Blijft uw bedrijf goed bereikbaar met het nieuwe verkeerscirculatieplan Gouda?

vrijdag - 13 september 2019
Blijft uw bedrijf goed bereikbaar met het nieuwe verkeerscirculatieplan Gouda?

Al op 6 november wordt definitief besloten over een plan dat de luchtkwaliteit moet verbeteren en ruimte geeft aan voetgangers en fietsers, met mogelijk grote gevolgen voor de bereikbaarheid van het bedrijfsleven.

Gouda Onderneemt vraagt ondernemers en de ondernemersverenigingen zich te verdiepen in de plannen en te reageren.

 

Eind 2017 heeft de gemeenteraad van Gouda de nieuwe Mobiliteitsvisie 2017-2026 vastgesteld. Een belangrijke ambitie uit deze visie is de leefbaarheid van de stad te verbeteren door het realiseren van meer groen in de stad, het verbeteren van de luchtkwaliteit en het bieden van meer ruimte aan voetgangers en fietsers. Om dit te bereiken wil de gemeente de stad autoluw maken zodat Gouda onder andere de ‘no. 1 Fietsstad’ van Nederland wordt. Een prachtig wensbeeld maar Gouda-Onderneemt heeft telkens nadrukkelijk bepleit dat de economische vitaliteit centraal moet blijven staan.

 

Afgelopen jaar zijn diverse plannen in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit gepresenteerd, echter ontbrak de samenhang tussen de plannen. Omdat de mobiliteit in de binnenstad niet los gezien kan worden van de rest van de stad heeft Gouda-Onderneemt aangedrongen op de ontwikkeling van een z.g. Verkeerscirculatie plan (VCP) zodat de effecten van plannen integraal bekeken kunnen worden voor de totale verkeersafwikkeling in Gouda. De gemeente Gouda heeft begin dit jaar opdracht gegeven voor de ontwikkeling van een dergelijk VCP.

 

Afgelopen dinsdag, 10 september is dit VCP aan de mobiliteitscommissie van Gouda-Onderneemt gepresenteerd. Daarin zijn 3 varianten uitgewerkt; de variant 30 km-zone, de variant éénrichtingsverkeer en een sectorenmodel waarbij de binnenstad alleen toegankelijk is met een ontheffing.  Voor elke variant zijn in het Verkeerscirculatieplan de gevolgen op de verkeersafwikkeling in de gehele stad bekeken.

 

Gouda Onderneemt neemt, onder meer middels een Mobiliteitscommissie, deel aan de overleggen over de mogelijkheden en plannen voor de verbetering van de verblijfsbeleving. Onze aandacht is hierbij vooral gericht op het borgen van de bereikbaarheid voor, bijvoorbeeld, bevoorrading van de detailhandel en horeca in de binnenstad, de bereikbaarheid van de industrieterreinen rondom de binnenstad en de algemene verkeersdoorstroming in en door de stad.

 

Het College van B&W zal al op 24 september het VCP met een voorkeursvariant ter besluitvorming voorleggen aan de gemeenteraad. Vervolgens loopt het besluitvormingsproces tot begin november; Na de voorbereidende vergaderingen (16 oktober informerend/inspraak, 30 oktober debat) zal de gemeenteraad op 6 november definitief besluiten over de voorkeursvariant met het bijbehorende pakket van ca. € 25 miljoen aan maatregelen die tot 2026 tot uitvoering moeten komen. 

 

Gezien de impact en de financiële omvang van deze maatregelen vindt Gouda-Onderneemt de korte tijd die voor het besluitvormingstraject wordt uitgetrokken, onverantwoord.

Ongeacht de keuze voor welke dan variant ook. Deze besluitvorming heeft verstrekkende gevolgen voor de verkeersafwikkeling in Gouda. Om deze reden vraagt Gouda Onderneemt het bedrijfsleven en de ondernemersverenigingen zich te verdiepen in de plannen en haar achterban te informeren en eventuele opmerkingen, aandachtspunten en bezwaren aan zowel  het bestuur en de politiek van de gemeente Gouda als  Gouda-Onderneemt, kenbaar te maken. Via de reactie-button hieronder kunt u ook al direct opmerkingen met ons delen.

Reageer

Home