Burgemeester Milo Schoenmaker ereburger van Gouda

woensdag - 9 januari 2019
Burgemeester Milo Schoenmaker ereburger van Gouda

Op woensdag 9 januari, tijdens de bijzondere raadsvergadering ter ere van zijn afscheid als burgemeester van Gouda, ontving de heer Milo Schoenmaker de erepenning van de stad Gouda. Hij ontvangt de titel ereburger van Gouda als dank voor zijn grote inzet voor de stad en haar inwoners.

De heer Schoenmaker is onder meer gewaardeerd vanwege zijn rol als burgervader. Voor iedere Gouwenaar toonde hij interesse en nam hij de tijd om zich te laten informeren over de bezigheden. Hij kwam graag buiten het Huis van de Stad bij ondernemers, evenementen en organisaties. Dat maakte hem een geliefde burgemeester. Daarnaast heeft hij ook veel bereikt op het gebied van veiligheid, regionale samenwerking en legde hij verbindingen tussen bevolkingsgroepen in de stad. Bovendien was hij actief binnen landelijke bestuurlijke netwerken waardoor Gouda ook op landelijk niveau goed in beeld kwam. In 2016 verkeerde Gouda in een bestuurlijke crisis, en was burgemeester Schoenmaker zelfs gedurende enige maanden de enige bestuurder van de stad; geen eenvoudige opgave.

Verbetering veiligheid
De heer Schoenmaker heeft zich als burgemeester ingezet voor de verbetering van de veiligheid in Gouda. Relatief snel na zijn aantreden heeft hij de zogenaamde ‘Top 60’-aanpak neergezet. Onder zijn aansturing werken ondernemers en bewoners meer samen met politie en gemeente bij het vergroten van de veiligheid. Er zijn wijk- en buurtinitiatieven gestart om de sociale cohesie en veiligheid te vergroten en er zijn stimuleringsregelingen ingesteld voor bewoners om maatregelen te kunnen nemen die gericht zijn op veiligheid. De intensieve aanpak met een scherpe focus heeft de afgelopen jaren geleid tot een aanzienlijke daling van het aantal woninginbraken in Gouda en het terugdringen van de criminaliteit en (jeugd)overlast. Daarnaast heeft burgemeester Schoenmaker zich sterk gemaakt voor het opzetten van een Goudse aanpak gericht op het tegengaan van radicalisering, ondermijning en polarisatie.

Regionale samenwerking
Bij zijn aantreden lag het accent in de regionale samenwerking nog vooral op structuurdiscussies, zoals de organisatie van het ISMH en de Gemeenschappelijke Regeling Midden-Holland. De samenwerking met Alphen en Woerden stond destijds nog niet of nauwelijks op de agenda. Burgemeester Schoenmaker heeft de afgelopen jaren er persoonlijk aan bijgedragen dat hierin wezenlijke veranderingen zijn gerealiseerd en stappen voorwaarts zijn gezet. Zo is er inmiddels een strategische regionale agenda Midden-Holland, en wordt op de schaal van het Groene Hart samen gewerkt met provincies, waterschappen en de Rijksoverheid aan een regiodeal.

Verbinding en tolerantie
Burgemeester Schoenmaker heeft bijgedragen aan het verbinden van verschillende bevolkingsgroepen, geloven en nationaliteiten. Gouda is vanuit de historie een tolerante stad en burgemeester Schoenmaker heeft er veel aan gedaan om de stad voor iedereen een goede basis te laten zijn ongeacht achtergrond en geloof. Dat deed hij onder andere via het organiseren van stadsdebatten. Hij heeft zich daarnaast persoonlijk ingespannen voor het vinden van een oplossing voor het gebrek aan gebedsplekken van de Goudse moskeeën.

Landelijke netwerken
Ook was hij actief in diverse landelijke netwerken waaronder het dagelijks bestuur van de G40 en de Commissie Bestuur en Veiligheid van de VNG. Als voorzitter van de 4e VNG Denktank richtte hij zich op het thema regionale samenwerking. Zijn deelname aan deze landelijke netwerken zorgde ervoor dat Gouda méér in beeld kwam bij andere gemeenten, VNG en Rijk en dat de informatiepositie van Gouda bij landelijke vraagstukken – onder meer bij de tekorten in het sociale domein – werd versterkt.

De erepenning van de stad Gouda
De erepenning van de gemeente Gouda is de hoogste stadsonderscheiding. Zij wordt sinds 1939 in zeer bijzondere gevallen toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid aan hen die zich voor Gouda in hoge mate verdienstelijk hebben gemaakt. Of door hun grote en algemeen erkende verdiensten op enigerlei gebied zich die toekenning waardig hebben gemaakt.

Home