vereniging


< TERUG

Gouda Onderneemt, organisatie en werkwijze

Een goede en vooral effectieve samenwerking binnen Gouda en binnen de regio tussen bedrijfsleven en de (gemeentelijke) overheden is noodzakelijk om de economische vitaliteit te versterken. Een duidelijke positionering van Gouda e.o. is gewenst om aansluiting te blijven houden bij vele initiatieven zoals de “zuidvleugel”. Dat samenwerking loont en op deze wijze kan, blijkt uit het feit dat in een korte tijd een Actieprogramma Economie vastgesteld door de samenwerkende partners te weten: de Gemeente Gouda, RHID, SOG, VNO/NCW en de GBC. Hierbij is binnen de verschillende thema’s en werkgroepen voortgang geboekt. In juni 2015 werd deze samenwerking verder versterkt door de oprichting van de ondernemersvereniging Gouda Onderneemt.

 

Ondernemersvereniging Gouda Onderneemt

De bestaansgrond van Gouda Onderneemt is de behoefte aan samenwerking tussen een aantal partijen ten aanzien van de economie in Gouda. In Gouda Onderneemt worden de ondernemersbelangen van het Gouds bedrijfsleven gebundeld. Gouda Onderneemt is een vereniging met ondernemers als leden. In deze vereniging zijn daarnaast de belangen van ondernemers uit de horeca & detailhandel via de SOG en de ondernemers van de bedrijventerreinen via de VBG verankerd in de verenigingsstructuur. Gouda Onderneemt werkt samen met meerdere ondernemersclubs en andere partijen in Gouda. Ook in het Platform Economie wordt samengewerkt met andere partijen, zoals de ondernemersorganisatie VNO-NCW, alsook de met de gemeente Gouda, het onderwijscluster en het zorgcluster in Gouda.

 

Visie

Gouda Onderneemt is de meest invloedrijke ondernemersvereniging waarin Goudse ondernemers zich thuis voelen om te netwerken en waarin zij hun belangen optimaal behartigd zien bij de gemeente en andere stakeholders bij ondernemend Gouda en omgeving.

Missie

Gouda Onderneemt wil door het verenigen van ondernemers, ondernemingen, ondernemersverenigingen en andere stakeholders en hun belangen bijdragen aan een gestructureerde, groeiende economie in Gouda en directe omgeving. Gouda Onderneemt wil deze belangen behartigen en ervoor zorgen dat ondernemend Gouda elkaar kent en opzoekt waar nodig om gezamenlijk het ondernemersklimaat en de gehele economie in Gouda en directe omgeving te versterken. Als zodanig fungeert Gouda Onderneemt voor overheden als aanspreekpunt voor ondernemend Gouda.

 

Doelstellingen

De organisatie Gouda Onderneemt voert gezien de genoemde missie een beleid dat als doelstellingen krijgt:

 1. Het vormen van één actieve ondernemersvereniging in Gouda en directe omgeving die onder andere de succesvolle thema’s en activiteiten van de VBG en SOG in zich verenigt
 2. Gouda Onderneemt zelf op de kaart te zetten in Gouda en directe omgeving
 3. Realiseren afspraken die met de gemeente gemaakt worden ten aanzien van de economische agenda, onder andere via het Platform Economie
 4. Bijdragen aan een aantrekkelijk klimaat voor ondernemers ten einde economische groei te realiseren door het verzorgen van netwerkactiviteiten, ondernemersprijzen, kennisoverdracht en inspiratie.
 5. Optimaal benutten beschikbare subsidies en fondsen ten behoeve van het behartigen van de gebundelde belangen van ondernemers in Gouda en directe omgeving.

 

Strategie

De geformuleerde strategie loopt over een langere periode en vormt daarmee het centrale uitgangspunt voor beslissingen die op kortere termijn genomen moeten worden. Hierbij wordt een horizon van 5 jaar genomen. De strategie is een selectie van activiteiten waarin een Gouda Onderneemt zich kan onderscheiden in de markt en hierdoor in staat zal zijn de doelstellingen te realiseren.

 1. Het mobiliseren van ondernemers in en rond Gouda om gestructureerd de meest relevante beleidsdossiers ten behoeve van Goudse ondernemers op te pakken, samen met bestuurlijke stakeholders via het platform
 2. Intensieve ledenwerving om zo veel mogelijk Goudse ondernemers te verenigen
 3. Gestructureerd overleg met gemeentefunctionarissen en aanpalende organisaties zoals KvK en andere stakeholders, ook in de regio met nader te bepalen relevante organisaties
 4. Het bijeenbrengen van ondernemers ten behoeve van kennisuitwisseling, netwerken en educatie
  • Organiseren bijeenkomsten, deels inhoudelijk, deels met puur netwerkkarakter
 5. Actieve communicatie over, van en door ondernemers over voor hen relevante onderwerpen waarmee de binding tussen de ondernemers en de gezamenlijkheid gestimuleerd wordt
  • Uitgeven periodieken (in ieder geval nieuwsbrieven en bijhouden eigen website)
  • Opbouwen en actief onderhouden online communicatieplatform
  • Gestructureerde publiciteit in lokale en regionale media

 

Platform Economie

Op initiatief van Gouda Onderneemt is met de gemeente Gouda een Platform Economisch Programma (Platform Economie) opgericht. Dit is een overlegorgaan waarin naast Gouda Onderneemt en de gemeente Gouda ook VNO-NCW zitting heeft en vertegenwoordigers uit het onderwijsveld en het zorgveld. In dit platform wordt de uitvoering van het Actieprogramma Economie geborgd. De coördinatie en uitvoering krijgt daarmee een eigenstandige positie tussen alle betrokken partijen in, maar samen mét alle betrokken partijen. De ondernemersvereniging Gouda Onderneemt zorgt voor het ‘verenigen’ van de ondernemers. Hun belangen worden vervolgens vertegenwoordigd in het platform. De leiding van het platform is in handen van de ondernemersvereniging Gouda Onderneemt en de gemeente Gouda samen. In het overleg in het platform is een Actieprogramma opgesteld. De uitvoering daarvan is gestructureerd langs 9 thema’s. Per thema zijn een of meerdere werkgroepen ingesteld. Hier vindt u de thema’s.

 

Organisatiestructuur Gouda Onderneemt  

Het platform organiseert de uitvoering van het Actieprogramma Economie onder leiding van Gouda Onderneemt en de gemeente Gouda. De ondernemersvereniging Gouda Onderneemt is zodanig georganiseerd dat er een directe verbintenis is met het Platform Economie. Gouda Onderneemt zelf ziet er zo uit:

[schema volgt]

Kijkend naar de activiteiten van de vereniging, commissies en de vertegenwoordiging binnen het bestuur dan ziet het plaatje er als volgt uit:

schema-gouda-onderneemt-uitgebreid-191016

schema-gouda-onderneemt-uitgebreid-191016

Verenigingskenmerken

Leden

 • Natuurlijke of rechtspersonen die een bedrijf of zakelijke activiteiten uitoefenen.
 • Begunstigers die niet binnen bovenstaande criteria passen maar wel een bijdrage leveren aan de vitaliteit en het ondernemersklimaat van Gouda.

Bestuur

 • Het bestuur bestaat (voornamelijk) uit ondernemers.
 • Een tweetal bestuursleden is rechtstreeks vertegenwoordigers van de SOG, vereniging van verenigingen detailhandel en horeca.
 • Een tweetal bestuursleden is rechtstreeks vertegenwoordigers van VBG, Vereniging Bedrijventerreinen Gouda.
 • Enkele ‘algemene, onafhankelijke’ bestuursleden (ondernemersveld/uit de leden).
 • Het bestuur wordt door de ledenvergadering gemandateerd.
 • Binnen het bestuur zullen besluiten ten aanzien van bedrijventerreinen of horeca & detailhandel gedragen dienen te worden door de respectievelijk door hen afgevaardigde bestuurder of bestuurders. Zo heeft de vertegenwoordiger binnen het bestuur uiteindelijk een beslissende stem aangaande besluiten die bedrijventerreinen, respectievelijk horeca & detailhandel, aangaan.
 • In het bestuur is ook een VNO-NCW bestuurder uitgenodigd ten behoeve van maximale samenwerking en bundeling van belangen maar zonder stemrecht gezien het eigenstandige karakter van de VNO-NCW.

 

Officemanagement (secretariaat)

 • Het officemanagement voert de communicatie uit tbv PR, website en nieuwsbrieven. De communicatiecommissie werkt samen met het secretariaat en levert input en voert in afstemming communicatieacties uit.
 • Het officemanagement draagt ook zorg voor de dagelijkse werkzaamheden zoals het organiseren van evenementen, in samenwerking met de communicatiecommissie en al dan niet in samenwerking met anderen.
 • Het officemanagement voert het secretariaat onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
 • Het officemanagement heeft een belangrijke rol in de communicatie tussen leden, bestuur en het platform, daarbij helpen actieve leden van de vereniging via de communicatiecommissie.
 • Door het bestuur wordt bepaald welke dossiers/werkzaamheden voortvloeiend uit de samenwerking in het Platform Economie door het officemanagement van Gouda Onderneemt worden opgepakt.

 

Commissie communicatie, ledenwerving en events

 • Deze commissie bestaat uit een aantal actieve leden. Deze zorgen voor de aanvoer van ‘ondernemersnieuws’ naar het officemanagement/bestuur van Gouda Onderneemt ten behoeve van nieuwsbrieven, website en PR
 • Leden van deze commissie pakken ook zelf communicatiezaken op
 • Commissie stelt samen met secretariaat en bestuur de activiteitenkalender op jaarbasis op
 • Organiseren samen met secretariaat van Gouda Onderneemt (leden-)bijeenkomsten
 • Participeren/meewerken aan organisatie van bijeenkomsten samen met andere verenigingen/instanties
 • Bedenken, initiëren en helpen uitvoeren ledenwerfacties

 

Commissie Actieprogramma Economie

 • Uitgangspunt is dat de ondernemers die mede op initiatief van Gouda Onderneemt betrokken zijn bij de uitvoering van het Actieprogramma Economie worden geacht zoveel mogelijk zelfstandig deze activiteiten te ontplooien, al dan niet op initiatief van het bestuur van Gouda Onderneemt. De voortgang wordt gerapporteerd binnen de commissie Actieprogramma Economie en via hen aan het bestuur van Gouda Onderneemt.
 • Leden van deze commissie zijn in ieder geval de verantwoordelijk bestuursleden (SOG en VBG)
 • Vanuit het platform komt via deze weg periodiek nieuws over de voortgang, dit is input voor het bestuur én voor de nieuwsvoorziening van Gouda Onderneemt.

 

SOG, VBG, Cluster Onderwijs, Cluster Zorg & welzijn en Duurzaamheid Platform Gouda

 • In het bestuur is SOG en VBG vertegenwoordigd. Deze zorgen op hun beurt voor het bemensen van de werkgroepen die aan de slag zijn met de invulling en uitvoering van het Actieprogramma Economie.
 • De beide clusters Onderwijs en Zorg & Welzijn zijn vertegenwoordigd in het bredere Platform Economie
 • Het Duurzaamheid Platform Gouda is vertegenwoordigd in het bredere Platform Economie

 

OFG

 • Alle genoemde partijen (inclusief clusters onderwijs en zorg & welzijn), dan wel de onderliggende verenigingen hebben rechten op OFG gelden. Deze partijen zullen een lump sum bijdrage als percentage van hun OFG geld leveren aan de begroting van Gouda Onderneemt.
 • Daarnaast leveren de partijen kennis, kunde en inzet aan Gouda Onderneemt in bestuurlijke zin en voor het platform

 

Business events

 • Gouda Onderneemt organiseert jaarlijks verschillende activiteiten. Gedeeltelijk zijn deze volledig inhoudelijk van aard, bijvoorbeeld tbv het Actieprogramma Economie Gouda 2014-2015 e.v. in samenwerking met het platform, maar ook (eigen) netwerkbijeenkomsten. Dit kunnen nieuwjaarsrecepties zijn, lezingen, bedrijfsbezoeken of thematische netwerkbijeenkomsten al dan niet in samenwerking met andere organisaties. Gestreefd wordt naar enkele grote eigen Gouda Onderneemt evenementen op jaarbasis. Veel evenementen en activiteiten worden gezamenlijk georganiseerd met bijvoorbeeld de Goudse Business Club.
 • Bij alle evenementen waar Gouda Onderneemt bij betrokken is, is op het evenement deze betrokkenheid zichtbaar door middel van het logo van Gouda Onderneemt.

 

Financiën

Een stabiele inkomstenbron is noodzakelijk voor de continuïteit van Gouda Onderneemt. Er zijn middelen nodig voor onder andere de (centrale) secretariële activiteiten, PR, communicatie, websites, evenementen.

 • Inkomsten

De SOG en de VBG zijn de primaire organisaties en zullen een lump sum per jaar bijdragen, op dezelfde wijze zal onderwijs een bijdrage leveren. Dit geldt ook voor de beide clusters (onderwijs en zorg & Welzijn). Daarnaast wordt de vereniging gefinancierd uit contributies van de leden.

 • Uitgaven

Gouda Onderneemt draagt de kosten voor bestuursondersteuning, andere verenigingsuitgaven en de basiskosten voor eigen evenementen zoals ledenvergaderingen en nader te bepalen (sociale) activiteiten en netwerkbijeenkomsten. Werkgroepen binnen de thema’s van het Actieprogramma Economie worden verondersteld self supporting te zijn. Bestuur is onbezoldigd. De ledenvergadering keurt jaarlijks de begroting goed.

 • Financiële controle

De jaarlijkse financiële controle wordt door een kascontrolecommissie gedaan die bestaat uit 2 leden die door de ledenvergadering worden benoemd.

 

Activiteiten Gouda Onderneemt

 1. Maandelijkse bestuursvergaderingen
 2. Periodiek overleg in Platform Economie
 3. Jaarlijkse of halfjaarlijkse ledenvergadering (2 momenten in het jaar).

Ledenvergaderingen zijn de ‘belangrijkste’ bijeenkomsten voor de leden. Op interessante locaties en met boeiende (gast-)sprekers. Dit zijn twee belangrijke netwerkmomenten voor de leden.

 1. Periodiek overleg met gemeente op bestuursniveau, 2 maal per jaar
 2. Regelmatig ondernemers overleg in regionaal verband:
  1. Midden Holland Onderneemt
  2. Groene Hart Onderneemt
 3. Regelmatig overleg met overheden in regionaal verband:
  1. Bestuurlijk overleg Economie, Onderwijs en Arbeidsmarkt Midden Holland
  2. Bestuurlijk overleg Groene Hart Werkt
 4. Bundelen rapportages uit het platform met status van Actieprogramma Economie ten behoeve van overleg met gemeente én voor communicatie (nieuwsbrief, website en publiciteit)
 5. Maandelijkse nieuwsvoorziening door middel van e-mail nieuwsbrief. Deze kan gaan naar alle ondernemers in Gouda die zich hiervoor hebben aangemeld.
 6. Nieuwjaarsreceptie met Regionale Ondernemersprijs (Midden Holland)
 7. Faciliteren netwerkbijeenkomsten al dan niet in combinatie met inhoudelijk thema (bijvoorbeeld Duurzaamheid Platform Gouda), bijeenkomst met onderwijs bijvoorbeeld over aansluiting arbeidsmarkt, bedrijfsbezoeken etc.
 8. Onderhouden website Gouda Onderneemt welke naast actueel ondernemersnieuws en agenda ook een platform is voor exposure van leden
 9. Nader te bepalen gezamenlijke evenementen en bijeenkomsten met GBC, VNO-NCW, OVW en mogelijk anderen

 

Ledenpropositie

Potentiële leden van Gouda Onderneemt zijn alle ondernemers in Gouda en directe omgeving. Lidmaatschap geldt in beginsel voor een onderneming/organisatie waarbij één natuurlijke persoon vertegenwoordigd is bij activiteiten van Gouda Onderneemt. Voor grotere organisaties en besturen van aangesloten verenigingen via SOG en VBG worden nadere afspraken gemaakt mbt vertegenwoordiging bij activiteiten.

Waarom lid worden van Gouda Onderneemt?

 1. Met uw lidmaatschap van de vereniging Gouda Onderneemt ondersteunt u de gezamenlijke belangenbehartiging van ondernemers in Gouda en directe omgeving: richting de gemeente waarmee periodiek een actieprogramma wordt opgesteld om de economie in Gouda te ontwikkelen en richting relevante andere organisaties in Gouda en directe omgeving.
 2. Het lidmaatschap geeft recht op kosteloze deelname aan netwerkactiviteiten en kennisbijeenkomsten die door de vereniging worden georganiseerd. Zoals ledenvergaderingen en andere (netwerk)bijeenkomsten.
 3. Door middel van een periodieke nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van alle relevante zaken voor ondernemend Gouda, zoals subsidies, ontwikkelingsplannen, diverse ondernemersinitiatieven etc.
 4. U wordt als lid van Gouda Onderneemt uitgenodigd bij alle activiteiten die Gouda Onderneemt zelf organiseert en bij activiteiten die samen met andere organisaties worden georganiseerd, zoals bijvoorbeeld het Miljoenenontbijt van VNO-NCW, Ondernemersprijs, Gouwe Zaken en regelmatige netwerkbijeenkomsten in samenwerking met onder andere de Goudse Business Club.
 5. U ontvangt uitnodigingen voor bijeenkomsten die niet door Gouda Onderneemt worden georganiseerd, maar die door het bestuur wel van harte worden aanbevolen.
 6. Als lid van Gouda Onderneemt kunt u gebruik maken van de publiciteitsmogelijkheden die geboden worden via het online communicatieplatform van de vereniging en via de nieuwsbrief en website om op deze wijze exposure voor de eigen onderneming te realiseren.
 7. U kunt een actieve bijdrage leveren aan de thema’s en acties in het Actieprogramma Economie. Gouda Onderneemt levert de infrastructuur om uw invloed aan te wenden en u zelf in te zetten voor de economie in Gouda.

 

Wie kan lid worden?

 1. Ondernemers in en in directe omgeving van Gouda. Individueel lidmaatschap is persoonsgebonden en geeft recht op deelname aan alle activiteiten van de vereniging
 2. Bedrijfslidmaatschap is mogelijk, lidmaatschap geldt dan voor het aantal personen waarvoor contributie wordt betaald.
 3. Ondernemersverenigingen worden niet zelf lid, maar zijn vertegenwoordigd door SOG of VBG. Deze zijn bijzonder lid en hebben ieder recht op twee individuele lidmaatschappen die door de SOG en VBG zelf aan bestuursleden of leden worden toegekend, eventueel per activiteit van Gouda Onderneemt.

 

 

 

Delen:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone