Structuurversterking


< TERUG

Structuurversterking is erop gericht om de kwaliteiten van de Goudse economie beter te benutten en in te zetten in regionaal en bovenregionaal verband.

Aansluiting zoeken bij topsectorenbeleid van het Rijk door versterking samenwerking MKB d.m.v. sectoroverleggen
De economie van Gouda is divers (zie bijlage 1). Dit be- tekent dat de economie minder kwetsbaar is. Het brengt ook met zich mee, dat de economie van Gouda geen dui- delijk herkenbaar profiel heeft. In het kader van het thema structuurversterking willen we de sectoren die Gouda in huis heeft, zichtbaarder maken en meer reliëf geven. We doen dat door het organiseren van sectoroverleggen. Hiervoor werken we nauw samen met de het 3-O overleg. Het gaat om de sectoren Zorg, ICT, Ingenieursdiensten, Maakindustrie en Techniek, Bouw, Groothandel. Ambassadeurs van GO! benaderen de bedrijven om een toelichting te geven op de doelstelling van het overleg. De gemeente faciliteert de organisatie van ronde tafels. Bij de ronde tafels wordt onderzocht of er onderwerpen zijn waarop bedrijven elkaar vinden en worden acties benoemd.

Actief betrokken zijn bij Regionaal Strategisch Platform (i.o.) van de Nieuwe Regio
Er vindt een transformatie plaats van de regio Midden-Holland naar ‘de Nieuwe Regio’. Een van de kenmerken van de Nieuwe Regio is dat de maatschappelijke partners meer met elkaar zullen samenwerken om de belangen van de regio te behar- tigen en om de kwaliteiten van de regio te versterken. Hiertoe wordt een Regionaal Strategisch Platform in het leven geroepen. We willen een vertegenwoordiger van het bestuur van GO! naar het Platform afvaardigen.

Benutten kansen voor Gouda in (boven) regionale samenwerking
De economie van het Groene Hart staat de laatste tijd in warme belangstelling. Verschillende onderzoeksrap- porten zijn hierover uitgebracht, o.a. van de Rabobank en de ING bank. Cie. Hendrikx heeft geconstateerd, dat de regio Midden-Holland minder zichtbaar is in de Zuidvleugeleconomie van de provincie Zuid-Holland en in het topsectorenbeleid van het Rijk5. Gouda en de regio Midden-Holland hebben in dit kader echter zeer veel te bieden, zie ook hoofdstuk 2 van dit actieprogramma. In het kader van het thema Structuurversterking willen we een kansenkaart voor de Goudse economie ontwikkelen gericht op (boven)regionale samenwerking.

Delen:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone