Begroting 2020: samen investeren in een energieke stad

donderdag - 3 oktober 2019
Begroting 2020: samen investeren in een energieke stad

Gouda staat aan de vooravond van een nieuw begrotingsjaar. Het college presenteert een programmabegroting, waarin 28 miljoen euro beschikbaar is voor investeringen in de stad. Financiën-wethouder Bunnik: “Ik ben trots op deze begroting. Het college kiest voor een investeringspakket rond belangrijke thema’s voor een aantrekkelijke, energieke stad. De begroting is bovendien meerjarig sluitend en passend binnen onze financiële kaders, een bijzondere prestatie gezien de financiële situaties in veel andere gemeenten.” Komend jaar trekt de gemeente onder andere middelen uit voor woningbouw, scholen, meer groen, preventie in het sociaal domein, onderhoud sport en woninginbraken.

 

 

Het college heeft afgewogen prioriteiten gesteld in de programmabegroting 2020-2023 om deze ook nu weer (meerjarig) sluitend te krijgen. De gemeentelijke reserves en de schuldpositie blijven binnen de financiele kaders, en de Ozb wordt slechts aangepast voor de inflatieontwikkeling. Deze solide basis zorgt voor een koersvaste uitvoering van het coalitieakkoord. Niettemin zijn er ook risico’s, onder andere in de betaalbaarheid van de jeugdzorg en stijgende personeelslasten. Financiële zorgvuldigheid en soliditeit blijft dus geboden.

 

Bij het samenstellen van de meerjarenbegroting 2020-2023 zijn voor alle programma’s opnieuw de prioriteiten bekeken: is de gemeente op koers? Is bijsturing nodig? Zijn de financiële middelen aanwezig om alle ambities waar te maken? Keuzes zijn en blijven noodzakelijk, waarbij het coalitieakkoord leidend is. In bijgevoegde infographics treft u een overzicht van de beleidsmatige prioriteiten aan, evenals een cijfermatige toelichting op de programmabegroting 2020-2023.

De programmabegroting 2020-2023 wordt behandeld in de raadsvergadering van maandag 11 en dinsdag 12 november 2019.

 

Infographic begroting op hoofdlijnen_2020 

 

Infographic programmabegroting_2020

Home