niet bij ons aan de orde gesteld, ondanks het amendement van 2017 en ondanks dat we meerdere keren hierop hebben aangedrongen.

 

Na het presenteren van het VCP op 2 oktober bleek overleg ook niet meer mogelijk. Wij voelen ons als belangenbehartiger van de ondernemers en het economische klimaat in Gouda daarmee op het cruciale moment buitengesloten. Het College stelt eerst weer aanspreekbaar te zijn zodra er sprake is van goedkeuring door de Raad en het op de uitvoering aankomt. Hiermee is een wezenlijk onderdeel van het overleg overgeslagen, staan we voor een voldongen VCP en worden we geacht het overleg met u als Raad te voeren op;

  1. het proces (wijze van totstandkoming, probleemstelling, onderzoek en invoering)
  2. de inhoud (waar juist het mobiliteitsoverleg voor was ingesteld) en
  3. het economische perspectief (en met name de gevolgen) . 

 

Hoewel Gouda-Onderneemt zich hierbij beperkt tot het ondernemersperspectief, kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat dit plan voor vele inwoners van Gouda een grote impact zal hebben op woon- en leefgenot. Mobiliteit is een belangrijke factor voor de leefbaarheid van en in de stad

 

Zeer tot onze spijt moeten wij u laten weten dat wij ons niet kunnen vinden in het gepresenteerde VCP. Dat neemt echter niet weg dat wij (en dat is waar nu juist het mobiliteitsoverleg voor was bedoeld) alsnog verbonden willen zijn aan een juiste volgorde van het proces om daarmee te komen tot de juiste inhoud van een wel haalbaar en schaalbaar VCP. Ook als dat eerst een stap terug zal betekenen.

Echter, vanwege de nu ontstane situatie zijn wij beslist niet gerust op een, nu alsnog, ordentelijk uitvoeren van het amendement en het daarbij openstaan voor rigoureuze aanpassingen op het VCP. Daarmee lijkt het, hoe ook, toch een voldongen feit als door u als Raad niet helder richting wordt gegeven aan de wijze waarop en tot hoever we terug kunnen in het proces als blijkt dat externe deskundigen terecht uit hun analyse en verslag adviseren om als het ware terug naar ontwerpfase te gaan. Dat kan er zelfs in resulteren dat eerst de vraag gesteld moet worden of we überhaupt wel een probleem hebben dan wel of er geen andere scenario’s hadden kunnen worden geschetst. Juist op het moment dat er data komt en we daarover in overleg hadden kunnen gaan kijken we met elkaar al naar een VCP en laat het College het verder over aan de Raad.

 

Opnieuw proberen we om vanuit overleg in het voortraject te komen tot een gedragen plan. Een VCP-II. Als hier het “Hink, Stap Sprong-principe” zou gelden dan moeten we van uit een Hink-fase toch eerst met elkaar nog dé Stap maken om tot de Sprong te kunnen komen.

Op 11 oktober 2019 hebben wij u daarom vooruitlopende op een verdere verkenning een notitie gestuurd (zie bijlage 1) over de gang van zaken m.b.t. de mobiliteitsvisie c.q. het verkeerscirculatieplan (VCP) dat op 2 oktober 2019 is gepubliceerd. Het feit dat wij dit niet in één keer beschikbaar konden stellen was is inherent aan de op 2 oktober eerst ontstane tijdsdruk. Wij rekenen op uw begrip daarvoor.

 

 

 

In deze notitie hebben wij aangegeven vele vragen en opmerkingen te hebben over:

  • Onderbouwing, validatie zoals totstandkoming van de 3 scenario’s, het gebruikte model, beoordeling van de varianten en de afwegingskaders etc.. (eerste bevindingen verkeersadviesbureau zie bijlage 2)
  • De procesgang, te weten de te korte tijdlijnen om tot voldragen besluitvorming te komen.
  • De communicatie m.b.t. informeren en het betrekken van de belanghebbenden c.q. het ontbreken van een communicatieplan om dit te bereiken. Zie amendement 20 september 2017. Tot nu toe, gelet op plots VCP, als volstrekt onvoldoende uitgevoerd.

 

Het is evident dat bovenstaande punten essentieel zijn om tot een breed gedragen plan te komen wat recht doet aan de vele uiteenlopende belangen binnen onze stad, overbodig te zeggen en daarvan is Gouda-Onderneemt zich dan ook zeer bewust. Een plan moet naast een gedegen basis en inzicht daarin, dan ook vooral helder en eerlijk zijn. Verleidelijke onrealistische plaatjes in het VCP doen daar geen recht aan. Onevenredige beperkingen in leefbaarheid of mobiliteit en daarmee economische vitaliteit evenmin.

 

Op 14 oktober 2019 hebben een groot aantal betrokkenen ingesproken op een bijeenkomst van de gemeenteraad. Het getuigt van een krachtige Raad dat er, in tegenstelling tot de eerdere planning, de geplande 16 oktober met daaropvolgend debat (30 okt) en besluitvorming (6 nov) te wijzigen in 14 oktober met een zogenaamde draaiknoppensessie op 30 oktober en daarmee de verdere totstandkoming en samenstelling van het VCP eerst, tot nader “order” een halt toe te roepen en “kwalitijd” te creëren. Dit besluit hebben we zeer gewaardeerd. Hierdoor komen we weer in de positie om (en ook met u) mee te denken. Graag geven we daaraan ook een vervolg en benadrukken dat dat vanuit meerdere belangen en in het kader van draagvlak, economie, mobiliteit enzovoorts van cruciaal belang is. Steeds duidelijker wordt dat het beoogde uitstel zelfs te krap lijkt. Ook hier rekenen we gelet op de impact op de juiste zorgvuldigheid in planning. 

 

De op de 14e gehanteerde inspreektekst door Gouda Onderneemt voorzitter Nico Voogt, treft u in bijlage 3 aan. Vooropgesteld dat wij begrip hebben voor de door de heer de Groot gehanteerde vergaderorde (wat resulteerde in een, daardoor, prima verlopen avond) deed de 5 minuten inspreekrecht naar onze mening tekort aan de vele tijd, energie en externe onderzoekskosten die Gouda-Onderneemt en de leden van de mobiliteitscommissie zich hebben getroost om juist te komen tot een gedragen VCP.

Dat laatste is dan ook nog uitermate complex omdat er zeker aanleiding is te veronderstellen dat de basisopdracht tot en de “probleemstelling en doel” die resulteerden in het VCP, veel vragen oproepen. Wij hebben daartoe inmiddels, zoals eerder gesteld, onderzoek en analyse van het VCP uitbesteed aan een speciaal verkeerskundigbureau. Nu er een VCP ligt, helaas achteraf. We hadden die expertise graag eerst ingebracht.

Totzover!

 

Nu de vraag; hoe komen we met elkaar, na een reset, weer vooruit?

Daartoe zal het nu gepresenteerde VCP moeten worden aangepast. Dit nadat we eerst ook de onderzoeksresultaten, interpretaties in samenhang met de door ons ingebrachte expertise op waarde te hebben kunnen beoordelen.

De analyses en vraagstellingen op basis van de input van het verkeerskundigbureau zijn vermeld in bijlage 2. De verdere verdieping treft u aan in bijlage 4.

 

Daarnaast hebben wij overleg gehad met de achterban(nen) o.a. de mobiliteitscommissie en de partners binnen Gouda Onderneemt. Hieruit blijkt dat er grote zorgen zijn over de gang van zaken zoals voornoemd: validatie VCP, procesgang, communicatie maar feitelijk ook over de voorgestelde maatregelen en de effecten. Hiervoor verwijzen wij naar bijlage 5 waarin op basis van de doelstellingen mobiliteitsvisie en het advies VCP de vraagstelling wordt geformuleerd: Wat is het probleem? (0 meting) en zijn de voorgestelde oplossingen hiervoor een oplossing c.q. dragen zij bij aan een verbetering van de gewenste doelstellingen? In hoeverre is er een goede afweging tussen de negatieve en positieve effecten? Overigens gezien de korte tijdspanne betreft het hier geen volledige opsomming van de te stellen vragen.

 

Zoals hiervoor reeds benoemd, op 30 oktober 2019 vindt de zogenaamde draaiknoppensessie plaats waar, naar wij hebben begrepen, de raadsleden in contact treden met de wethouder op basis van de informatie/vragen die zijn ontvangen. Hiertoe willen wij u het onderstaande meegeven i.c.m. bovenstaande.

Onze opmerkingen:

  • Het is noodzakelijk het proces mobiliteit te resetten m.b.t. inhoudelijkheid en communicatie, het betrekken van belanghebbenden. Hiervoor moet de daarvoor benodigde tijd worden genomen.
  • Een communicatieplan met betrokkenen vormgeven, met als doel informatie ophalen en gezamenlijk vorm geven aan het VCP.
  • Het beantwoorden van de vele vragen die zijn benoemd door verkeerskundig adviesbureau alsmede inwoners en bedrijven.

 


 

Ten slotte

Het is noodzakelijk, mede gezien de voorgestelde ingrijpende maatregelen, dat de gemeente Gouda alsnog in gesprek gaat met alle betrokkenen. Draagvlak en begrip op basis van inhoud, onderbouwing en daarbij de beste keuzes.

Resetten dus en niet alleen een tussentijds gesprek met de wethouder maar terugkeren naar de basis en het stellen van de juiste vragen. Wellicht kort samen te vatten als Zorgvuldigheidstoets. Hoe is VCP tot stand gekomen en hoe werden daarbij de keuzes gemaakt en met welke reden is het benodigde overleg met betrokkenen achterwege gelaten?

Dit zal zeker geruime tijd vragen, maar gezien de grote belangen noodzakelijk. Het is wellicht niet het antwoord wat ons bezig moet houden maar vooral de vraag.

Er zijn vele vragen die geïnventariseerd moeten worden. Een opsomming nu is gezien de korte tijdspanne onmogelijk maar beantwoording/organisatie zal moeten plaatsvinden binnen het (wellicht ook al reeds bestaande?) communicatieplan tussen gemeente Gouda en alle betrokkenen.

 

Afronding

Uiteraard zijn wij bereid om onze zorgen en inzet nader toe te lichten. Ondanks de nu ontstane frustratie en resultaat van het proces zijn wij prima in staat deze om te zetten in betrokkenheid, die we steeds hebben getoond en die nodig is om met elkaar te komen tot een plan op maat wat recht doet aan noodzakelijke stappen op het gebied van mobiliteit.

 

Hoogachtend,

namens het algemeen bestuur,

Gouda Onderneemt!

 

 

 

Nico Voogt

voorzitter

 

 

 

 

bijlage 1: schrijven 191011 – Aan de leden van de Raad

bijlage 2: eerste bevindingen VCP

bijlage 3: inspreektekst 14 oktober Gouda Onderneemt voorzitter Nico Voogt

bijlage 4: verdieping analyses en vraagstellingen

bijlage 5: notitie probleemstelling versus oplossingen VCP/22-10-2019

Home