Onderwijs en arbeidsmarkt


< TERUG

Voor het thema Onderwijs en arbeidsmarkt is al een publiek-private werkgroep actief, het 3-O overleg. Hierin werken ondernemers, onderwijs en overheid samen. De werkgroep wordt voorgezeten door een vertegenwoor- diger van VNO-NCW. Het 3-O overleg heeft scherpe ambities voor Gouda benoemd, zoals het in samenwer- king met ondernemers ontwikkelen van het MBO onder- wijs tot het beste van de regio. Het 3-O overleg werkt op basis van een werkprogramma. Dit vindt plaats op continue basis. Daarnaast is voor 2014 een aantal speerpunten benoemd:

  • Versterken samenwerking ondernemers, overheid en onderwijs door benoemen ambassadeurs en organise- ren van sectorbijeenkomsten (zie ook Structuurverster- king);
  • MBO in Gouda versterken en streven naar beste MBO in de regio;
  • Werkgeversservicepunt meer zichtbaarheid geven;
  • Voorbereiding Participatiewet.

Versterken samenwerking ondernemers, overheid en onderwijs door benoemden ambassadeurs en organi- seren van sectorbijeenkomsten

Op 18 november 2013 vond in het Huis van de Stad een zogenaamde ‘werktop’ plaats voor de zorgsector. Vertegenwoordigers van zorgorganisaties in Gouda kwamen onder voorzitterschap van de voorzitter van het 3-O overleg bij elkaar om met elkaar te discussiëren over de uitdagingen en knelpunten ten aanzien van ontwik- kelingen op de arbeidsmarkt en in het onderwijs van de zorg. Tijdens dit overleg zijn spontaan ideeën voor nieuwe samenwerkingsverbanden ontstaan. Door met elkaar in gesprek te gaan konden nieuwe verbindingen worden gelegd waarbij de uitdaging voor de ene partij mogelijk kan uitgroeien tot een hulpmiddel voor een andere partij. Partijen hebben elkaar gevonden en afgesproken geza- menlijk projectideeën te verkennen. Het faciliteren van dit type sectoroverleggen is een belangrijk aandachtspunt voor het 3-O overleg voor 2014. In ieder geval hebben ondernemers in de groothandel en bouw al aangegeven behoefte te hebben aan zo’n overleg. Ook voor andere sectoren zullen bijeenkomsten worden georganiseerd. Het vergroten van de organisatiekracht van sectoren draagt bij aan een versterking van de economie van Gouda.

MBO in Gouda versterken en streven naar beste MBO in de regio
De voorzitter van het College van Bestuur van het ROC ID College heeft de ambitie uitgesproken dat het ROC ID College tot de top drie van best presterende ROC’s zal behoren. Een goede aansluiting bij de arbeidsmarkt en voldoende stageplekken en leerwerkplekken zijn hiervoor in randvoorwaardelijke zin essentieel. Deze kunnen in samenwerking met werkgevers worden gerealiseerd. De ambitie om het MBO in Gouda te versterken en te streven naar beste MBO in de regio is overgenomen door het 3-O overleg en wordt opgenomen in het werkprogramma.

Werkgeversservicepunt meer zichtbaarheid geven

Het Werkgeversservicepunt is in 2013 van start gegaan. Binnen het Werkgeversservicepunt werken de gemeenten Gouda, Waddinxveen en de K-5 (Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist) samen met het UWV en Promen. Met de oprichting van het Werkgeversservice- punt is er één regionaal aanspreekpunt voor werkgevers ontstaan, waar zij terecht kunnen voor tal van vragen m.b.t. de arbeidsmarkt, zoals vragen over financiële regelingen, het aannemen van personeel met een afstand tot de arbeidsmarkt, het vervullen van vacatures, etc. Werkzoekenden kunnen in de toekomst bij het Werkge- versservicepunt terecht voor informatie over vacatures, scholing, banenmarkten etc. Hierdoor vervult het Werk- geversservicepunt een belangrijke schakelfunctie op de (regionale) arbeidsmarkt. Ondernemers hebben aangege- ven dat zij meer informatie wensen over de veranderingen in de sociale wetgeving, financiële arrangementen bij het aannemen van moeilijk bemiddelbaar personeel, etc. Het nog meer en beter uitdragen van het Werkgeversservice- punt als het aanspreekpunt voor deze vraagstukken is een belangrijke uitdaging voor 2014.

Voorbereiding Participatiewet

Op 1 januari 2015 treedt de Participatiewet in werking. Gemeenten zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de mensen die kunnen werken, maar die het zonder steuntje in de rug niet redden op de arbeidsmarkt. In het Sociaal Akkoord zijn afspraken gemaakt om tot 2026 in totaal 125.000 extra banen in te richten voor mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. De uitvoering van de wet vindt plaats in de 35 arbeidsmarktregio’s in Neder- land. Voor de regio Midden-Holland betekent dit een opgave om rond de 2.000 mensen die niet in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen, tot 2026 aan het werk te helpen. Op jaarbasis gaat het om zo’n 200 banen.

Gemeenten krijgen de mogelijkheid om loonkosten- subsidie te verstrekken waarmee een baan beter be- reikbaar wordt voor mensen met een arbeidsbeperking. Werkgevers betalen dan het loon aan de werknemer vol- gens de geldende arbeidsvoorwaarden. Voor het verschil tussen iemands arbeidsproductiviteit (de loonwaarde) en het wettelijk minimumloon, ontvangt de werkgever dan een loonkostensubsidie van de gemeente.

Onlangs is afgesproken dat werkgevers in 2014 al 5000 banen beschikbaar stellen. Voor Midden-Holland betekent dit dat er zo’n 75 banen beschikbaar moeten komen.

Van jaar tot jaar houdt het kabinet bij hoeveel banen er voor mensen met een arbeidsbeperking zijn bijgekomen. Er treedt een wettelijke quotumregeling in werking als deze banen er niet komen. In 2016 is het eerste beoorde- lingsmoment op basis van de resultaten in 2015.

De Participatiewet heeft grote gevolgen voor de betrok- kenen, de gemeente en de werkgevers. Nauwe samen- werking tussen gemeente en werkgevers (zo mogelijk sectorgericht), met betrokkenheid van VNO-NCW (partner in het Sociaal Akkoord) is noodzakelijk om de invoering van de Participatiewet soepel te laten verlopen. Hier zetten we in 2014 op in.

Delen:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone