Positieve cijfers Goudse jaarrekening 2018

maandag - 20 mei 2019
Positieve cijfers Goudse jaarrekening 2018

Gouds Dagblad  20 mei 2019

 

Positieve cijfers en noodzakelijke investeringen in de stad: dat blijkt uit de Goudse jaarrekening over 2018.

Samenhangende plannen voor nieuwe schoolgebouwen, realisatie van sociaal teams voor 0 tot 100+ jaar, minder mensen in de bijstand, verdere afname van huishoudelijk restafval, 271 nieuwbouwwoningen en minder meldingen van jeugdoverlast. Het is slechts een greep uit wat in 2018 is gerealiseerd in Gouda. Door gezamenlijke inspanning met maatschappelijke instellingen, zorgaanbieders, ondernemers, onderwijs en de vele Goudse vrijwilligers is dit mogelijk geworden. Investeringen in de stad zijn gedaan waar dat nodig was en tegelijkertijd is de financiële positie van de gemeente verbeterd.

 

Financieel is gestuurd om binnen de afgesproken kaders te blijven. Ten opzichte van de 2e begrotingswijziging heeft de gemeente een reëel overschot van 4,9 miljoen. Het overschot is het bedrag dat overblijft na verwerking van alle plussen en minnen. De gemeenteraad neemt in juli een besluit over de bestemming hiervan. De structurele lijn van de schuldpositie van Gouda is dalend. Deze daling is volgens de prognose en staat op 292 miljoen. Gouda blijft daarmee onder het schuldenplafond van 315 miljoen, zoals in het coalitieakkoord is afgesproken. De weerstandsratio is 1,8 en krijgt de beoordeling ‘ruim voldoende’ om risico’s af te dekken.

 

Aansprekende resultaten in de stad
Burgemeester Mirjam Salet: “Ook in 2018 is er onder andere hard gewerkt aan het terugdringen van het aantal woninginbraken. En met resultaat. De woninginbraken in Gouda zijn met maar liefst 28% afgenomen. Daarnaast kent het aantal meldingen van jeugdoverlast een reductie van 23%. Ik ben blij met de resultaten, al ben ik me ervan bewust dat beide onderwerpen onze aandacht blijven vergen en we dat niet zonder medewerking van onze inwoners kunnen. Samen maken we Gouda veiliger.”

Wethouder Thierry van Vugt: “De winkelleegstand in de binnenstad is gedaald naar 7%, zoals de herontwikkeling van het V&D-pand. Er zijn flinke stappen gezet met de herbestemming van erfgoed zoals het Weeshuiscomplex, het Spaardersbad, Cheese Experience en het Jozefpaviljoen. Ondernemers, onderwijs en gemeenten werken in toenemende mate samen aan arbeidsmarktaansluiting, zoals een centrum voor innovatief vakmanschap voor ICT en Zorg & Welzijn.”

 

Wethouder Rogier Tetteroo: “Het is gelukt om 6% minder mensen in de bijstand te hebben. Ook zijn er 629 langdurig bijstandsgerechtigden in beeld gebracht met Project 600. 
1.677 inwoners gebruiken nu de stadspas en 1.316 kinderen het kindpakket. Met woningcorporaties Mozaïek Wonen en Woonpartners Midden-Holland zijn nieuwe prestatieafspraken gemaakt voor huurwoningen in Gouda. Het is mooi dat we op deze manier betaalbare woningen krijgen, voor iedere portemonnee.”

 

Wethouder Corine Dijkstra: “Meerdere projecten zijn gestart voor de zorgaanpak van personen met verward gedrag. Ook hebben we in 2018 de zorg ingekocht. De diensten zijn inzichtelijker gemaakt en de administratieve lasten verlaagd. De proeftuin integrale toegang is afgerond en wordt inhoudelijk voortgezet. Het project Gewoon Thuis zorgde ervoor dat waar mogelijk meer cliënten thuis kunnen blijven wonen, en niet in een instelling. De onderlinge betrokkenheid die ik in Gouda signaleer, koester ik.” 

Wethouder Michiel Bunnik: “Met Gouda Onderneemt is een vernieuwde, economische actieagenda gemaakt. Door de subsidieregeling Sportimpuls zijn nieuwe sportactiviteiten voor kwetsbare doelgroepen gekomen wat sport en het sociaal domein verbindt. Daarnaast regende het sportmedailles in Gouda. ‘Kom binnen bij bedrijven’ trok met 46 bedrijven wel 300 bezoekers. De gemeentelijke klanttevredenheid scoort gemiddeld een 4,2 op een 5-puntsschaal. Samen zorgen we voor een mooi Gouda.” 

Wethouder Hilde Niezen: “Voor ons historisch Gouda is het goed dat het gelukt is om de gezamenlijke regiodeal voor bodemdaling binnen te halen. In Gouda zijn 40 groen-moet-je-doen initiatieven op weg geholpen en het huishoudelijk restafval is van 185kg afgenomen naar 116kg per huishouden. Ik ben er trots op dat Gouda steeds groener en duurzamer wordt en kijk ernaar uit daar de komende jaren samen met bewoners, ondernemers en instellingen aan verder te werken.”


Foto: Digitaal Dagblad

Home