Stevige stad op slappe bodem

dinsdag - 16 juli 2019
Stevige stad op slappe bodem

Een brede coalitie van organisaties, waaronder gemeente, Waterschap en Rijk heeft samen met het bedrijfsleven, belangenorganisaties en kennisinstituten de lokale, nationale en internationale ontwikkelingen onderkend. Zij hebben de handen ineengeslagen in de coalitie 'Stevige stad op slappe bodem'. De coalitie heeft haar ambities verwoord in een door alle partners ondertekende intentieovereenkomst. De coaltie richt zich op en zoekt verbinding met lokale, regionale en (inter-)nationale initiatieven rondom bodemdaling en klimaatontwikkeling in stedelijk gebied.

 

In het Groene Hart is een probleem voor zowel stad als platteland. Om deze regio toekomstbestendig te maken investeren Rijk en acht lokale overheden gezamenlijk 20 miljoen euro in de Regio Deal bodemdaling Groene Hart. Dat schrijft minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mede namens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vandaag in een brief aan de Tweede Kamer. Nu er overeenstemming is over de specifieke invulling en financiering van de deal, kan de regio starten met de uitvoering.

Voor meer informatie verwijs ik u naar:

Reactie op deze ontwikkelingen van Hilde Niezen (wethouder Gouda en bestuurlijk trekker Regio Deal bodemdaling Groene Hart)

Hilde Niezen: “Ik spreek namens de bestuurders van de 8 betrokken partijen* dat we verheugd zijn met deze mijlpaal. Dit is zeer belangrijk, want we staan de komende decennia met de bodemdalingsproblematiek voor een grote en kostbare maatschappelijke opgave. Om de kennisontwikkeling in Nederland goed met elkaar af te stemmen en te verspreiden, werken we daarnaast samen met andere gemeenten uit het gebied, het Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling, het Platform Slappe Bodem en veenprogramma’s elders in het land. Na de zomer wordt de regiodeal officieel ondertekend. Dan gaan we keihard aan de slag met elkaar om oplossingen te vinden om de bodemdaling op het platteland en in de stad de baas te worden!“

 

* De 8 betrokken partijen zijn: gemeente Alphen aan den Rijn, gemeente Gouda, gemeente Woerden, provincie Zuid-Holland, provincie Utrecht, Hoogheemraadschap van Rijnland, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard.

 

Wat houdt de Regio Deal bodemdaling Groene Hart in?

Het Groene Hart en andere veengebieden kampen met een zakkende bodem door zetting en het inklinken van veengrond door ontwatering en droogte. De bodemdaling heeft grote impact vanwege de CO2 uitstoot vanuit het landelijk veengebied, het inklinken van agrarische gronden, en de kosten die met name in het stedelijk gebied in de miljarden lopen. Er zijn daarom nieuwe invalshoeken nodig voor o.a. het wegenonderhoud, de agrarische sector en de fundering van woningen. Binnen de Regio Deal bodemdaling Groene Hart werken overheden, kennisinstellingen, agrarische sector, bewoners en bedrijfsleven gezamenlijk aan een aanpak voor het omgaan met bodemdaling. Dit gebeurt door innovatieve experimenten uit te voeren en slim samen te werken. De kennis die in de regio wordt verzameld, kan ook op andere plaatsen in Nederland en mogelijk internationaal worden toegepast.

 

Home