Innovatie en kennismanagement


< TERUG

Onder het thema Innovatie en kennismanagement vallen alle activiteiten die erop gericht zijn om nieuwe onderwerpen of elementen aan de economische structuur van Gouda toe te voegen. Vanwege de aard van de activiteiten vinden deze op dit moment nog niet plaats of zijn nog in ontwikkeling. Vernieuwing komt vaak tot stand door verbindingen te leggen over bestaande grenzen; dit kunnen organisatiegrenzen zijn, grenzen van sectoren, gemeentegrenzen en regiogrenzen.

Stimuleren van samenwerking tussen bedrijven en onderwijsinstellingen gericht op het toepassen van (technologische) kennis tussen bedrijven en/of onderwijsinstellingen, waarbij de gemeente een faciliterende rol vervult (kennismanagement)
Op dit moment loopt in het kader van het thema Stads- markering en Toerisme een succesvolle samenwerking tussen Centric, de Haagse Hogeschool en de gemeente. Onder het motto ‘Gouda, historische stad in de 21e eeuw’ ontwikkelen twee teams van internationale studenten een visie voor Gouda 2020 op het gebied van winkelen
en toerisme. Het onderzoek heeft als doel Gouda met behulp van moderne technologieën op de kaart te zet- ten. De onderzoeken richten zich op het verhogen van
de beleving van de stad en ‘het Nieuwe Winkelen’. In het kader van het verbeteren van de uitwisseling tussen ken- nis en praktijk is het streven om de komende jaren meer samenwerkingsverbanden aan te gaan die gericht zijn op het toepassen van (technologische) kennis in onderwijs-projecten waarbij bedrijven en onderwijsinstellingen nauw samenwerken en de gemeente een faciliterende rol kan vervullen.

Concretiseren kansen voor Biobased Economy / economie van het Groene Hart
De gemeenten Alphen aan den Rijn, Woerden en Gouda zijn met elkaar in gesprek om de kansen voor biobased economy in deze steden en het ommeland te verkennen. Biobased economy is de economie die zijn grondstof- fen grotendeels uit de levende natuur haalt, vooral uit reststromen uit de land- en tuin- en bosbouw. Biobased economy is een zelfstandig (onderzoeks)terrein waarin vele innovaties plaatsvinden. Het Kenniscentrum Plan- tenstoffen en het Veenweide Innovatie Centrum zijn belangrijke spelers in de ontwikkeling van kennis. De gemeenten onderzoeken welke toegevoegde waarde zij kunnen bieden in het bevorderen van de valorisatie van deze kennis. In 2014 zoeken we in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties (zoals bijvoorbeeld de Rabobank) welke mogelijkheden er zijn om tot een concretisering van de kansen voor biobased te komen. Daarnaast verbreden we de focus en onderzoeken ook hoe de economie van het Groene Hart zich kan onder- scheiden en ontwikkelen. Hiervoor zoeken we verbinding met maatschappelijke partners en hogere overheden.

Innovatie – Cross-overs / Kamer van Koophandel
“Op 1 januari 2014 gaat de nieuwe Kamer van Koophan- del van start. Door de samenvoeging van de 12 regionale Kamers van Koophandel, Kamer van Koophandel Neder- land en Syntens ontstaat één landelijke organisatie, die stevig geworteld is in de regionale economie en samen- leving. Dit maakt het mogelijk om regionale activiteiten, netwerken en kennis te koppelen aan nationale thema’s, netwerken en ontwikkelingen. Ondernemers worden op deze manier ook in de regio optimaal ondersteund”. Aldus de Kamer van Koophandel over de nieuwe ambities na 31 december 2013. Uiteraard zullen wij deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten houden. De Kamer van Koophandel richt zich landelijk op de thema’s innovatie, start & overname en internationaal ondernemen. In de regio Zuid West richt de KvK zich op de sectoren biobased, logistiek & groothandel, gezondheid, technologische industrie en agrofood. Gouda sluit zoveel mogelijk aan op deze regionale programma’s.

Samen met gezichtsbepalende innovatieve bedrijven in de Goudse economie gaan we cross-overs initiëren tussen bijvoorbeeld ICT bedrijven, de technologische industrie en gezondheidszorg met als doel om Gouda en de regio Midden-Holland in het vizier te brengen van de ROM Zuidvleugel en in het verlengde daarvan het topsectoren- beleid van het Rijk. In overleg met onze contactpersoon van de KvK onderzoeken wij in hoeverre de KvK ons behulpzaam kan zijn bij de concretisering hiervan. Zicht- baarheid van Gouda en de regio is onder meer belangrijk omdat dit gevolgen heeft voor de ontwikkelkansen die de gemeente en de regio krijgen op het terrein van de andere thema’s uit het actieprogramma zoals het vestigingsklimaat, het ruimtelijk beleid en onderwijs en arbeidsmarkt.

Delen:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone