Update planuitwerking A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda

maandag - 9 september 2019
Update planuitwerking A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda

Foto: Rijkswaterstaat

 

U vindt hieronder een terugblik, de stand van zaken en hoe het vervolg van het project eruit ziet.

 

Terugblik

 

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en Milieueffectrapport (MER)

Het MIRT-project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda is in 2017 van start gegaan met de verkenningsfase. Daarin is onderzocht welke alternatieven bijdragen aan de projectdoelstellingen de doorstroming en de verkeersveiligheid te verbeteren op de A20 en een deel van de A12 tussen Nieuwerkerk aan den IJssel en Gouda, in beide rijrichtingen.

In januari 2018 is de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) gepubliceerd. De NRD beschrijft de knelpunten en drie kansrijke alternatieven met het bijbehorende afwegingskader. Vervolgens is de eerste fase van de milieueffectrapportage doorlopen, met het in beeld brengen van effecten op het gebied van onder andere verkeer, lucht en geluid. De resultaten zijn opgenomen in een milieueffectrapport (MER) en de daarbij behorende achtergrondrapporten. De tweede fase van de milieueffectrapportage zal tijdens de planuitwerking worden doorlopen.

 

Voorkeursalternatief

Op basis van de onderzoeksresultaten en in samenspraak met de regionale partners (provincie Zuid-Holland, gemeenten Waddinxveen, Gouda en Zuidplas, de hoogheemraadschappen van Rijnland en van Schieland en de Krimpenerwaard) is het Voorkeursalternatief geformuleerd. Het Voorkeursalternatief bestaat uit een verbreding van de A20 tussen de aansluiting Nieuwerkerk aan den IJssel en de aansluiting Gouda, op de A12. Het tracé wordt in beide rijrichtingen verbreed van 2x2 naar 2x3 rijstroken. In de richting Gouda wordt zodanig verbreed, waardoor er onder andere een vijfde rijstrook in het Gouwe-aquaduct wordt gerealiseerd. Dit gebeurt zonder ingrijpende  aanpassingen aan het aquaduct. Richting Nieuwerkerk aan den IJssel begint de verbreding vanaf de zogenaamde pergola (de onderdoorgang van de snelweg A20 onder de A12).

 

 

Beeld: Schematische weergave Voorkeursalternatief A20 Nieuwerkerk een den IJssel – Gouda

 

De minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen, heeft op 11 maart 2019 op basis van het Voorkeursalternatief de Voorkeursbeslissing genomen. Op dezelfde dag heeft de minister een bestuurlijke overeenkomst getekend met de eerdergenoemde regionale partners. In deze overeenkomst zijn afspraken opgenomen betreffende aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen, zoals het aanpassen van maximum snelheden, en meekoppelkansen, zoals maatregelen die inspelen op de toekomstige klimaatverandering. Meer informatie over aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen, meekoppelkansen en meer inhoudelijke informatie is te vinden op de projectwebsite www.mirta20nieuwerkerkgouda.nl.

 

Stand van zaken

 

Met de Voorkeursbeslissing door de minister van Infrastructuur en Waterstaat is het project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda overgegaan naar de planuitwerking. In deze fase wordt het Voorkeursalternatief verder uitgewerkt in een Ontwerptracébesluit (OTB), Tracébesluit (TB) en bijbehorend milieueffectrapport (MER).

 

Naast het (O)TB stelt Rijkswaterstaat ook een saneringsplan op ten behoeve van een saneringsbesluit (SB) voortkomend uit het Meerjarenprogramma Geluidssanering (MJPG).

Tevens maakt Rijkswaterstaat een start met het voorbereiden van de realisatie van de maatregelen. Meer informatie is hieronder te vinden onder het kopje “Vooruitblik”.

 

Rijkswaterstaat werkt aan het formuleren van een marktuitvraag voor een ingenieursbureau dat de bovengenoemde producten zal opstellen. Normaal gesproken wordt een ingenieursbureau gevraagd alleen een OTB, TB en MER te maken. Echter, het A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda project kent een grotere complexiteit vanwege het mee uitvragen van een saneringsbesluit MJPG en producten ten behoeve van de voorbereiding realisatie. Dit zorgt voor een langere doorlooptijd om te komen tot een goede marktuitvraag. De bundeling van fases leidt in het vervolg echter tot versnelling, zodat per saldo tijdwinst optreedt. Onder “Vooruitblik” vindt u een toelichting op de keuze voor het parallel schakelen van de drie trajecten.

 

Vooruitblik

 

Met een vooruitblik willen wij u nadere uitleg geven over de drie eerder genoemde trajecten in de planuitwerking. Ook vindt u hier een indicatieve planning.

 

1) (Ontwerp)tracébesluit en Milieueffectrapportage

Het Voorkeursalternatief wordt verder uitgewerkt en in detail onderzocht. De resultaten van de onderzoeken worden eerst opgenomen in een ontwerptracébesluit (OTB) en later in een tracébesluit (TB), met het bijbehorende Milieueffectrapportage (MER). Het MER uit de verkenningsfase wordt aangevuld met de uitkomsten van de onderzoeken van de planuitwerking.

 

2) Meerjarenprogramma Geluidsanering en Saneringsbesluit

Behalve een OTB, TB en MER zal parallel aan de planuitwerking ook een Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) saneringsplan worden opgesteld en zal een saneringsbesluit (SB) worden genomen. Het MJPG pakt een langdurige te hoge geluidbelasting bij woningen aan. Meer informatie over het MJPG vindt u hier.

 

De MJPG-opgave gekoppeld aan het project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda bevindt zich langs de wijken Mossen en Kruiden, in Nieuwerkerk aan den IJssel en onder andere bij de locatie Maria’s Hoeve, in Moordrecht. Het betreft een geluidsaneringsopgave, die ook zonder het A20-project uitgevoerd moet worden. Uit efficiency is de saneringsopgave gekoppeld aan het MIRT project A20 Nieuwerkerk aan den IJssel – Gouda.  Zo ondervinden weggebruikers en omwonenden minder hinder tijdens de uitvoering.

 

3) Voorbereiding realisatie

Om zo spoedig mogelijk te kunnen starten met de realisatie van de A20-maatregelen is er voor gekozen om de voorbereiding van de realisatiefase parallel te laten verlopen aan het opstellen van het OTB, TB en MER. Normaal gesproken start de voorbereiding van de realisatie pas na een onherroepelijk TB. Met het parallel schakelen wordt een versnelling van ongeveer anderhalf jaar beoogd. 

 

In het traject van de voorbereiding van de realisatie worden onder andere documenten opgesteld die nodig zijn voor de opdrachtverlening aan een aannemer die de A20-maatregelen en die van de MJPG-opgave zal uitvoeren. Zo kan snel na het onherroepelijk Tracébesluit de opdracht worden verleend.

 

Planning

Hieronder vindt u een indicatieve projectplanning. De planning is gebaseerd op een soepel verlopende planuitwerking en realisatiefase. Vertragende risico’s kunnen echter optreden gezien de complexiteit van de planuitwerking en de bodemgesteldheid van het gebied waarin werkzaamheden plaatsvinden.

 

  • Opstellen uitvraag ingenieursbureau: Tot eind 2019
  • Keuze ingenieursbureau: Begin 2020
  • Ontwerptracébesluit (OTB) gereed: Eind 2021
  • Start voorbereiding realisatiefase: Eind 2021
  • Tracébesluit (TB) gereed: Eind 2022
  • Gunnen opdracht realisatie: Begin 2023
  • Openstelling weg: Periode 2025/2027
Home