Taskforce leegstand


< TERUG

Op 16 oktober 2013 organiseerde de gemeenteraad van Gouda een informatiebijeenkomst over de leegstand van kantoren. Kantorenleegstand is een dubbel probleem; het is slecht voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid van Gouda en het heeft een negatieve uitstraling op het vestigings- klimaat op bedrijventerreinen en kantorenlocaties, met
het gevaar van afglijden van deze locaties en wegtrek- ken van aldaar gevestigde bedrijven. Daarom wordt in het kader van het actieprogramma economie, binnen het thema Ruimtelijk beleid, een Taskforce leegstand in het leven geroepen. Deze Taskforce zal via een benadering op pandniveau aan de problematiek gaan werken.

De gemeente heeft samen met de Stec groep drie subsidieaanvragen ingediend bij de provincie Zuid-Holland (in het kader van de regeling Planvormingsubsidie Bedrijven-terreinen), gericht op het uitlokken van private investeringen op bedrijventerreinen. De subsidieaanvragen zijn gericht op Gouwespoor, Gouwestroom en Goudse Poort. Wanneer de subsidies worden toegekend, zal dit het kader zijn waarbinnen de Taskforce leegstand gaat opereren. Wanneer de subsidies niet worden gehonoreerd, wordt een alternatief plan opgesteld.

In het algemeen geldt ten aanzien van het onderwerp leegstand, dat de focus gericht moet zijn op creativiteit om alternatieve functies voor bestaande panden te ont- wikkelen en voldoende flexibiliteit in regelgeving en be- stemmingsplannen om deze alternatieve functies mogelijk te maken. Uiteraard binnen kaders van (sociale) veiligheid, bereikbaarheid en de gevolgen voor de (toekomstige) bedrijfsvoering van reeds gevestigde bedrijven. Oplos- singen kunnen mogelijk ook gevonden worden in tijdelijke invulling van leegstaande panden.

Uitgangspunt is een passend aanbod dat aansluit bij gebruikerswensen van bedrijven in de toekomst, zodat Gouda aantrekkelijk blijft als vestigingsstad. De samen- werkingsrelatie tussen het college en het bestuur van GO! zal ook worden ingezet bij niet binnen regels passende verzoeken waarbij in gezamenlijkheid wordt gekeken naar oplossingen, zo nodig in overleg met het REO of de provincie.

De versterking van de samenwerkingsrelatie tussen gemeente, ondernemers en onderwijs die in dit actie- programma economie gestalte krijgt, betekent op zich ook een impuls voor het vestigingsklimaat van bedrijven in Gouda.

Delen:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone